Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.4. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН

Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФВ здійснюють Держфінпослуг та Національний банк України у межах своїх повноважень.

Нагляд за дотриманням вимог законодавства з емісії сертифікатів ФОН та їх обігом і виконанням зобов'язань за ними здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Метою нагляду та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН є контроль за дотриманням управителями ФФБ та ФОН вимог законодавства, а також дотримання взятих на себе зобов'язань управителем ФФБ та забезпеченням управителем ФОН прав власників сертифікатів ФОН.

Основні напрями нагляду та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН подано в табл. 7.3.

Ліцензійні умови діяльності із залучення коштів для фінансування об'єктів будівництва

З метою впорядкування діяльності на ринку послуг із фінансування об'єктів будівництва Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розроблені та затверджені "Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/ або здійснення операцій з нерухомістю" від 24 червня 2004 р. № 1225, дія яких поширюється винятково на небанківські фінансові установи-управителі фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний дотримуватись нормативів щодо ліквідності, власного капіталу, співвідношення залучених коштів та власного капіталу, якості активів та ризиковості операцій, установлених законодавством України.

Вимоги до фінансових нормативів діяльності установ - управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю.

З метою забезпечення гарантій стабільної роботи на фінансовому ринку для одержання ліцензії небанківські фінансові установи в процесі своєї діяльності зобов'язані постійно підтримувати фінансові коефіцієнти на відповідному рівні (табл. 7.4).

Таблиця 7.3. Основні напрями нагляду та регулювання управителів ФФБ і ФОН

Напрями нагляду та регулювання діяльності управителя ФФБ

Напрями нагляду та регулювання діяльності управителя ФОН

1. Контроль за відповідністю Правил ФФБ та умов договорів про участь у ФФБ вимогам законодавства.

2. Контроль за дотриманням управителем обмежень, встановлених законодавством і Правилами ФФБ.

3. Виконання зобов'язань управителем ФФБ щодо включення довірителів до переліку, який управитель надає забудовнику для передачі об'єктів інвестування у власність довірителям.

4. Виконання управителем ФФБ зобов'язань щодо повернення коштів довірителям на їх вимогу та відповідності розміру сум коштів, що виплачуються довірителю, вимогам законодавства

1. Контроль за відповідністю Правил ФОН та умов договорів про придбання сертифікатів ФОН вимогам законодавства.

2. Контроль за дотриманням управителем обмежень щодо управління майном, встановлених законодавством, Правилами ФОН та проспектом емісії сертифікатів.

3. Виконання зобов'язань емітентом щодо залучення та повернення коштів власникам сертифікатів ФОН

Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи ліцензіата та майно, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, за ступенем ризику поділяються на групи та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. З цією метою за ступенем ризику виокремлюють такі групи:

1) з коефіцієнтом зваження 0 %: грошові кошти в касі та в дорозі, гроші на рахунках у банках, на депозитних рахунках фінансових установ, банківські метали, державні цінні папери, активи, забезпечені державними гарантіями;

2) з коефіцієнтом зваження 20 %: іпотечні облігації Державної іпотечної установи, активи, в тому числі права вимоги до юридичних осіб, забезпечені гарантіями фінансових установ; активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення один рік або менше;

3) з коефіцієнтом зваження 30 %: нерухомість і майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України, іпотечні облігації;

4) з коефіцієнтом зваження 50 %: фінансові інструменти, залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів та інших необоротних активів; права вимоги до юридичних і фізичних осіб;

5) з коефіцієнтом зваження 100 % - для інших видів активів та майна.

Таблиця 7.4. Фінансові нормативи установ - управителів ФФБ та ФОН

Зміст показника

Нормативне значення

Коефіцієнт платоспроможності - відношення загальної суми власного капіталу та суми резервного і страхового фондів ліцензіата до загальної суми активів ліцензіата та майна, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, зважених за ступенем ризику

Не менший ніж 0,08

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - відношення загальної суми грошових коштів, їх еквівалентів та поточних інвестицій управителя до його поточних зобов'язань (розраховується ліцензіатом без урахування активів та зобов'язань ФФБ і ФОН)

Не менший ніж 0,1

Коефіцієнт забезпечення повернення грошових коштів установників управління майном - відношення загальної суми сформованого управителем оперативного резерву до загальної суми зобов'язань перед установниками управління майном

Не менший ніж 0,1

Поточне співвідношення суми залучених від установників коштів до власного капіталу ліцензіата

Не може перевищувати 50

Власні активи ліцензіата мають забезпечувати постійне одержання чистого прибутку в сумі, достатній для формування резервного фонду в розмірі 25 % від статутного капіталу ліцензіата протягом п'яти років з початку діяльності. Резервний фонд - ліцензіат має постійно тримати у високоліквідних активах. Невиконання зазначених вимог є підставою для зупинення дії ліцензії до моменту виконання ліцензіатом усіх вимог законодавства.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та Ліцензійних умов.

У разі залучення готівкових коштів установників у касу фінансової установи - управителя ФФБ приміщення, у якому надаються фінансові послуги, має бути обладнане необхідними засобами безпеки (охоронною сигналізацією та відповідною охороною, сейфами для зберігання грошових коштів), а управитель має дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Національним банком України.

У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням Ліцензійних умов до фінансової установи застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Слід зауважити, що нагляд та регулювання діяльності забудовників здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури в межах та порядку, визначених законодавством.

Слід зазначити, що головними проблемами, які виникають на ринку ФФБ і ФОН, е такі:

- зменшення чисельності довірителів ФФБ (фізичних осіб);

- зменшення надходжень коштів до ФФБ;

- зменшення довіри до ФФБ.

Існують ФФБ, об'єкти будівництва за якими не можуть бути введені в експлуатацію, а за деякими з них будівництво не ведеться або призупинено внаслідок недостатнього фінансування, браку у забудовників необхідних дозволів на будівництво або документів на користування земельною ділянкою. З кінця 2008 р. 32 ФФБ обліковуються як проблемні. Кошти, які в них було залучено від вкладників, становлять 286,88 млн грн.Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.4. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і ФОН

Предыдущая | Следующая