Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2.2. Укладання договору про участь у фонді фінансування будівництва

Фізична або юридична особа стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю та укладання з ним договору про участь у фонді. Зразок договору про участь у фонді фінансування будівництва міститься у додатку Н.

Договір про участь у ФФБ обов'язково має містити:

- предмет договору;

- найменування особи довірителя;

- найменування особи управителя ФФБ;

- вид ФФБ;

- порядок передачі довірителем коштів в управління управителю ФФБ;

- обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном;

- права та обов'язки управителя ФФБ і довірителя;

- відомості про об'єкт будівництва із зазначенням його місця розташування та технічних характеристик відповідно до проектної декларації;

- заплановану дату введення об'єкта будівництва в експлуатацію;

- відомості про закріплений за довірителем об'єкт інвестування із зазначенням його технічних характеристик;

- строки та механізм повернення довірителю коштів на його вимогу, розмір платежів, які має сплатити при цьому довіритель;

- строк дії договору;

- відповідальність сторін за невиконання умов договору;

- порядок надання інформації довірителю про виконання умов договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій формі;

- порядок взаємодії довірителя та управителя ФФБ у випадку дострокового введення об'єкта будівництва в експлуатацію;

- порядок внесення змін до договору про участь у ФФБ;

- розмір та форму винагороди управителя ФФБ.

До договору про участь у ФФБ додаються:

- правила ФФБ;

- графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі;

- стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті інвестування;

- перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві;

- стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території;

- перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку.

З метою убезпечення від можливих ризиків та надання взаємовідносинам між учасниками процесу фінансування необхідної прозорості управитель ФФБ за вимогою довірителя зобов'язаний ознайомити та надати йому копії отриманих від забудовника документів, а саме:

- документів, що дають змогу здійснити ідентифікацію особи забудовника відповідно до вимог законодавства;

- документів, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;

- позитивного висновку комплексної державної експертизи проектної документації;

- дозволу на виконання будівельних робіт;

- ліцензії підрядної організації;

- зареєстрованої та опублікованої проектної декларації.

При укладанні договору про участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об'єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що є у пропозиції управителя.

Розрахунок вартості зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ

При внесенні коштів довірителем до ФФБ управитель зобов'язаний закріпити за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього об'єкта інвестування. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта інвестування виникає у довірителя з моменту передачі коштів в управління управителю ФФБ.

Вимірна одиниця об'єкта інвестування - встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця вимірювання об'єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об'єкта інвестування як єдиного цілого.

Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об'єкта інвестування.

Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається з огляду на встановлені поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності цього об'єкта інвестування:

Вартість зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ розраховує управитель з огляду на кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточну ціну вимірної одиниці об'єкта інвестування:

Де ВЗ - вартість зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ, грн.

З урахуванням (7.1) та (7.2) отримуємо таку формулу для обчислення вартості зобов'язань довірителя:

Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним об'єкта інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у ФФБ решти вимірних одиниць цього об'єкта інвестування.

Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ.

Довірителі можуть вносити до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.

Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження котрих підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов'язки довіреної особи з обов'язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ.
Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 7.2.2. Укладання договору про участь у фонді фінансування будівництва

Предыдущая | Следующая