Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності "Облік і аудит" спеціалізації "Облік і аудит підприємницької діяльності" та "Облік в бюджетних установах" до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін.

Слід зазначити, що дисципліни "Фінансовий облік 1 і 2" та "Облік в бюджетних установах" є одними із спеціальних предметів циклу нормативних дисциплін, відповідно до діючого 01111, з підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями напряму "Економіка і підприємництво".

Посібник підготовлено з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, враховуючи останні зміни та доповнення, а також інших нормативних документів.

У навчальному посібнику враховані зміни, що відбулися в системі обліку та дається нормативна база враховуючи останні зміни, в т. ч. які набрали чинності з 1 січня 2011 року.

Посібник дає можливість студентам оволодіти економічними знаннями щодо методики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку та обліку в бюджетних установах при підготовці до державного екзамену.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти методику обліку в бюджетних установах з мінімальними витратами часу в умовах кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник включає в себе майже всі компоненти методичного забезпечення дисциплін:

Перелік тем, стислий курс лекцій; контрольні запитання; завдання для самоконтролю знань у вигляді тестів; список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю "Облік і аудит".

Використання посібника дозволяє студентам систематизувати та упорядкувати знання, які вони отримали зі спеціальних дисциплін та підвищить рівень підготовки до державного іспиту.

Автори навчального посібника:

Є. Ю. Шара, кандидат економічних наук, доцент

О. М. Андрієнко, старший викладач

Л. І. Жидєєва, кандидат економічних наук, доцент

ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

2. Облік доходів і видатків

3. Облік фінансово-розрахункових операцій в бюджетних установах

4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій

5. Облік матеріальних необоротних активів в бюджетних установах

6. Облік нематеріальних активів в бюджетних установах

7. Облік запасів в бюджетних установах

8. Облік виробничих витрат в бюджетних установах

9. Облік власного капіталу бюджетних установ

10. Облік фондів бюджетних установ

11. Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ

12. Інвентаризації в системі бюджетних установ

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи. Складові частини бюджету. Бюджетна класифікація. Бюджет процес.

Статус бюджетних установ як юридичних осіб. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: функціонування на правах державної чи комунальної форми власності; належність до неприбуткових організацій; нематеріальний характер надаваних послуг; залежність фінансового стану від своєчасності та повноти надходження асигнувань.

Бюджетний облік: його суть і основи організації. Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський баланс бюджетних установ. Будова балансу. Характеристика статей активу і пасиву. Значення балансу.

План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв'язок із балансом. Побудова Плану рахунків. Економічна характеристика класів рахунків. Класифікація рахунків.

Документування господарських операцій. Первинні документи та вимоги щодо оформлення. Організація документообігу.

Облікові регістри та техніка облікової реєстрації. Класифікація облікових регістрів. Техніка облікової реєстрації. Порядок ведення аналітичного обліку в бюджетних установах. Виправлення помилок в облікових регістрах. Порядок зберігання та передавання бухгалтерських документів та регістрів в архів.

Форми бухгалтерського обліку. Суть та будова меморіально-ордерної форми. Суть та будова журнально-ордерної форми.

Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Завдання та функції бухгалтерії бюджетних установ. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Облікова політика бюджетних установ, її зміст.Схожі статті
Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є. Ю. - Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Предыдущая | Следующая