Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.1. Інвентаризація: поняття та види

4.1. Інвентаризація: поняття та види

Записи в бухгалтерському обліку виконуються згідно первинних облікових документів. Але при цьому можуть виникати відхилення між показниками поточного обліку та фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.

Первинна документація не завжди може охопити всі господарські операції в момент їх здійснення (природні втрати, викликані усушкою, утрускою, використанням при зберіганні, транспортуванні, відпуску, стихійні лиха, невідповідність фактичних даних обліку через помилки, розкрадання, псування, зловживання тощо).

Для встановлення відхилень між даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів проводиться інвентаризація.

Інвентаризація - це фіксація наявності майна організації, її фінансових зобов'язань на певну дату і подальше зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку При цьому під майном організації розуміються основні кошти, нематеріальні активи, фінансові вкладення, виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси, грошові кошти і інші фінансові активи, а під фінансовими зобов'язаннями кредиторська заборгованість, кредити банків, позики і резерви. Основним нормативним актом, регулюючим порядок проведення інвентаризацій і оформлення її результатів, є Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (Наказ МФУ від 11.08.1994 р. № 69); Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу (Наказ Головного управління Держказначейства України МФУ від 30.l0.1998 р. № 90), Про порядок проведення ревізії і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби України за завданням правоохоронних органів (затверджена наказом Голів КРУ України 26.11. 99 року № 107). Інвентаризація активів і зобов'язань підприємства регулюється ст.10 ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", згідно з якою перевіряються й документально підтверджуються їх наявність і стан.

Інвентаризація - це один із елементів методу бухгалтерського обліку, який забезпечує достовірність облікових даних, їх відповідність фактичній наявності засобів шляхом звірки фактичних залишків з даними обліку та здійснення контролю за збереженням власності.

Проводиться інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства через описування, перерахунку, зважування, виміру і оцінки їх залишків і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дозволяє встановити розбіжність між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто надлишки або нестачі, які оформляють відповідними документами і відображають в обліку.

Інвентаризація відіграє важливу роль не тільки у справі підвищення достовірності даних бухгалтерського обліку, але й є дуже важливим інструментом контролю за збереженням майна підприємств, при проведенні документальних ревізій та розслідуванні корисливих злочинів.

Інвентаризація виконує наступні основні задачі:

1) здійснює контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків;

2) викриває неліквідні, застарілі матеріальні цінності;

3) здійснює перевірку виконання правил збереження матеріальних цінностей;

4) виконує перевірку реальних сум, які відображені у статтях бухгалтерського балансу;

5) встановлює надлишки або нестачі цінностей і їх регулювання та відображення в бухгалтерському обліку.

Таким чином, інвентаризація завжди виконує контрольну функцію, тобто завжди проводяться перевірки стану і збереження закріплених за матеріально відповідальними особами товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів. Основною метою даної теми є висвітлення змісту основних елементів і понять процесу проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємстві, організації чи установі, а також способів викривлення результатів інвентаризації та методів їх виявлення.

Відхилення між даними бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів і фактичними даними в натурі виникають в результаті:

- змін, які виникають при плині часу (гниття, усушка, утруска тощо), тобто у зв'язку з природним убутком;

- неправильного відображення в обліку даних згідно первинних облікових документів (помилки, описки) у зв'язку з халатністю працівників;

- прямого зловживання матеріально відповідальними особами шляхом обману, крадіжки та привласнення цінностей.

Види інвентаризацій Різні і класифікуються таким чином:

1) За характером на Планові і Позапланові:

- планові інвентаризації проводяться по плану (графіку) згідно вказаних строків;

- Позапланові інвентаризації проводяться за розпорядженням керівників підприємств або головних організацій, правоохоронних та інших контрольних органів. Наприклад, у випадках надходження сигналів про порушення відпуску або прийому цінностей, крадіжок і інших зловживань;

- при передачі матеріальних цінностей від однієї матеріально відповідальної особи до іншої після пожарів, стихійного лиха, крадіжок, звільненні, хвороби тощо.

2) За повнотою охоплення об'єктів На повні або Часткові:

- Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всіх засобів і джерел підприємства. Вона дуже трудомістка і тому, як правило, проводиться один раз на рік - перед складанням річного бухгалтерського (фінансового) звіту;

- Часткова інвентаризація охоплює визначену частину засобів і джерел, наприклад, наявність грошей у касі, готової продукції на складі тощо.

3) В залежності від повторності проведення На Первинні та Повторні:

- первинні інвентаризації проводяться згідно первинного завдання;

- повторні інвентаризації проводяться згідно повторного завдання.

4) В залежності від контролюючих органів На Відомчі та позавідомчі:

- Відомчі інвентаризації проводяться відомчими організаціями;

- Позавідомчі проводяться позавідомчими організаціями. Законодавець встановив випадки, при яких проведення інвентаризації носить обов'язковий характер:

- передача майна в оренду, викуп, продаж, перетворення державного або муніципального унітарного підприємства,

- перед складанням річної бухгалтерської звітності,

- зміна матеріально відповідальних осіб,

- виявлення фактів розкрадання, зловживання або псування майна,

- стихійне лихо, пожежа або інші надзвичайні ситуації, викликані надзвичайними умовами,

- реорганізація або ліквідація організації.Схожі статті
Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - 4.1. Інвентаризація: поняття та види

Предыдущая | Следующая