Статистика - Опря А. Т

 • Статистика - Опря А. Т. - Вступ

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 1

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.1. Загальне поняття статистики, її галузі

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.2. Статистичні сукупності

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.3. Предмет статистки

 • Статистика - Опря А. Т. - 1.3.1. Предмет статистики як суспільної науки

 • Статистика - Опря А. Т. - 1.3.2. Предмет математичної статистики, її місце в системі статистичних дисциплін

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.4. Метод статистики

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.1. Поняття статистичного спостереження, основні вимоги щодо його здійснення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.2. Програма статистичного спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.3. Організаційний план статистичного спостереження, забезпечення точності даних

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.4. Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.5. Помилки статистичного спостереження. Способи контролю інформації

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.1. Зміст і завдання статистичного зведення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.2. Статистичне групування, його суть, завдання і види

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.3. Методологія статистичних групувань

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.1. Абсолютні показники, їх значення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.2. Відносні показники, їх види і форми

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.3. Середні величини як характеристики ряду

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.4. Умови наукового застосування статистичних показників

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.1. Поняття про статистичні ряди розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.2. Графічне зображення рядів розподілу. Основні форми статистичних розподілів

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.3. Варіація ознак. Показники варіації

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.1. Найважливіші математичні властивості дисперсії

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.2. Загальна, міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсія

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.3. Дисперсія альтернативних ознак

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.4. Моменти статистичного розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.5. Характеристика асиметрії і ексцесу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 6.1. Статистична оцінка параметрів розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 6.2. Закони розподілу вибіркових характеристик

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.1. Загальне поняття законів розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.2. Нормальний розподіл

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.3. Розподіл Стьюдента

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.4. Розподіл Хі - квадрат

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.5. Розподіл Фішера - Снедекора

 • Статистика - Опря А. Т. - § 7.1. Дисперсійний аналіз

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.1.1. Загальнотеоретичні основи дисперсійного методу аналізу

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.1.2. Алгоритми рішення дисперсійних моделей

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.1.3. Аналіз абсолютних змін досліджуваної ознаки

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.1.4. Можливості і обмеження застосування дисперсійного методу в статистико-економічному аналізі

 • Статистика - Опря А. Т. - § 7.2. Кореляційно-регресійний аналіз

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.1. Загальнотеоретичні основи кореляційно-регресійного методу аналізу

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.2. Рівняння регресії, визначення його параметрів

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.3. Криволінійна регресія

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.4. Множинна кореляція

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.5. Загальнотеоретичні передумови застосування методів кореляційно-регресійного аналізу економічних явиш

 • Статистика - Опря А. Т. - 7.2.6. Логіка побудови множинних кореляційно - регресійних моделей

 • Статистика - Опря А. Т. - § 8.1. Статистичні ряди динаміки, основні правила їх побудови

 • Статистика - Опря А. Т. - § 8.2. Види рядів динаміки, їх аналітичні показники

 • Статистика - Опря А. Т. - § 9.1. Прийоми аналітичного вирівнювання рядів динаміки

 • Статистика - Опря А. Т. - § 9.2. Статистичні прийоми виміру сезонних коливань

 • Статистика - Опря А. Т. - § 9.3. Особливості кореляційного аналізу рядів динаміки та методичні основи статистичного прогнозування їх рівнів

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.1. Загальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.2. Загальні індекси. Агрегатний індекс як основна форма індексу. Середні арифметичні й гармонійні індекси

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.3. Система індексів для характеристики динаміки складного явища

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.4. Види економічних індексів, їх взаємозв'язок

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.5 . Взаємозв'язок статистичних індексів. Визначення впливу окремих факторів

 • Статистика - Опря А. Т. - § 10.6. Територіальні індекси, особливості їх обчислення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 11.1. Загальне поняття вибіркового методу статистичного спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 11.2. Теоретичні основи вибіркового методу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 11.3. Способи відбору у вибіркову сукупність

 • Статистика - Опря А. Т. - § 11.4. Помилки вибірки, їх визначення при різних способах відбору

 • Статистика - Опря А. Т. - § 11.5.Організація вибіркового спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 12.1. Статистичні таблиці, їх види і правила оформлення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 12.2 Графічний метод

 • Статистика - Опря А. Т. - 12.2.1. Роль і значення графічного методу в наукових дослідженнях

 • Статистика - Опря А. Т. - 12.2.2. Основні елементи статистичного графіка

 • Статистика - Опря А. Т. - 12.2.3. Види статистичних графіків і способи їх побудови

 • Статистика - Опря А. Т. - ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ І

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 1. Методологічні засади статистики

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 2. Статистичне спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 2

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 5. Аналіз рядів розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 6. Аналіз подібності розподілів

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 3

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 4

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 10. Індексний метод

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 5

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 11. Вибірковий метод

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

 • Статистика - Опря А. Т. - НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.1. Поняття про статистичні гіпотези

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.2. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична область

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.3. Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.4. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.5. Основні аспекти і умови застосування Xi - квадрат критерію

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.6. Оцінка розподілів з використанням критерію згоди Колмогорова

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.7. Перевірка гіпотез про істотність різниць між дисперсіями по F - критерію

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.8. Перевірка гіпотез про істотність різниць дисперсій за критеріями Кохрана і Бартлета

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.1. Загальне поняття багатомірного статистичного аналізу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.2. Основні поняття методу факторного аналізу, суть вирішуваних ним завдань

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.3. Математичні основи теорії факторного аналізу. Матриця даних

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.4. Формування вихідної інформації і факторних моделей

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.5. Виділення факторів і визначення їх навантажень

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.6. Метод головних компонент. Загальне поняття методу, його завдання

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.7. Кластерний аналіз. Загальне поняття, його математичні основи та завдання

 • Статистика - Опря А. Т. - Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 1. Перевірка статистичних гіпотез

 • Статистика - Опря А. Т. - Тема 2. Методи багатомірного статистичного аналізу