Аудит - Немченко В. В. - Передмова

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризується інтеграцією у міжнародний економічний простір, створенням акціонерних товариств.

У 2008 році наша країна вступила до Світової торгової організації (COT). До розвитку вітчизняної економіки почали залучати як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, кредиторів. Все це вимагає достовірної інформації про фінансово-майновий стан, перспективу розвитку та фінансову стабільність.

Фінансові та будівельні "піраміди", рейдерство не сприяють інвестиційній привабливості економіки. За даними Держкомстату, частка тіньової економіки складає 17-20%,що практично відповідає рівню тінізації італійського бізнесу. У 60 млрд дол. оцінюють експерти тіньовий ринок в Україні1.

Україна в рейтингу по індексу сприймання корупції Transparency International займає 118 місце з 180 країн, простоти ведення бізнесу - 139-е місце з 178, простоти сплати податків - 177-е місце з 1782.

За рівнем корумпованості країна у 2008 році досягла 134 місце у світі3.

Згідно досліджень дві треті українців давали хабарі, а 85% опитуваних вважали. Що корупція розповсюджена по всій Україні4.

Ось чому зростає значення аудиту у наданні достовірної та неупередженої інформації користувачам, бізнесу а разом з цим і підготовки фахівців.

Вивчення аудиту як самостійної дисципліни викликало потребу видання спеціальних підручників. Якщо у 90-х роках підручників майже не було, то у 2000-2007роках з'явилась маса вітчизняних навчальних посібників. Нажаль, майже всі вони не відповідають сучасним умовам.

У 2007-2009 роках Аудиторська Палата України здійснила ряд серйозних доповнень у закон "Про аудиторську діяльність" по підвищенню якості аудиту та інші зміни.

У 2006 році Міністерство освіти і науки України затвердило "Освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 - "Економіка і підприємництво", згідно якої вводиться курс "Аудит" і "зникає" "Організація і методика аудиту".

Автори підготували і надрукували серію підручників з аудиту: "Аудит" (2002 р.), "Організація і методика аудиту" (2003 р.), "Менеджмент і аудит іноземних інвестицій в Україні" (2005 р.), "Практичний курс внутрішнього аудиту" (2008 р.)

Мета курсу є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Завданням є засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Предметом дослідження є методологія і методика аудиту.

Аудит грунтується на матеріалах інших економічних дисциплін (бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансів, статистики тощо). При викладанні навчального матеріалу слід користуватись нормативно-правовими актами, періодичними виданнями, Інтернет.

Поточний контроль за роботою студентів здійснюється шляхом оцінки знань на практичних заняттях, а на підсумковому контролі проводиться іспит.

Частина 1. Загальні положення
Тема 1. Сутність та предмет аудиту

Курс "Аудиту" складається згідно освітньо-кваліфікаційної програми з 14 тем, по кожній з яких надано матеріал в підручнику. Перша тема, з якою запропоновано познайомитись, називається "Сутність та предмет аудиту".

Зміст її складається з вияснення сутності аудиту, його виникнення та видів. Для цього вважаємо за доцільне розглянути наступні проблеми:

1.1. Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту.

1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю.

1.3. Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві.

1.4. Організація та регулювання аудиторської діяльності.

1.5. Види аудиту та аудиторських послуг.

1.6. Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту.Схожі статті
Аудит - Немченко В. В. - Передмова

| Следующая