Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

З переходом економіки України на ринкові засади, реформуванням усіх сфер господарювання, роздержавленням, приватизацією, розвитком різних форм власності, насамперед тих, що базуються на приватній власності, виникла нагальна потреба у проведенні об'єктивного, чіткого, оперативного комплексного економічного аналізу на всіх рівнях управління і господарювання. При цьому особливе місце відводиться економічному аналізу, зокрема його теорії, яка має грунтуватися на сучасних ринкових підходах, методиках, на використанні вітчизняного і зарубіжного досвіду, враховувати зміни в організації бухгалтерського, статистичного обліку, звітності, щоб бути дієвим інструментом забезпечення ефективного ведення господарства.

Перед аналітиками нині ставляться актуальні проблеми грамотного користування економічними термінами, розуміння сутності, умов застосування та подальшого удосконалення системи показників, методів і прийомів аналізу економічної інформації, а також пошуку резервів підвищення ефективності виробництва, покращання використання ресурсів та зміцнення фінансового стану підприємств. Ці та інші питання методології аналізу викладені в теорії економічного аналізу, вивчення якої сприяє формуванню ділових якостей економіста, бухгалтера, менеджера, бізнесмена.

Економічний аналіз є синтезованою наукою, яка сформувалася шляхом інтеграції низки економічних наук. Тому при її вивченні велика увага приділяється освоєнню основних методичних положень, підходів до економічної теорії, управління, статистики, бухгалтерського обліку, економіки підприємств та інших дисциплін.

Пропонований навчальний посібник написано відповідно до нормативної програми курсу "Економічний аналіз". У ньому системно викладено історичні аспекти становлення та розвитку економічного аналізу, теоретичні засади предмета, методу, науково-методологічних основ його функціонування, організації та інформаційного забезпечення, різноманітних методів і методик аналітичного дослідження господарських явищ і процесів та пошуку резервів покращання результатів діяльності підприємств.

Особливість посібника полягає у тому, що кожен його розділ представлений у вигляді теоретичної частини, в якій розкриваються питання теорії, методології, організації аналітичного процесу, та контрольної, призначеної для перевірки набутих знань. Для цього у кінці кожного розділу подано контрольні запитання, вправи, практичні завдання і тести. Для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу до тестів подаються відповіді. Крім того, в посібнику міститься глосарій основних термінів з теорії економічного аналізу.

У посібнику використані чинні нормативно-правові акти, матеріали Державного комітету статистики України, розробки науково-дослідних установ, ВНЗ та окремих вчених-економістів.

Автор висловлює подяку М. Й. Маліку, С. С. Герасименку, Н. В. Ковтун за грунтовне рецензування рукопису та цінні зауваження щодо поліпшення його структури і змісту.

Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1.1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і стародавніх цивілізацій.

1.2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя.

1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи.

1.4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу.

1.5. Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу.

Навчальний тренінг.

Важливе значення для розуміння сутності, необхідності та передумов виникнення, тенденцій і перспектив розвитку економічного аналізу має вивчення історичних аспектів його становлення і функціонування. За влучним визначенням відомого російського письменника М. Чернишевського, "без історії предмета немає теорії предмета, а без теорії немає думки про сам предмет".

Економічний аналіз пройшов тривалий, складний і багатогранний шлях розвитку у світі в цілому і в Україні зокрема. Основними передумовами його появи були, по-перше, об'єктивні потреби економіки і політики, які полягали у необхідності здійснення аналітичних функцій щодо господарської, управлінської діяльності і в свою чергу спонукали до активізації аналізу як практичної діяльності.

По-друге, паралельно з еволюційним поступом суспільства, зміною політичного й господарського устрою виникли умови для розвитку та диференціації наук. Внаслідок цього економічний аналіз виділився в окремий вид науки з власними методологією, теорією й організацією дослідження, а також сформувався як дисципліна для викладання в навчальних закладах. Це відбулося значно пізніше, на наступному історичному відрізку. Тому еволюцію економічного аналізу доцільно розглядати як з погляду практики, так і з погляду науки.

У сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо історичних етапів становлення та розвитку економічного аналізу. Проте більшість учених виділяють такі основні історичні етапи зародження, становлення та розвитку аналізу (рис. 1.1):

- первісна доба і стародавні цивілізації (з найдавніших часів до кінця V ст. н. е.);

- доба Середньовіччя (V-XV ст.);

- індустріальна та постіндустріальна епохи (з XVI ст. до наших днів).

основні історичні етапи розвитку економічного аналізу

Рис. 1.1. Основні історичні етапи розвитку економічного аналізуСхожі статті
Теорія економічного аналізу - Купалова Г. І. - Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Предыдущая | Следующая