Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Суб'єкти правовідносин" що виникають під час звернення громадян

Важливе місце в системі правового письма займають звернення громадян, оскільки вони безпосередньо спрямовані на здійснення захисту прав та охоронюваних законом інтересів особи в несудовому порядку. Завдяки цьому правовому механізму громадяни в змозі безпосередньо звернутись до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб та вправі одержати письмову відповідь стосовно звернення.

Значущість правового інституту "звернення громадян" підтверджується тим, що таке право віднаходить правове закріплення в Основному Законі України - Конституції, тобто право на звернення є нормою прямої дії, у зв'язку з цим чинне законодавство повинно відповідати конституційним положенням щодо звернень громадян та передбачати дієвий механізм реалізації права на звернення. Так, відповідно до ст. 40 Конституції України від 28.06.1996 року, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Конституційне право на звернення громадян віднаходить своє закріплення на рівні спеціального нормативно-правового акта - Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 1999 року № 653-ХІУ, від 20 листопада 2003 року № 1294-ІУ, від 20 січня 2005 року № 2384-ГУ), Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Розглянемо особливості складання та оформлення звернень громадян.

Суб'єкти правовідносин" що виникають під час звернення громадян

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про звернення громадян", громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засоби масової інформації, посадових осіб, відповідно до їх функціональних обов'язків, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Таким чином, із зверненнями вправі звертатися громадяни України. Одержувачами звернень громадян, а, відповідно, і особами, які зобов'язані реагувати на звернення, є:

- органи державної влади;

- органи місцевого самоврядування;

- об'єднання громадян (громадські організації та політичні партії);

- підприємства, установи, організації незалежно від форм власності;

- засоби масової інформації;

- посадові особи, відповідно до їх функціональних обов'язків. Слід зауважити, що правом на звернення закон наділяє також

Осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. До таких суб'єктів звернення слід віднести громадян та підданих інших держав, осіб із подвійним громадянством (біпатридів) та осіб без громадянства (апатридів).

Окрім цього, законодавство України передбачає особливості реалізації права на звернення спеціальними суб'єктами. Так, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.Схожі статті
Правове письмо - Стефанчук Р. О. - Суб'єкти правовідносин" що виникають під час звернення громадян

Предыдущая | Следующая