Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.4. Розрахунок лізингових платежів

Здебільшого сукупність усіх платежів за договором лізингу в основному складається з:

1) авансового платежу;

2) періодичних лізингових платежів;

3) викупної (залишкової) вартості предмета лізингу. Лізинговий платіж - платіжна операція лізингоодержувача

На адресу лізингодавця, що включає вартість амортизації предмета лізингу, плату за залучені для реалізації лізингової угоди кредитні ресурси, лізингову маржу, премію за ризик та інші платежі відповідно до договору лізингу.

Лізинговий платіж, на відміну від орендного, має особливу структуру, з огляду на витрати, що відшкодовуються лізингоодержувачем.

Згідно з п. 2 ст. 16 Закону України "Про фінансовий лізинг" до складу лізингового платежу входять:

- сума, яка при кожному платежі відшкодовує частину вартості предмета лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;

- сума, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу;

- винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно, а також відшкодування страхових платежів за договором страхування предмета лізингу, якщо він застрахований лізингодавцем;

- інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу. Це можуть бути митні платежі, витрати на транспортування предмета лізингу до місця його експлуатації, монтажні, пусконалагоджувальні роботи, навчання робітників тощо.

Винагорода лізингодавця за одержане у лізинг майно (лізингова маржа) може встановлюватися за домовленістю сторін у відсотках від балансової вартості об'єкта лізингу або від середньорічної залишкової вартості.

Величина ставки лізингової маржі залежить від таких чинників:

- строку дії договору лізингу;

- форми й умов платежу;

- величини банківського процента за кредит;

- типу і стану об'єкта лізингу;

- системи оподаткування;

- амортизаційної політики;

- платоспроможності клієнта;

- стану кон'юнктури й тенденцій ринку тощо.

Лізингодавець зацікавлений у повному відшкодуванні витрат за договором лізингу, тому він повинен мати можливість коригувати ставку лізингової маржі залежно від поточного рівня інфляції, розміру банківських кредитних ставок та ін.

При міжнародних лізингових операціях ставки лізингової маржі досить стабільні, коригування їх здійснюється залежно від строковості і фінансових можливостей лізингоодержувача. Так, за експортними лізинговими угодами ставки коливаються в межах 8-10 % вартості об'єкта лізингу.

Загальну суму лізингових платежів вказують у договорі лізингу та використовують під час економічного обгрунтування та оцінювання доцільності лізингової операції.

Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому лізинговим договором. Розміри, форма, строки внесення лізингових платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу за домовленістю сторін.

Якщо порівнювати фінансовий лізинг та банківський кредит, платежі за лізингом, крім амортизації боргу та процентів, як правило, втілюють у собі компенсацію інших додаткових витрат лізингової компанії, в той час як за договором банківського кредиту найчастіше сплачується тільки процент і погашення тіла кредиту.

При порівнянні ціни лізингу з ціною кредиту потрібно зважати на таке:

- при лізингу вартість прямих витрат лізингової компанії рівномірно включена в лізингові платежі, в той час як при кредиті ці витрати можуть бути сплачені всією сумою наперед (наприклад, страхування майна);

- у зв'язку з тим, що лізингова компанія є своєрідним "оптовим покупцем", вартість та умови послуг для неї практично завжди дешевші (наприклад, страхування майна - за однакових умов страхування ставка для лізингової компанії завжди буде меншою, ніж для стандартного клієнта).

Методи розрахунку лізингових платежів

У практичній діяльності лізингові платежі відповідного періоду згідно з особливостями оподаткування лізингових операцій, про що йтиметься далі, доцільно поділити на такі складові:

- відшкодування вартості об'єкта лізингу;

- виплати за лізинговою ставкою, яка відшкодовує витрати лізингодавця та спрямовується на формування його доходу.

Сума лізингових платежів, які лізингоодержувач виплачує лізингодавцю за весь період дії договору, безпосередньо залежить від вибору методу розрахунку лізингових платежів.

Обраний метод має задовольняти лізингоодержувача та лізингодавця з огляду на дотримання таких умов:

- для лізингодавця:

- розмір лізингових платежів має забезпечити лізинговій компанії покриття всіх витрат, пов'язаних із виконанням та обслуговуванням лізингового договору, та отримання прибутку, не нижчого за середню норму прибутку на вкладений капітал;

- для лізингоодержувача:

- вартість лізингу не повинна бути вищою ніж вартість банківського кредиту на придбання відповідного майна.

Методи розрахунку лізингових платежів грунтуються на теорії зміни вартості грошей у часі. Це зумовлено тим, що лізингова компанія має враховувати розрив у часі між сплатою грошових коштів постачальнику та отриманням грошей від лізингоодержувача. У методі розрахунку лізингових платежів потрібно враховувати особливості залучення компанією ресурсів для фінансування лізингових договорів. Основною вимогою є рівність сукупної теперішньої вартості платежів та вартості майна, яке пропонується у лізинг.

Періодичні лізингові платежі за методами їх розрахунку поділяють на такі види:

Регулярні платежі, тобто платежі, що здійснюються через рівні проміжки часу, у тому числі:

- постійні платежі (ануїтет );

- платежі зі змінним відшкодуванням вартості предмета лізингу;

- платежі з відшкодуванням вартості предмета лізингу рівними частинами;

Нерегулярні платежі - лізингові платежі погоджуються сторонами відповідно до графіка, в якому вказані певні строки та суми платежів.

На прийняття рішення лізингоодержувачем щодо методу нарахування лізингових платежів впливають:

- сезонність виробництва;

- можливість відволікання значної суми коштів на розвиток матеріально-технічної бази виробництва;

- особливості амортизаційної політики;

- спрямованість інвестиційної політики тощо.

Розглянемо застосування різних методів розрахунку лізингових платежів та з'ясуємо доцільність їх практичного використання.

1. Постійні лізингові платежі (ануїтет)

Постійні платежі передбачають виплату однакової суми лізингового платежу через рівні проміжки часу. Такий механізм припливу (відпливу) грошей називається ануїтет.

Основною вимогою є рівність сукупної теперішньої вартості платежів та вартості майна, яке пропонується у лізинг. Якщо договором передбачено авансовий платіж, то до уваги береться вартість за вирахуванням суми авансового платежу. Отже:

Де Р - первісна вартість предмета лізингу;

N - кількість періодів; і - процентна ставка для вказаного періоду;

S - залишкова (викупна) вартість предмета лізингу;

L - лізинговий платіж.

Сума лізингового платежу розраховується за формулою

Загальна сума лізингових платежів обраховується як добуток отриманого лізингового платежу та кількості лізингових платежів.

Розподіл лізингового платежу на амортизацію боргу (відшкодування вартості предмета лізингу) та проценти проводиться послідовно. Сума, що спрямовується на відшкодування вартості предмета лізингу, визначається як різниця між лізинговим платежем і процентами, нарахованими на залишок заборгованості:

Де Dt - сума, спрямована на відшкодування вартості майна в періоді T = 1, ... , n;

DT-1 - залишок заборгованості за предмет лізингу на кінець періоду T-1.

Приклад 1

Вартість предмета лізингу становить 100 000 грн., ставка - 15 % річних, або 1,25 % на місяць, строк лізингу приймемо за 5 місяців, залишкова (викупна) вартість - 20 000 грн.

Розрахуйте регулярні лізингові платежі, застосовуючи різні методи. Побудуйте графіки лізингових платежів. Який із методів найпривабливіший для лізингодавця та лізингоодержувача?

Розв'язок

Скориставшись формулою (3.2), визначимо розмір лізингового платежу:

Побудуємо графік постійних лізингових платежів (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Графік постійних лізингових платежів

Лізинговий період

Вартість

Предмети лізингу

Відшкодування вартості предмета лізингу (гр. 5 - гр. 4)

Проценти (гр. 2 - ставку лізингу)

Лізинговий платіж

1

100000

15 605

1250

16855

2

84 395

15 800

1055

16855

3

68 595

15 998

857

16855

4

52 597

16198

657

16855

5

36 400

16400

455

16855

Всього

20 000

80000

4 275

84 275

Дані табл. 3.6 свідчать про те, що сума процентів з часом зменшується, тоді як сума амортизації боргу, навпаки, - збільшується.

При застосуванні такого методу протягом перших періодів лізингу баланс компанії-лізингоодержувача буде менш ліквідним, фінансова стійкість компанії зменшиться. Якщо компанія-лізингоодержувач належить до новостворених компаній і вартість лізингового контракту для неї є досить суттєвою, слід погодити з лізингодавцем іншу схему лізингових платежів.

Такий метод обчислення лізингових платежів (ануїтет) здебільшого застосовується під час лізингу основних засобів загальногосподарського призначення та обладнання, віддача від якого практично не залежить від строку використання та пов'язаного з ним фізичного зношування.

2. Лізингові платежі зі змінним відшкодуванням вартості предмета лізингу

Умови відшкодування вартості предмета лізингу передбачають можливість зміни (збільшення чи зменшення) лізингових платежів з постійним темпом приросту (зменшення) в кожному періоді. Отже, реалізується схема прискореного (зменшеного) відшкодування вартості предмета лізингу. Розміри лізингових платежів розраховуються так:

Де Lt - лізинговий платіж у періоді T;

L1 - розмір першого лізингового платежу;

T - період лізингу = 1, п;

K - темп приросту.

Якщо k > 0 - відбувається прискорена амортизація боргу, якщо K < 0 - навпаки, уповільнюються темпи відшкодування вартості предмета лізингу.

Розмір першого лізингового платежу визначається за такою формулою:

Розподіл лізингового платежу на амортизацію боргу (відшкодування вартості предмета лізингу) та проценти проводиться так само, як і в попередньому прикладі: сума, що спрямовується на погашення вартості майна, обчислюється як різниця між лізинговим платежем та процентами, нарахованими на залишок заборгованості.

Приклад 2

Використовуючи дані прикладу 1, розрахуйте розмір першого лізингового платежу та побудуйте графік лізингових платежів за умов З % - го щомісячного темпу їх приросту та умов послідовного зменшення розміру лізингових платежів з темпом 3 % на місяць.

Розв'язок

Розрахуємо розмір першого лізингового платежу, скориставшись формулою (3.5):

Графік лізингових платежів із прискореним відшкодуванням вартості предмета лізингу наведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Графік лізингових платежів з прискореним відшкодуванням вартості предмета лізингу

Лізинговий період

Вартість предмета лізингу

Відшкодування вартості предмета лізингу (гр. 5 - гр. 4)

Проценти (гр. 2 - ставку лізингу)

Лізинговий платіж

1

100 000

14 635

1250

15 885

2

85 365

15 295

1067

16 362

3

70 070

15 977

876

16853

4

54 093

16 682

676

17 358

5

37 411

17411

468

17 879

Всього

20 000

80 000

4 337

84 337

Як свідчать дані табл. 3.7, кожен наступний лізинговий платіж на 3 % більший за попередній.

Якщо необхідно забезпечити поступове зменшення лізингових платежів, потрібно встановити від'ємне значення коефіцієнта к. Використовуючи дані наведеного прикладу, встановимо послідовне зменшення розміру лізингових платежів з темпом 3 % на місяць та побудуємо графік їх сплати (табл. 3.8).

Таблиця 3.8. Графік лізингових платежів з уповільненим відшкодуванням вартості предмета лізингу

Лізинговий період

Вартість предмета лізингу

Відшкодування вартості предмета лізингу (гр. 5 - гр. 4)

Проценти (гр. 2 - ставку лізингу)

Лізинговим платіж

1

100 000

16 634

1250

17 884

2

83 366

16 305

1042

17 347

3

67 062

15 988

838

16 827

4

51073

15 683

638

16 322

5

35 390

15 390

442

15 832

Всього

20 000

80 000

4 211

84 211

Як свідчать дані табл. 3.8, кожен наступний лізинговий платіж на 3 % менший ніж попередній. При цьому відбувається прискорення відшкодування вартості предмета лізингу протягом перших періодів. Такий метод нарахування лізингових платежів може застосовуватись у випадку прискореної амортизації основних фондів, коли продуктивність використання предмета лізингу з часом відчутно знижується.

3. Лізингові платежі з відшкодуванням вартості предмета лізингу рівними частинами

При застосуванні цього методу відшкодування вартості предмета лізингу відбувається рівними частинами. Розмір періодичного відшкодування вартості предмета лізингу визначається з урахуванням вартості, що підлягає погашенню, та кількості періодів:

Де d - сума періодичного відшкодування вартості предмета лізингу.

Розмір лізингового платежу вираховується як сума відшкодування вартості предмета лізингу та процентів, а обчислення процентів здійснюється з огляду на величину заборгованості за предмет лізингу на початок періоду.

Розмір лізингового платежу обчислюється за такою формулою:

Залишок заборгованості за предмет лізингу (DT.) на початок кожного наступного періоду визначається як різниця залишку заборгованості на початок попереднього періоду (DT-1) та розміру періодичного відшкодування вартості предмета лізингу (D).

Приклад 3

Скориставшись даними прикладу 1, розрахуйте лізингові платежі за умов відшкодування вартості предмета лізингу рівними частинами та побудуйте графік лізингових платежів.

Розв'язок

На основі застосування формули (3.6) розрахуємо розмір періодичного відшкодування вартості предмета лізингу:

Побудуємо графік лізингових платежів (табл. 3.9).

Таблиця 3.9. Графік лізингових платежів з відшкодуванням вартості предмета лізингу рівними частинами

Лізинговий період

Вартість предмета лізингу

Відшкодування вартості предмета лізингу

Проценти (гр. 2 ∙ ставку лізингу)

Лізинговий

Платіж (гр. 3 + гр. 4)

1

100 000

16 000

1 250

17 250

2

84 000

16 000

1050

17050

3

68 000

16 000

850

16 850

4

52 000

16 000

650

16 650

5

36 000

16 000

450

16 450

Всього

20 000

80 000

4 250

84 250

Порівняємо лізингові платежі, обчислені на основі застосування наведених вище методів (табл. 3.10).

Отже, за рівних умов щодо відсоткової ставки, строку лізингу та викупної вартості майна, дохід лізингодавця та витрати лізингоотримувача безпосередньо залежать від обраного методу нарахування лізингових платежів.

Як свідчать дані табл. 3.10, платежі з постійним додатним темпом приросту в абсолютному значенні є найпривабливішими для лізингової компанії і, відповідно, найбільш витратними для лізингоотримувача.

Таблиця 8.10. Розмір лізингових платежів залежно від методу нарахування

Лізингові періоди

Постійні платежі (ануїтет)

Платежі з прискореним відшкодуванням вартості предмета лізингу (K = 3%)

Платежі з уповільненим відшкодуванням вартості предмета лізингу (K = -3%)

Платежі з відшкодуванням вартості предмета лізингу рівними частинами

1

16 855

15 885

17 884

17 250

2

16 855

16 362

17 347

17050

3

16855

16 853

16 827

16 850

4

16855

17 358

16 322

16 650

5

16 855

17 879

15 832

16 450

Всього

84 275

84 337

84211

84 250

На практиці лізингові компанії найчастіше використовують дві схеми з розглянутих вище: ануїтет та платежі з рівномірним погашенням вартості предмета лізингу (див. табл. 3.10: графи 2 та 5).

4. Нерегулярні лізингові платежі

Нерегулярними називають лізингові платежі, що здійснюються в різних сумах за різні проміжки часу.

Ініціатива щодо застосування нерегулярних платежів найчастіше надходить від лізингоотримувача. Це здебільшого пов'язано з сезонністю бізнесу компанії-лізингоотримувача або стратегією одночасного інвестування значної суми коштів в обіг для стрибкоподібного зростання бізнесу або виконання привабливого контракту.

Слід зауважити, що у разі застосування схеми нерегулярних платежів лізингова компанія може збільшити відсоткову ставку. Досить часто лізингоотримувач пропонує схему, за якою розмір лізингових платежів є незначним в перші періоди лізингу, і швидко зростає через певний проміжок часу. У такому випадку дохід лізингової компанії може зростати, але водночас і збільшується ризик, пов'язаний з невиконанням клієнтом договору лізингу. З огляду на це лізингова компанія може збільшити процент за лізингом на премію за ризик дефолту за контрактом.

В окремих випадках клієнт намагається швидше розрахуватися за предмет лізингу і тим самим зменшити розмір сплачуваних процентів лізинговій компанії. Він пропонує схему лізингових платежів, за якою їх розмір в перші періоди в досить значним, а через деякий час різко зменшується. У цьому випадку сума отриманих лізингодавцем процентів буде меншою, ніж при застосуванні схеми регулярних платежів. Лізингова компанія також може збільшити процент за лізинг на компромісну величину. Послідовність розрахунку нерегулярних лізингових платежів:

1. Погоджуємо графік лізингових платежів.

2. Здійснюємо розподіл платежу на відшкодування вартості предмета лізингу та проценти на основі використання формули (3.4).

3. Дисконтуємо потік лізингових платежів за винятком останнього платежу, оскільки його розмір потребує уточнення.

Розрахунок суми дисконтованих лізингових платежів здійснюється на основі використання формули

4. Обчислюємо теперішню вартість останнього лізингового платежу як різницю між вартістю майна та продисконтованою сумою лізингових платежів:

Розмір останнього лізингового платежу забезпечує рівність сум виплат і заборгованості за предмет лізингу.

5. Вираховуємо майбутню вартість останнього лізингового платежу.

Розмір останнього лізингового платежу визначається за формулою

Дотримуючись наведеної вище послідовності розрахунку нерегулярних лізингових платежів, здійснимо необхідні обчислення та побудуємо графік платежів для такого прикладу.

Приклад 4

Вартість предмета лізингу становить 100 000 грн., процентна ставка за лізингом - 1,25 % на місяць, строк лізингу - 5 місяців, залишкова (викупна) вартість предмета лізингу становить 20 000 грн. Погоджено такі лізингові платежі: у 1-й період - 2000 грн., 2-й - 0,00,3-й - 5000,4-й період - 35 000 грн. Визначте суму останнього лізингового платежу та побудуйте графік платежів.

Розв'язок

1. З огляду на погоджений розмір нерегулярних лізингових платежів здійснимо їх розподіл на відшкодування вартості предмета лізингу та проценти. Результати розрахунків подано у табл. 3.11.

2. Продисконтуємо суму запропонованих лізингових платежів. Підставивши значення змінних у формулу (3.10), отримаємо:

3. Визначимо майбутню вартість останнього лізингового платежу:

4. Побудуємо графік лізингових платежів (табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Графік відшкодування вартості предмета лізингу з нерегулярними лізинговими платежами

Лізинговий період

Лізинговий платіж

Вартість предмета лізингу

Проценти (гр. 3 - ставку лізингу)

Відшкодування вартості предмета лізингу (гр. 2 - гр. 4)

1

2000

100 000

1250

750

2

-

99 250

-

-

3

5 000

99 250

2 497*

2 503

4

35 000

96 747

1209

33 791

5

43 743

62 956

787

42 956

Всього

85 743

20 000

5 743

80000

* Проценти за 2-й і 3-й періоди (не сплачені проценти у 2-му періоді додаються до загальної суми боргу та сплачуються разом з процентами 3-го періоду).

Як свідчать дані табл. 3.11, за всіх інших рівних умов, у разі нерегулярної сплати, загальна сума лізингових платежів зростає. Слід також зазначити, що чим більшою буде різниця між максимальним і мінімальним розмірами лізингового платежу, тим більшою буде різниця між загальною сумою нерегулярних лізингових платежів та сумою лізингових платежів, побудованих за методом ануїтету.

Таким чином, вибір того чи іншого методу розрахунків лізингових платежів при складанні графіка їх сплати дає можливості лізингоодержувачу та лізингодавцю маневрувати коштами, забезпечує необхідний рівень ліквідності, враховує можливі ризики неповного та несвоєчасного виконання зобов'язань основними учасниками лізингової угоди.Схожі статті
Ринок фінансових послуг - Науменкова С. В. - 3.4. Розрахунок лізингових платежів

Предыдущая | Следующая