Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5. Звернення громадян до суду

Право на звернення до суду за захистом порушеного права чи охороню ваного законом інтересу належить до фундаментальних, конституційних прав людини. Відповідно до ст. 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Таким чином, держава зобов'язана створити ефективну систему правосуддя, яка покликана захищати права та свободи людини. До того ж у разі недостатності національних засобів правового захисту особа вправі захищати себе в міжнародних судових установах, учасником яких є Україна. Розглянемо особливості складення та оформлення окремих процесуальних документів, за допомогою яких особа може захистити свої права та інтереси в загальних та спеціалізованих судах України.

4.5.1. Позовна заява до суду загальної юрисдикції

Засобом захисту прав особи у позовному провадженні є позов. Порядок його пред'явлення регламентується нормами Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-1V.

Позов - це матеріально-правова вимога позивача до відповідача, звернена через суд або інший орган цивільної юрисдикції, про захист порушеного, оспореного чи невизнаного права або інтересу, яка здійснюється у певній, визначеній законом, процесуальній формі.

Позов як складне явище має декілька елементів, до яких належать: предмет, підстава, зміст.

Предмет позову - це частина позову, яка складає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача.

Підстава позову - це частина позову, яка відображає обставини, якими позивач обгрунтовує свої вимоги (п. 5 ч. 2 ст. 119 ЦПК), і докази, що стверджують позов (п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК).

Зміст - це частина позову, яка відображає звернену до суду вимогу про здійснення певних дій, пов'язаних із застосуванням конкретних способів захисту порушеного, оспореного чи невизнаного права.

Відповідно до ст. 118 ЦПК України, позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в порядку черговості. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов'язані між собою.

Форма позовної заяви

Позовна заява подається в письмовій формі. Також позовна заява може бути як написана від руки, так і надрукована. На практиці траплялись випадки, коли працівники канцелярії суду відмовлялись приймати позовні заяви, які не були надруковані. Однак така відмова є незаконною.

Зміст позовної заяви

Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява; Найменування суду, до якого подається заява, зазначається у

Правому верхньому куті документа. Назва суду має бути вказана повністю. Наприклад, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області. Після назви суду слід вказати його юридичну адресу.

2) ім Я (найменування) позивача і відповідача, а також ім я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв 'язку, якщо такий відомий;

Ім'я (найменування) сторін спору (позивача і відповідача), третіх осіб, їх представників, а також їх місце проживання (місцезнаходження) вказуються у правому верхньому куті документа одразу після найменування суду. Текст займає1^ аркуша. Ім'я (найменування) має бути повним та містити усі реквізити особи.

3) зміст позовних вимог;

Зміст позовних вимог формулюється чітко та має відображати звернену до суду вимогу про здійснення певних дій, пов'язаних із застосуванням конкретних способів захисту порушеного, оспореного чи невизнаного права. Наприклад, "визнати право власності на V} квартири № 3 по вуп. Шевченка, 48 у місті Хмельницькому за мною, Петренком Іваном Васильовичем".

4) ціну позову - щодо вимог майнового характеру;

У тому випадку, коли вимога позивача має майновий характер, у правій частині документа після зазначення сторін спору вказується ціна позову. Вона виражається у грошовому еквіваленті - національній валюті України.

5) Виклад обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги;

У цій частині документа позивач моделює ситуацію, яка склалася та спонукала його звернутися до суду, зазначає, в чому конкретно він вбачає порушення свого права чи інтересу та яке відношення до спору має відповідач та інші учасники процесу. Рекомендуємо у цій частині документа посилатися на норми матеріального права, якими позивач обгрунтовує свої позовні вимоги, до того ж норму слід вказувати не загальну, а саме ту, яка безпосередньо регулює відносини, що виникли між сторонами.

6) Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

У позовній заяві при викладі тієї чи іншої обставини справи слід одразу посилатися на відповідний доказ, який її підтверджує. Наприклад, "з відповідачем ми перебували у шлюбі з 01.02.2005 року по 04.07.2007 року, що підтверджується Свідоцтвом про одруження (копія додається)".

У тому випадку, коли наявні підстави для звільнення від доказування, передбачені ст. 61 ЦПК України, про них слід зазначити та у разі необхідності - додати документи на їх підтвердження. Такими є обставини: визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі; визнані судом загальновідомими; встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини; вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

7) перелік документів, що додаються до заяви;

До позовної заяви додаються письмові докази у кількості учасників процесу та для суду, докази сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне обслуговування процесу. У тому випадку, холи заяву підписує представник, додається довіреність чи інший документ, який підтверджує його повноваження. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

6. У разі пред явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Мова йде про те, що в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб до супу звертаються їхні законні представники, а саме: батьки, опікуни, піклувальники, а також орган опіки та піклування тощо. В інтересах обмежено дієздатної особи чи особи, яка визнана судом недієздатною, вправі звертатися їх опікун, піклувальник. В інтересах особи до суду також може звернутися прокурор. У випадку такого звернення заявник вказує особу, в інтересах якої він звертається, та підстави такого звернення.

7. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

Окрім цього, в ході підготовки позову рекомендуємо у прохальній частині заяви вказати на докази, які слід витребувати суду (у разі необхідності), визначитись із тим, на кого позивач просить покласти судові витрати. У позові можна просити суд вжити заходи забезпечення позову. Також можна просити про виклик свідків, призначення судової експертизи тощо.Схожі статті
Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5. Звернення громадян до суду

Предыдущая | Следующая