Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.2. Організація залучення внесків

Майно кредитної спілки, яке є її власністю, формується за рахунок:

- вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки, крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки;

- плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;

- доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;

- грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги юридичних та фізичних осіб.

Однією з основних складових майна кредитної спілки є внески її членів. Відповідно до розробленої спілкою "Політики щодо залучення внесків членів кредитної спілки" внески членів спілки класифікують так:

1) за обов'язковістю: обов'язкові та необов'язкові;

2) за зворотністю: зворотні та незворотні;

3) за нарахуванням відсотків (розподілу доходів):

- на які нараховують відсотки;

- на які не нараховують відсотки;

4) за економічною природою:

- які належать до капіталу;

- які належать до зобов'язань;

5) за власністю:

- що є власністю членів спілки;

- що є власністю кредитної спілки;

6) за цільовим призначенням:

- які використовують для надання позичок;

- за рахунок яких формується власний капітал спілки. Характеристику головних видів внесків членів кредитної спілки подано у табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Основні види внесків до кредитних спілок

Вид внеску

Особливості внеску

Вступний внесок

Це обов'язковий незворотний внесок, що робить особа одноразово при її вступі до кредитної спілки, є однією з умов набуття членства в кредитній спілці. Є власністю кредитної спілки і повністю спрямовується на формування резервного капіталу. Розмір вступного внеску однаковий для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума. На такий внесок проценти не нараховують і дохід не розподіляють

Обов'язковий пайовий внесок

Обов'язковий зворотний внесок, що робить особа при вступі до кредитної спілки.

За рахунок внесків цього типу формується пайовий фонд для надання позичок членам кредитної спілки. Цей внесок є власністю члена спілки, і в разі припинення членства в спілці має бути повернутий власнику. Обсяг такого внеску однаковий для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума. На цей


Закінчення табл. 5.2

Вид внеску

Особливості внеску

Внесок за результатами роботи кредитної спілки за певний період розподіляють дохід в обсязі та порядку, визначеному Правлінням спілки

Додатковий пайовий внесок

Це необов'язковий або обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням. Є власністю члена спілки. Залучається на бездоговірній основі. За результатами роботи кредитної спілки за певний період часу на цей внесок розподіляється дохід у визначених обсязі та порядку. Протягом року на цей внесок може розподілятися дохід у вигляді плати (процентів) у порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами членів кредитної спілки

Внесок на депозитний рахунок

Грошові кошти в готівковій або безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, які підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України.

Є власністю члена спілки. Ці кошти належать до зобов'язань кредитної спілки та спрямовуються на надання позичок її членам. На цей внесок нараховуються відсотки, які є доходом власника цього внеску

Цільовий внесок

Необов'язковий або обов'язковий зворотний внесок цільового призначення члена кредитної спілки, який формує додатковий капітал кредитної спілки. Обов'язковість внесення цільових внесків визначається рішеннями керівних органів спілки. Цільовий внесок члена спілки є власністю кредитної спілки. На такий внесок не нараховуються відсотки і не розподіляється дохід

Благодійний внесок у додатковий капітал

Необов'язковий незворотний внесок фізичних та юридичних осіб.

Спрямовується на формування додаткового капіталу кредитної спілки

Внесок до благодійного фонду

Необов'язковий незворотний внесок цільового призначення.

Його вносять члени кредитної спілки та інші особи на армування благодійного фонду. Спрямовується безпосередньо на фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності

При вступі до кредитної спілки всі її члени сплачують вступний та обов'язковий пайові внески. Тому членство у кредитній спілці настає з дня сплати вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Насамперед сплачується вступний внесок. Якщо вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.

У разі припинення членства в кредитній спілці вступний внесок не повертається. Повернення обов'язкового пайового внеску провадиться відповідно до статуту спілки, але не пізніше, ніж через місяць з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами чи спостережною радою спілки.

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Внески депозитного типу за терміном дії угод поділяють на термінові (строкові) та безтермінові (без визначення в угоді терміну залучення коштів).

Термінові внески депозитного типу можуть бути залучені за такими режимами:

- внески з нарахуванням та сплатою відсотків і суми внеску в кінці терміну дії угоди;

- внески з періодичним нарахуванням відсотків та сплатою відсотків і суми внеску в кінці терміну дії угоди;

- внески з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і сплатою суми внеску в кінці терміну дії угоди;

- внески з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і частини суми внеску.

Безтермінові внески депозитного типу залучають за такими режимами:

1) щодо суми внеску:

- поточні внески з правом зняття або довнесення будь-якої суми в будь-який час;

- внески з правом періодичного зняття будь-якої суми;

- фіксовані внески з правом зняття повної суми в будь-який час на вимогу члена спілки;

2) щодо нарахування відсотків:

- періодично;

- на момент здійснення операції (сплата відсотків, зняття частини суми тощо);

3) щодо сплати відсотків:

- періодично;

- на запит.

Політику щодо залучення внесків членів кредитної спілки визначає правління спілки і закріплює її у відповідному Положенні, в якому обов'язково зазначають:

- види внесків членів кредитної спілки;

- максимально допустиму частку внесків, що належать одному членові, в пасивах спілки (в процентному відношенні до загальних пасивів спілки);

- режим залучення внесків депозитного типу відповідно до термінів дії угод, варіантів нарахування і сплати відсотків та суми внеску, можливості поточного зняття чи вкладення частини суми внеску;

- частку окремих видів внесків депозитного типу в загальній сумі таких внесків;

- мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами внесків депозитного типу;

- мінімальний і максимальний терміни дії угод за окремими видами внесків депозитного типу, які є страховими;

- можливість застосування в угодах штрафних санкцій щодо вкладника в тому разі, якщо з його ініціативи достроково припиняється дія угод про внесення строкового членського внеску депозитного типу;

- можливість застосування в угодах щодо внесків депозитного типу змінних (прирівняними до еквіваленту) відсотків;

- періодичність і схему розподілу доходів на внески пайового типу;

- порядок і терміни повернення окремих видів зворотних внесків на вимогу членів кредитної спілки тощо.
Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 5.2. Організація залучення внесків

Предыдущая | Следующая