Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

План

1. Поняття та структура механізму держави.

2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави.

3. Поняття та види органів держави. Державні органи України.

4. Співвідношення органів держави та органів місцевого само­врядування.

1. Поняття та структура механізму держави

Держава є складною соціальною системою, для її ефективного функціонування, виконання покладених на неї завдань і функцій не­обхідно мати різноманітні державні організації, які у своїй сукупності утворюють механізм держави.

Механізм держави - це система нормативно визначених державних організацій, за посередництвом яких держава виконує покладені на неї завдання та реалізує функції.

Механізм держави характеризується наступними ознаками:

Цілісна ієрархічна система державних організацій, яка побудо­вана на засадах субординації та координації, забезпечується єдиними принципами організації, єдиними завданнями і ціля­ми їх діяльності;

Має чітку визначену структуру з певними зв'язками між її еле­ментами;

Має суворо визначений порядок створення, функціонування і ліквідації кожного з елементів системи;

Наявність чітко визначених повноважень у кожного елемента системи;

Пріоритет державних органів, які мають державновладні пов­новаження щодо державних підприємств і державних установ, які не є носіями державної влади.

Тобто, механізм держави - це взаємодіюча, динамічна і реаль­на працююча система за допомогою якої функціонує держава, здійс­нюється управління суспільством.

Структура механізму держави складається з таких елементів:

1) державні органи - це вид державних організацій, які наділені чітко визначеними державновладними повноваженнями та не­обхідними матеріальнотехнічними засобами для виконання конкретних завдань і функцій держави в певній сфері суспільних відносин;

2) державні підприємства - це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують завдання і функції держави у сфері матеріального виробництва. Вони створюються на основі держа­вної власності, мають самостійний баланс і статус юридичної особи, є суб'єктами підприємницької діяльності і несуть самос­тійну майнову відповідальність. До них слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування тощо;

3) державні установи - це вид державних організацій, які безпо­середньо реалізують завдання і функції держави у сфері немате­ріального виробництва (освіта, культура, виховання, наука, охо­рона здоров'я, соціальне забезпечення). Вони, як правило, не є прибутковими і функціонують за рахунок коштів державного бюджету. До них слід віднести державні дошкільні дитячі уста­нови, школи, вищі навчальні заклади, лікарні, санаторії тощо. Державні підприємства і державні установи відрізняються від

Державних органів низкою ознак, а саме:

Не мають державновладних повноважень, тобто не є носіями державної влади;

Безпосередньо створюють матеріальні та духовні блага;

Мають специфічну організаційну структуру, тобто є трудовими колективами робітників та службовців на чолі з призначеним державним органом керівником, який діє на засадах єдинона­чальності;

Мають чітко визначене коло повноважень, тобто адміністрація здійснює свої управлінські функції виключно у сфері своєї ді­яльності, у межах свого підприємства або установи і виступає від його імені, а не від імені держави;

Керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до чинного законодавства.

Незважаючи на те, що державні підприємства і державні уста­нови відрізняються від державних органів, їх не слід протиставляти одне одному, оскільки всі вони належать до системи державних орга­нізацій.Схожі статті
Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Тема 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

Предыдущая | Следующая