Політологія - Гелей С. Д. - ТЕСТИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

До розділу 1

1. Яка із названих дефініцій найбільш точно відтворює поняття "політика":

А) політика - це діяльність, спрямована на досягнення високих стандартів соціального забезпечення;

Б) політика - це діяльність, спрямована на забезпечення ефективного управління економікою;

Г) політика - це діяльність, спрямована на здобуття, використання і збереження політичної влади;

Д) політика - це діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб?

2. Яка з наведених дефініцій є найбільш невідповідною щодо змісту поняття "політика":

А) політика - це управління державою;

Б) політика - це управління місцевими справами;

В) політика - це управління партійною організацією;

Г) політика - це управління навчально-методичним та науковим процесами?

3. В якому пункті перелічені тільки політичні посади:

А) прем'єр-міністр, міністр, держсекретар;

Б) голова партії, депутат сільської ради, віце-прем'єр;

В) голова Верховного Суду, Генеральний прокурор, судця;

Г) депутат міської ради, голова обласної ради, голова Національного банку?

4. В якому пункті перелічені тільки політичні органи:

А) Національний банк, ДПА, Антимонопольний комітет;

Б) міністерство, обласна рада, уряд;

В) генеральний штаб армії, СБУ, генеральна прокуратура;

Г) парламент, президент, міська рада Києва?

5. Назвіть фактор, який визначає моральність політики:

А) вплив церкви на державу;

Б) вплив вільних ЗМІ;

В) високоморальний президент з диктаторськими повноваженнями;

Г) депутати-патріоти.

6. Назвіть фактор, який визначає аморальність політики:

А) розмежування політики і бізнесу;

Б) вільна конкуренція між учасниками політичного процесу;

В) підтримка політика церквою під час виборів;

Г) збалансований механізм стримувань і противаг між органами політичної влади.

7. Політика позитивно впливає па економіку, якщо вона:

А) застосовує протекціонізм у промисловій політиці;

Б) забезпечує стабільність національної валюти;

В) ефективно захищає тільки національного виробника;

Г) збільшує витрати на соціальну допомогу.

8. Політика як діяльність виникла в умовах:

А) виникнення класів;

Б) виникнення міст;

В) виникнення держави;

Г) виникнення поділу праці.

9. Політика негативно впливає на економіку, якщо вона:

А) надає пріоритет інтересам національного виробника над інтересами національного споживача;

Б) сприяє припливу іноземного капіталу;

В) забезпечує вільне функціонування фондового ринку;

Г) скасовує податкові та митні преференції деяким бізнесовим структурам.

10. Які фактори сприятливо впливають на дотримання політиками верховенства права:

А) моніторинг міжнародних правових організацій;

Б) вільні ЗМІ;

В) жорстка конкуренція між політичними силами;

Г) усі відповіді є правильними?

11. Який із факторів стимулює недотримання політиками верховенства права:

А) широкі політичні привілеї правлячої еліти;

Б) відсутність правового статусу опозиції;

В) висока довіра до харизматичного лідера;

Г) всі відповіді є правильними?

12. Яка з наведених цінностей найбільше сприяє демократизації політики:

А) ненависть до ворогів нації;

Б) віра в національну правду;

В) зневіра у можливість подолати корупцію;

Г) віра у прогрес?

13. Який з наведених принципів взаємодії політики і релігії є сприятливим для демократичного розвитку суспільства:

А) папоцезаризм;

Б) цезаропапізм;

В) забезпечення правових умов для утвердження релігійного плюралізму;

Г) верховенство традиційної національної церкви?

14. Політик - це особа, яка професійно здійснює діяльність у:

А) адміністративному апараті держави;

Б) громадській організації;

В) секретаріаті національної безпеки і оборони;

Г) усі відповіді правильні.

15. Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає сучасному поняттю "ефективна політика":

А) політика, з допомогою якої правляча еліта довго утримує політичну владу;

Б) політика, яка забезпечує поліпшення добробуту громадян країни;

В) політика, яка створює сприятливі умови для економічного зростання;

Г) політика, яка здійснюється моральними засобами?

16. Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає поняттю "стабільна політика":

А) політика, яка забезпечує безконфліктність протікання політичних процесів;

Б) політика, яка передбачає наявність єдиного центру прийняття політичних рішень;

В) політика, яка грунтується на сталих, прогнозованих правилах гри;

Г) політика, спрямована на найбільш повну реалізацію національних інтересів?

17. Яка із дефініцій найбільш точно відповідає поняттю "політологія":

А) політологія - наука про державне управління;

Б) політологія - наука про закономірності розвитку суспільства;

В) політологія - наука про закономірності і тенденції функціонування та розвитку політики, політичних систем, їх взаємодію з іншими суспільними інститутами;

Г) політологія - наука про політичні аспекти функціонування всіх суспільних систем?

18.З погляду кратологічного підходу до розуміння політичної науки, політологія це: а) наука про державну владу;

Б) наука про всі владні процеси в суспільстві;

В) наука про механізми формування та розподілу політичної влади;

Г) наука про взаємодію адміністративної, правової та військової влади.

19.3 погляду моністичного підходу політологія включає:

А) політичну філософію;

Б) політичну соціологію;

В) політичну географію;

Г) знання про політичні процеси та політичні системи.

20. Який із наведених законів відповідає групі законів розвитку:

А) закон "олігархізації партій";

Б) закон революції;

В) закон розподілу владних повноважень;

Г) закон децентралізації влади?

21. Яке із наведених суджень відповідає парадигмі або методу біхевіоризму:

А) поведінка політика залежить від символічних комунікацій;

Б) поведінка політика залежить від суспільних цінностей і норм;

В) поведінка політика залежить від політичної ситуації;

Г) поведінка політика визначається політичною структурою (партією, державним органом та ін.)?

22. Яке із наведених суджень відповідає парадигмі або методу постмодернізму:

А) політичний курс залежить від політичного режиму;

Б) політичний курс визначається цінностями політичної еліти;

В) політичний курс грунтується на балансі суспільних інтересів;

Г) політичний курс залежить як від політичного режиму, так і від культури політичної еліти та політичної ситуації?

23. Яке із наведених суджень не відповідає жодній із сучасних парадигм:

А) політика визначається економічними інтересами;

Б) політика визначається культурно-релігійними факторами;

В) політика залежить від геополітичного фактору;

Г) жодне?

24.3 погляду структурного функціоналізму пріоритетним для політолога є вивчення:

А) політичної системи;

Б) політичної поведінки,

В) політичної комунікації;

Г) політичної технології.

25.3 погляду символічного інтеракціонізму пріоритетним для політолога є вивчення:

А) політичної поведінки;

Б) політичної мови як форми взаємодії;

В) взаємодії партійної та виборчої систем;

Г) сукупності всіх політичних факторів.

26. В якому пункті перелічені категорії політиків регіонального рівня:

А) депутати районних рад, міністри;

Б) голови обласних рад, міські голови;

В) міський голова Києва, депутати обласних рад;

Г) міністри уряду Кримської автономії, депутати міської ради?

27. Яке із наведених суджень найбільше відповідає сучасному розумінню політики:

А) політика завжди аморальна;

Б) політика моральна лише в окремих випадках;

В) політика повинна бути завжди моральна;

Г) моральність політики визначається моральністю політиків?

28. В якому судженні виражена аналітична функція політології:

А) політологія описує політичні події;

Б) політологія розробляє політичні проекти;

В) політологія з'ясовує природу політичних явищ;

Г) політологія прогнозує політичні події?

29. Об'єктом вивчення політології є:

А) держава;

Б) державні органи управління;

В) державні політичні інститути;

Г) соціальна структура суспільства.

30. Моральність політики забезпечує прогрес, коли вона грунтується па цінностях:

А) релігійно-традиційних;

Б) етнокультурних;

В) порядності політиків;

Г) сучасного глобалізму та лібералізму.

До розділу 2

31. Яка із названих ідей характерна для античного періоду:

А) ідеального правителя;

Б) демократичного правопорядку;

В) громадянських прав та свобод;

Г) кращого державного устрою?

32. Яка із названих ідей характерна для Стародавнього

Сходу:

А) ідеального правителя;

Б) пріоритету приватної власності;"

В) кращого державного устрою;

Г) верховенства закону?

33. Яка із названих ідей характерна для ліберально-просвітницького напряму:

А) державного суверенітету;

Б) освіченого абсолютизму;

В) розподілу влади;

Г) досконалого морального порядку?

34. Яка із названих концепцій характерна для розвитку політології як самостійної галузі:

А) правової держави;

Б) народного суверенітету;

В) критики тоталітаризму;

Г) критики клерикалізму?

35. Вчення легістів обгрунтовувало ідею:

А) розумного правителя;

Б) залежності політики від моралі і релігії;

В) верховенства закону;

Г) верховенства правителя, який спирається на закон і державний апарат.

36. Вчення Конфуція стверджує, що:

А) суспільство і держава мають відповідати божому закону;

Б) правитель у своїй діяльності повинен керуватися законом;

В) правитель повинен дбати про підлеглих як батько про дітей;

Г) правитель у своїй діяльності повинен опиратися на досконалий державний апарат.

37. Яке із вчень започаткувало ідею патерналізму:

А) конфуціанство;

Б) легісти;

В) даосизм;

Г) арістотелізм?

38. Краща форма держави, за Платоном:

А) олігархія;

Б) тимократія;

В) політія;

Г) аристократія.

39. Ідеальною державою для Платона є держава, коли нею керують:

А) політики;

Б) воїни;

В) філософи;

Г) закони.

40. К. Поппер вважав Платона основоположником ідеології тоталітаризму тому, що він визнавав:

А) аристократію як кращу форму правління;

Б) необхідність державного виховання для правлячої еліти;

В) важливість дотримання законів державою;

Г) необхідність поваги до релігійних традицій.

41. Краща форма держави за Арістотелем:

А) демократія;

Б) олігархія;

В) політія;

Г) монархія.

42. На думку Арістотеля, політія - це:

А) розвинута демократія;

Б) поєднання монархії та демократії;

В) поєднання демократії, аристократії та монархії;

Г) поєднання олігархії та демократії.

43. Кого з античних мислителів можна вважати прихильником республіканізму:

А) Платона;

Б) Полібія;

В) Арістотеля;

Г) Ціцерона?

44. Найкраща форма правління, за Ціцероном:

А) форма, яка поєднує аристократію, демократію і монархію;

Б) форма, яка поєднує аристократію і демократію;

В) форма, яка поєднує олігархію і демократію;

Г) усі відповіді правильні.

45. Хто із античних мислителів вважав, що тільки закон забезпечує цивілізоване спілкування між людьми:

А) Полібій;

Б) Платон;

В) Арістотель;

Г) Ціцерон?

46. Циклічна концепція припускає:

А) визнання прогресивного розвитку держави;

Б) необхідність переходу від деспотії до демократії;

В) заперечення можливості найкращої форми держави;

Г) визнання народу рушійною силою прогресу.

47. Суть богословської політичної концепції була виражена в ідеї про:

А) освіченого монарха;

Б) верховенство світської влади над духовною;

В) божественне походження влади;

Г) відповідальність влади перед народом.

48. Тезу Н. Макіавеллі "мета виправдовує засоби" слід ктувати як таку, що:

А) виправдовує аморальність політики;

Б) припускає аморальність політики в певних історичних умовах;

В) визнає моральність політики;

Г) визнає аморальними принципи, які є універсальними і я сучасної політики.

49. Найкраща форма держави, за Н. Макіавеллі:

А) демократія;

Б) диктатура;

В) форма, яка поєднує демократію, монархію й аристократію;

Г) олігархія.

50. В умовах соціальної нестабільності найкраща форма держави, за Н. Макіавеллі є:

А) республіка;

Б) абсолютна монархія;

В) диктатура;

Г) форма, яка поєднує диктатуру й олігархію.

51. Хто із мислителів уперше відстоював принцип відокремлення політики від релігії та моралі:

А) Ж. Боден;

Б) Дж. Локк;

В) Н. Макіавеллі; г)Ж. Руссо?

52. У розумінні Ж. Бодена державний суверенітет виражався як:

А) суверенітет народу;

Б) суверенітет нації;

В) суверенітет монарха;

Г) суверенітет, який поєднує суверенітет народу і монарха.

53. Підставою для укладення суспільної угоди між правителем і народом Т. Гоббс вважав:

А) зовнішню небезпеку;

Б) встановлення порядку, який би унеможливлював криваві конфлікти між членами суспільства;

В) встановлення порядку, який би гарантував дотримання прав і свобод громадянина;

Г) необхідність справедливо розподілити суспільний продукт.

54. Яка із концепцій походження держави найбільше відстоює права народу:

А) патріархальна;

Б) класова;

В) суспільної угоди;

Г) органічна?

55. Ідея народного суверенітету вперше сформульована у творах:

А) Дж. Локка;

Б) І. Канта;

В) Ж. Руссо;

Г) Ж. Бодена.

56. Хто з мислителів права людини ставив вище ніж суверенітет народу:

А) Т. Гоббс;

Б) НІ. Руссо;

В) Ф. Гегель;

Г) Дж. Локк?

57. Основна функція держави, за Кантом, полягає в тому, що вона повинна:

А) дбати про добробут громадян;

Б) дбати про національну безпеку;

В) забезпечувати моральний порядок;

Г) забезпечувати правовий порядок.

58. Соціальна однорідність, за Марксом, передбачає зникнення:

А) держави;

Б) класів;

В) нації;

Г) усі відповіді правильні.

59. Хто із соціологів вперше висловив думку про те, що політика повинна грунтуватись на наукових засадах:

А) К. Маркс;

Б)М. Вебер;

В) Е. Дюркгейм;

Г) В. Паретто?

60. Яка форма легітимності, за Вебером, відповідає сучасному суспільству:

А) участі;

Б) традиційна;

В) харизматична;

Г) раціонально-правова?

61. Ідеї якої культурної епохи, за М. Вебером, стали "духом" капіталізму:

А) Відродження;

Б) Просвітництва;

В) Реформації;

Г) Античності?

62. Хто із соціологів сформулював "залізний закон олігархії":

А) В. Паретто;

Б) Б. Дюркгейм;

В) Р. Міхельс;

Г) Ч. Мілз?

63. Характерною ознакою моністичної концепції еліт є:

А) конкуренція між елітними групами;

Б) можливість переходу із маси в еліту;

В) однорідність еліти;

Г) всі відповіді правильні.

64. Вертикальна циркуляція еліт, за Паретто, передбачає зміну:

А) еліт типу "лисиць" на еліту типу "леви";

Б) еліт типу "леви" на еліту типу "лисиці";

В) еліти внаслідок революції;

Г) всі відповіді правильні.

65. Хто автор ідеї заміни держави народним самоврядуванням:

А) М. Вебер;

Б) В. Паретто;

В) К. Маркс;

Г) всі відповіді правильні?

66. Яка дорога, за Ф. Хаєком, веде до рабства:

А) моральний занепад нації;

Б) стихійність ринку;

В) відсутність у людей твердих релігійних переконань;

Г) широке державне регулювання?

67. Яке основне джерело тоталітаризму, за К. Поппером:

А) критицизм;

Б) індивідуалізм;

В) колективізм;

Г) всі відповіді правильні?

68. Назвіть основну рису політичного процесу незахідних країн, за Л. Пайом і Г. Олмондом:

А) плюралізм думок;

Б) спеціалізація політичної структури;

В) поєднання багатьох функцій політичним лідером;

Г) надання переваги реальним проблемам над символічними.

60. Пріоритетним напрямками посткомуністичних трансформацій, згідно з 3. Бжезинським є:

А) реформа освіти;

Б) політична реформа;

В) адміністративно-територіальна реформа;

Г) всі відповіді правильні.

70. Джерелом тоталітаризму, на думку Г. Аренд, є:

А) монополія однієї партії;

Б) монополія однієї ідеології;

В) віра мас в ідеального вождя;

Г) мілітаризація економіки.

До розділу З

71. Яка ідея була пріоритетною для політичної думки Київської Русі:

А) ідея досконалого державного устрою;

Б) ідея справедливого династичного князя;

В) ідея приватної власності;

Г) ідея справедливого правового порядку?

72. Легітимність влади в політичній думці Київської Русі здебільшого грунтувалась на:

А) обранні князя вічем;

Б) династичності і богообраності князя;

В) етнонаціональному походженні князя;

Г) довірі до всіх інститутів державної влади.

73. Основу концепції митрополита Іларіона становила ідея:

А) верховенства церковної влади;

Б) верховенства князівської влади;

В) верховенства права;

Г) всі відповіді правильні.

74. Київська Русь пізнього періоду відставала від Європи:

А) в освіті;

Б) наявності вільних міст;

В) досконалості державного апарату;

Г) всі відповіді правильні.

75. За "Руською правдою", функція верховного суду належала:

А) церковним судам;

Б) боярській думі;

В) Великому князеві;

Г) всі відповіді правильні.

76. За "Руською правдою" право на спадок мали:

А) тільки чоловіки;

Б) тільки жінки;

В) чоловіки і жінки знатного походження;

Г) всі відповіді правильні.

77. Руська мова була державною в часи:

А) Литовського князівства;

Б) Польського королівства;

В) Речі Посполитої;

Г) всі відповіді правильні.

78. Юрко Котермак (Дрогобич) був ректором:

А) Оксфордського університету;

Б)Сорбонни;

В) Болонського університету;

Г) Краківського університету.

79. Богословська полеміка в Україні у XVI ст. велася між:

А) католиками і греко-католиками;

Б) католиками і православними;

В) католиками і протестантами;

Г) всі відповіді правильні.

80. С. Орхівський на старості літ визнавав:

А) верховенство короля;

Б) верховенство права;

В) верховенство папи;

Г) суверенітет народу.

81. Суспільна угода між народом і правителем, згідно з полемістами, грунтувалася здебільшого на засадах:

А) релігійних;

Б) морально-етичних;

В) юридичних;

Г) обраності короля представницькими органами.

82. Апологети католицизму звинувачували православних у тому, що вони:

А) визнавала єдину правовірну християнську церкву;

Б) визнавали право шлюбу для духовенства;

В) використовували латинську мову;

Г) не мали духовних закладів.

83. Соборність церкви, за І. Вишенським, полягала в:

А) єдності українського народу;

Б) єдності мирян і духовенства на засадах православного віровчення;

В) єдності держави і церкви;

Г) всі відповіді правильні.

84. За панування Речі Посполитої на Україні виникли:

А) університети;

Б) вільні міста;

В) єзуїтські школи;

Г) всі відповіді правильні.

85. Згідно з Березневими статтями Україна отримала:

А) державний суверенітет;

Б) автономію;

В) статус колонії;

Г) протекторат Росії.

86. Гадяцька угода закріпила:

А) державний суверенітет України;

Б) статус рівноправного суб'єкта Речі Посполитої;

В) статус колонії Речі Посполитої;

Г) всі відповіді правильні.

87. За Гадяцькою угодою, Гетьман України мав стати:

А) главою держави;

Б) послом польського сейму;

В) духовною особою;

Г) всі відповіді правильні.

88. За Гадяцькою угодою, право бути обраними до Сейму отримали:

А) весь український народ;

Б) православне духовенство;

В) селяни;

Г) всі відповіді правильні.

89. Конституція Пилипа Орлика закріпила:

А) політичні права громадян;

Б) верховенство права;

В) державний суверенітет України;

Г) політичні права козаків.

90. За Конституцією Пилипа Орлика, політичними правами наділялись:

А) селяни;

Б) духовенство і міщанство;

В) козаки;

Г) всі відповіді правильні.

91. Конституція Пилипа Орлика па відміну від Великої Хартії Вольностей закріпила:

А) презумпцію невинуватості;

Б) право на вільну торгівлю;

В) незалежність суду;

Г) політичні права козаків.

92. Хто із членів Кирило-Мефодіївського товариства був його основним ідеологом?

А) Т. Шевченко;

Б) П. Куліш;

В) М. Костомаров;

Г) М. Гулак-Артемовський.

93. Основна ідея програми Кирило-Мефодіївського товариства полягала в тому, що Україна повинна бути:

А) незалежною державою;

Б) автономією у складі Росії;

В) автономією у складі Речі Посполитої;

Г) християнською республікою у складі слов'янської федерації.

94. Згідно з народницькою ідеологією рушійною силою української історії є:

А) політична еліта;

Б) дворяни і шляхта;

В) козаки і селяни;

Г) всі відповіді правильні.

95. Хто з українських консерваторів відстоював Ідею національно-військової диктатури:

А) М. Міхновський;

Б) С. Томашівський;

В) В. Липинський;

Г) В. Кучабський?

96. Хто з українських мислителів відстоював ідеологію, яка грунтувалась на принципах волюнтаризму і фанатизму: а) М. Міхновський;

Б) В. Кучабський;

В) Д. Донцов;

Г) М. Драгоманов?

97. Згідно з ідеологією українського лібералізму, основу суспільства становить:

А) вільна людина;

Б) громада;

В) національна держава;

Г) нація.

98. Згідно з ідеологією українського лібералізму, Україна має бути;

А) національною державою;

Б) правовою державою;

В) автономією у складі Російської федерації;

Г) всі відповіді правильні.

99. М. Драгоманов визнає фактором прогресу українського суспільства:

А) козацько-селянський рух;

Б) іконізацію Т. Шевченка;

В) розвиток науки і освіти;

Г) всі відповіді правильні.

100. За В. Липинським, Україною повинен правити;

А) король;

Б) гетьман, який обирається на п'ятирічний термін;

В) гетьман, який опирається на класово-становий парламент;

Г) гетьман, який опирається на духовенство і військових.

101.І. Франко був представником однієї з течій соціалізму:

А) марксистського;

Б) бакунівського;

В) громадівського;

Г) соціал-демократичного.

102. За С. Томашівським, Україною повинен правити:

А) король;

Б) великий князь;

В) король спільно з верхньою палатою, в якій засідає духовенство;

Г) король спільно з парламентом, сформованим із партійного і класово-станового представництва.

103. За М. Міхновським, Україна повинна бути:

А) гетьманською державою;

Б) парламентською республікою;

В) народною республікою;

Г) президентською республікою.

104. За М. Міхновським, право па громадянство в українській державі мали:

А) тільки українці;

Б) українці і представники етнічних груп;

В) українці, а також представники етнічних груп шляхом натуралізації;

Г) всі відповіді правильні.

105. Ідеологи націонал-комунізм у розглядали Україну як:

А) незалежну національну державу;

Б) незалежну українську соціал-демократичну республіку;

В) соціалістичну республіку у складі СРСР;

Г) всі відповіді правильні.

106. Націонал-комуністи були незадоволені статусом України у складі СРСР тим, що вона не мала:

А) державного суверенітету;

Б) широких національно-культурних і політичних прав;

В) права на приватну власність;

Г) права на самоврядування.

107.О. Бочковський фактором суспільного прогресу України визнавав:

А) розвиток капіталізму;

Б) розвиток соціалізму;

В)інтеграцію в слов'янську федерацію; г) всі відповіді правильні.

108. Націонал-демократична концепція визнавала Україну як:

А) незалежну державу;

Б) суб'єкта Балто-Чорноморської федерації;

В) суб'єкта будь-якого союзу за згодою парламенту;

Г) всі відповіді правильні.

109. За Л. Ребетом, націю потрібно трактувати, як:

А) тільки етнокультурну спільноту;

Б) тільки політичну спільноту;

В) етнокультурну та політичну спільноту;

Г) всі відповіді правильні.

110. Ідеологія української національної-демократії відрізнялася від народницької тим, що визнавала:

А) народні маси рушійною силою прогресу;

Б) правову українську державу;

В) демократичну українську державу;

Г) демократичну українську державу як члена Антанти.

До розділу 4

111. Політична система є підсистемою:

А) держави;

Б) нації;

В) суспільства;

Г) соціально-класової структури.

112. Політична система па відміну від інших систем здійснює:

А) адміністративне управління;

Б) представництво нації на міжнародній арені;

В) захист прав і свобод громадян;

Г) військове управління.

113. Політична система включає:

А) адміністративний апарат;

Б) спецслужби;

В) виборчу систему;

Г) прокуратуру.

114. У політичну систему входять такі елементи:

А) парламент;

Б) секретаріат РНБО;

В) державна адміністрація;

Г) всі відповіді правильні.

115. Політична система на відміну від правової здійснює;

А) конституційний контроль;

Б) контроль за державними фінансами;

В) прокурорський контроль;

Г) всі відповіді правильні.

116. Політична система па відмінну від економічної здійснює:

А) фіскальну політику;

Б) емісію грошей;

В) виробництво духовних благ;

Г) всі відповіді правильні.

117. У політичну систему не входять:

А) депутати органів регіонального самоврядування;

Б) міністри;

В) окружні прокурори;

Г) голови місцевого самоврядування.

118. Політична система включає:

А) інститут омбудсмена;

Б) секретаріат ради національної безпеки та оборони;

В) патронатну службу міністра;

Г) інститут глави церкви.

119. Політична система здійснює такі функції:

А) духовно-владну;

Б) військово-владну;

В) правотворчу;

Г) адміністративного менеджменту,

120. Політична система здійснює такі функції: а) правотворчу;

Б) інформаційно-владну;

В) управління медіа-корпораціями;

Г) всі відповіді правильні.

121. Фактором, який забезпечує стабільність і демократичність політичної системи, є:

А) концентрація влади в руках президента;

Б) концентрація влади в руках прем'єр-міністра;

В) механізм стримувань і противаг;

Г) централізація політичної влади.

122. Фактором, який не забезпечує стабільність і демократичність політичної системи, є:

А) вільні ЗМІ;

Б) юридичний статус опозиції;

В) децентралізація влади;

Г) слабкі контрольні функції парламенту.

123. Критеріями ефективності політичної системи па сучасному етапі є:

А) збільшення бюджетних видатків на соціальну сферу;

Б) забезпечення сталої динаміки економічного зростання;

В) розподіл ресурсів на користь національно свідомої еліти;

Г) захист національного виробника.

124. Політичну систему можна типологізувати за:

А) типом правової системи;

Б) типом економічної системи;

В) типом політичного режиму;

Г) типом формування адміністративного апарату.

125. Політичну систему можна типологізувати за:

А) типом суспільства;

Б) типом політичного режиму;

В) формою державного устрою;

Г) всі відповіді правильні.

126. Для політичних систем розвинутих країн характерною ознакою є:

А) політична нетерпимість;

Б) поєднання політики і бізнесу;

В) розмежування політики й адміністративної діяльності;

Г) клієнтилізм.

127. Латиноамериканська модель політичної системи грунтується на:

А) розвинутій партійній конкуренції;

Б) концентрації влади в руках прем'єр-міністра;

В) концентрації влади в руках президента;

Г) всі відповіді правильні.

128. Латиноамериканська модель політичної системи грунтується на культурних традиціях:

А) протестантського раціоналізму;

Б) православної етики;

В) патерналізму і протекціонізму;

Г) вагомої ролі освіти і науки у суспільному житті.

129. Англосаксонська модель політичної системи грунтується па традиціях:

А) протестантської етики;

Б) державного регулювання економіки;

В) політичного панування над своїм народом;

Г) клієнтилізмі.

130. Для мусульманської моделі політичної системи характерні такі ознаки:

А) політичний плюралізм;

Б) вагома роль духовенства в політичному житті;

В) розвинутий парламентаризм;

Г) збалансований механізм державної влади.

131. Слов'яно-православна модель політичної системи грунтується на культурних традиціях:

А) лібералізму;

Б) поєднання політичного і духовного гніту;

В) розвинутого громадянського суспільства;

Г) всі відповіді правильні.

132. Політична система України в дореформений період найбільш відповідала моделі:

А) західноєвропейській;

Б) радянській;

В) англосаксонській;

Г) латиноамериканській.

133. Політична система України па сучасному етапі має таку ознаку як:

А) розвинута конкурентна партійна система;

Б) надмірна концентрація влади в руках президента;

В) поєднання політики і бізнесу;

Г) відсутність парламентської опозиції.

134. Політична система на відміну від економічної включає:

А) менеджмент корпорації;

Б) адміністративний менеджмент;

В) партійний менеджмент;

Г) військове управління.

135. Політична система України після парламентських виборів 2000 р. перебувала у стані:

А) стабільного розвитку демократії;

Б) боротьби за розподіл владних повноважень;

В) послідовного здійснення курсу на євроінтеграцію;

Г) посилення впливу Президента на політичний процес.

136. Політична система України в дореформений період стимулювала:

А) сталий економічний розвиток;

Б) консолідацію української нації;

В) олігархізацію партій;

Г) легальне лобіювання суспільних інтересів.

137. Політична система України на сучасному етапі включає:

А) адміністративний механізм формування уряду;

Б) змішану виборчу систему;

В) біпартійну систему;

Г) політичний механізм формування уряду.

138. Політична система України па сучасному стані виключає:

А) пропорційну виборчу систему;

Б) призначення уряду парламентом;

В) призначення міністра оборони парламентом;

Г) посаду спікера парламенту.

139. Ліберально-демократична політична система, як правило, передбачає:

А) верховенство влади;

Б) збільшення соціальних видатків;

В) захист прав споживачів;

Г) широкі привілеї правлячої еліти.

140. Політична система України на сучасному етапі еволюціонує в напрямку;

А) посилення авторитаризму;

Б) послаблення демократичних механізмів;

В) розширення прав олігархії;

Г) становлення збалансованого механізму державної влади.

141. Політична система України, успадкувала традиції:

А) верховенства права;

Б) політичного плюралізму;

В) пріоритету "шапки" над "головою";

Г) поваги до інтелектуальної свободи.

142. Політична система, за Д. Істоном, забезпечує:

А) розподіл ВВП;

Б) політичне управління;

В) розподіл цінностей;

Г) національну інтеграцію.

До розділу 5

143. Яка із названих дефініцій влади найбільше відповідає біхевіористському підходу:

А) влада - це засіб реалізації суспільних цілей;

Б) влада - це поєднання багатства, сили і знання;

В) влада - це контроль однієї людини над іншою;

Г) влада - це інститут панування одних людей над іншими?

144. Яка із названих дефініцій влади найбільше відповідає структуралістському підходу:

А) влада - це система органів управління;

Б) влада - це здатність особи нав'язувати свою волю іншим людям;

В) влада - це товар, який символічно продається і купується під час виборів;

Г) всі відповіді правильні?

145. Кратологічний мотив проявляється у прагненні отримати:

А)багатство;

Б) славу;

В) насолоду;

Г) владу.

146. На ерозію влади найбільше впливає такий фактор:

А) воля особистості;

Б) вільні ЗМІ;

В) авторитарний режим;

Г) всі відповіді правильні.

147. Ерозії влади запобігає такий фактор:

А) децентралізація влади;

Б) корупція;

В) державна монополія ЗМІ;

Г) всі відповіді правильні.

148. Політична влада, па відміну від адміністративної, включає:

А) владу менеджерів великих корпорацій;

Б) владу менеджерів виборчих компаній;

В) владу партійних лідерів;

Г) владу обласних і районних держадміністрацій.

149. Політична влада на відміну від адміністративної, не включає:

А) владу голови НБУ;

Б) владу голів регіонального самоврядування;

В) владу голів місцевого самоврядування;

Г) владу міністрів.

160. В якому із названих суджень відображено легітимність участі:

А) довіряю владі тому, що її очолює король;

Б) довіряю владі тому, що вона поважає національні святині;

В) довіряю владі тому, що можу її обирати і впливати на прийняття нею рішень;

Г) довіряю владі тому, що вона діє в рамках конституції та законів?

151. В якому із названих суджень відображена раціонально-цільова легітимність:

А) довіряю владі тому, що вона українська;

Б) довіряю владі тому, що вона представляє кращі надбання державотворчого процесу нашого народу;

В) довіряю владі тому, що вона забезпечує нормальні умови для професійної реалізації;

Г) довіряю владі тому, що її очолює розумний і високоморальний президент?

152. В якому із названих суджень відображена соціально-євдомонічна легітимність:

А) довіряю владі тому, що вона діє в рамках конституції та законів;

Б) довіряю владі тому, що вона ефективно відстоює національні інтереси;

В) довіряю владі тому, що вона дбає про добробут народу;

Г) всі відповіді правильні?

153. Політична недержавна влада па відміну від державної включає:

А) адміністрацію президента;

Б) командування окремими видами збройних сил;

В) партійний менеджмент; г)ДПА.

154. В якому з наведених суджень відображена парадигма легітимності:

А) влада опирається на поліцію, державний апарат, ідеологію;

Б) влада опирається на зрілу громадську думку;

В) влада опирається на конституцію та закони;

Г) всі відповіді правильні?

155. В якому з наведених суджень відображена парадигма суспільної угоди:

А) влада опирається на довіру громадян, які формують цю владу і впливають на процес прийняття рішень;

Б) влада опирається на конституцію і закони, в яких відображено баланс інтересів правлячої еліти і громадянського суспільства;

В) влада опирається на жорсткий централізований порядок, який схвалюють громадяни;

Г) влада опирається на моральний авторитет духовенства?

156. Криптократична влада передбачає:

А) вільні ЗМІ;

Б) групи тиску;

В) тотальний контроль над ЗМІ;

Г) демократичну громадську думку.

157. Особиста влада великих політиків та реформаторів спрямована на:

А) досягнення багатства;

Б) реалізацію потреб суспільства на далеку перспективу;

В) реалізацію власних амбіцій;

Г) реалізацію тих завдань, які забезпечують утримання влади.

158. Публічність влади передбачає: а) прийняття ефективних рішень;

Б) прийняття високоморальних і патріотичних рішень;

В) прийняття прозорих і відкритих рішень;

Г) всі відповіді правильні.

159. Політична влада па відмінну від неполітичної не має повноважень:

А) видавати закони;

Б) приймати бюджет;

В) видавати санкцію на арешт;

Г) затверджувати військову доктрину.

160. В якому з названих суджень відображено аристократичне джерело формування влади:

А) влада передається шляхом династичних традицій;

Б) влада формується шляхом прямих виборів;

В) влада формується шляхом непрямих виборів;

Г) влада формується шляхом призначення із освітнього середовища?

161. В якому з названих суджень відображено олігархо-кланове джерело формування влади:

А) влада формується прямими виборами з грубим порушенням законодавства;

Б) влада формується шляхом призначення на конкурсних засадах;

В) влада формується в умовах вільних прямих виборів;

Г) всі відповіді правильні?

162. В Україні влада у дореформенний період була:

А) децентралізованою;

Б) збалансованою;

В) ліберально-демократичною;

Г) сконцентрованою в руках президента.

163. В Україні влада па сучасному етапі характеризується як:

А) ліберально-демократична;

Б) авторитарна;

В) перехідна від авторитарно-олігархічної до ліберально-демократичної;

Г) перехідна від авторитарно-олігархічної до авторитарної.

164. В Україні владу, за часів президента Л. Кучми, слід трактувати як:

А) публічну;

Б) напівкриптократичну;

В) високоморальну;

Г) децентралізовану.

165. Політична влада поширюється па:

А) всі ЗМІ;

Б) всі державні інститути;

В) вищі органи державного управляння;

Г) правозахисні інститути.

166


Схожі статті
Політологія - Гелей С. Д. - ТЕСТИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Предыдущая | Следующая