Політологія - Гелей С. Д. - ТЕСТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

До розділу 1

1. Поясніть етимологічне значення терміна "політика".

2. Назвіть чотири ознаки політики в сучасному розумінні:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

3. Назвіть десять категорій політиків державного рівня.

4. Назвіть десять категорій політиків регіонального рівня.

6. Назвіть десять категорій політиків місцевого рівня.

В. Як називається шлях здобуття влади в сучасних високо-розвинутих країнах?

7. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, що політика в рамках олігархічного політичного розвитку є, як правило, аморальною.

8. З позицій моністичного підходу, політологія вивчає:

А)_;

Б)_

В)_.

9. З позицій кратологічного підходу, політологія не вивчає:

А) __;

Б) __;

В) __.

10. Яка парадигма (або метод) передбачає вивчення механізму стримувань і противаг за нормативно-правовими і політичними документами?

11. Яка парадигма (або метод) передбачає вивчення діяльності політиків за результатами їх голосування у парламенті?

12. Яка парадигма (або метод) передбачає вивчення ознак партійної системи у кризових ситуаціях?

13. Наведіть три приклади з політичного життя України, які відображають сутність парадигми (або методу) структуралізму.

14. В ліберально-демократичному режимі політики владу:

А) здобувають........................;

Б) використовують...............;

Г) утримують........................

16. Моральність політики з огляду на універсальні стичні засади полягає у:

А) __;

Б) __;

В) __.

16. Наведіть три приклади зі світової історії, які відображають сутність таких принципів взаємодії політики і церкви, як цезаропапізм, папоцезаризм, взаємне невтручання держави і церкви.

17. Як називається парадигма (або метод), що передбачає вивчення політики за допомогою символічно-знакової системи?

18. Визначте такі дефініції, як політика, політиканство, політикум, політик.

19. Випишіть окремо в два стовпчики судження, які характеризують діяльність політика і чиновника: приймає державне рішення; виконує рішення міського голови; обирається громадою села; призначається міністром за результатами конкурсу; призначається главою держави за поданням глави уряду;

Обирається міською радою; готує проект рішення обласної ради.

20. Що в демократичному суспільстві повинен знати громадянин про приватне життя політика:

А) __;

Б) __;

В) __.

21. Охарактеризуйте сучасних українських політиків за їх поведінкою у таких сферах: морально-етичній, правовій, релігійній, професійній.

До розділу 2

1. В якому періоді розвитку політичної думки з'явилась концепція легітимності влади?

2. Як в античності називали жорстоку владу, яка була незаконно захоплена?

3. Античні мислителі розуміли олігархію як владу, яка:

А) __;

Б) __;

В) __.

4. Назвіть три правильні форми держави, за Арістотелем:

А) __;

Б) __;

В) __.

5. Охарактеризуйте вчення Платона за:

А) кращою формою держави;

Б) соціальними категоріями, які не мають права на власність і сімейне виховання;

В) найгіршою формою держави;

Г) вектором розвитку форм держави.

6. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому ліберали-просвітники вбачали основну функцію держави не в розподілі суспільних благ, а в захисті прав і свобод громадянина.

7. Охарактеризуйте причини укладення суспільної угоди між народом і правителем згідно з концепцією:

А) Дж. Локка__;

Б)Т. Гоббса_;

В) Ж-Ж. Руссо_.

8. Наведіть два приклади зі світової історії, які підтверджують думку Т. Гоббса про необхідність обмеження державою свободи заради суспільної безпеки.

9. Сформулюйте ліберальне розуміння поняття "свобода".

10. Сформулюйте дефініцію свободи згідно з концепцією:

А) ліберальної______;

Б) етатиської_;

В) християнської_.

11. Концепція природного права, згідно з поглядами лібералів-просвітників, відстоює право на:

А) __;

Б) __;

В) __.

12. Охарактеризуйте марксистську концепцію політики за:

А) виникненням держави;

Б) відмиранням держави;

В) рушійною силою історії;

Г) формою держави робітничого класу.

13. Для яких типів суспільства, за К. Марксом, держава виражала інтереси економічно пануючого класу:

А) __;

Б) __.

14. На якій стадії розвитку, за О. Контом, зростає роль науки в політичному управлінні?

15. Які положення вчення М. Вебера актуальні для нинішнього політичного розвитку України:

А) __;

Б) __;

В) __.

16. Спростуйте думку за допомогою трьох аргументів, що "залізний закон олігархи?' притаманний розвитку сучасних політичних структур.

17. На якій стадії посткомуністичної трансформації, за 3. Бжезинським, виникають стабільні демократичні партії та формується демократична політична культура.

18. Охарактеризуйте шляхи, за Ф. Хаєком, які ведуть до рабства за:

А) ступенем державного регулювання___;

Б) стихійними ринковими регуляторами_;

В) ставленням до політиків, які пропонують ідеальну модель суспільства внаслідок швидких радикальних змін________________________________________________________________________________________________________________;

Г) рівнем свободи і соціальної допомоги_.

19. Охарактеризуйте вчення Н. Макіавеллі за:

А) формою держави у кризових ситуаціях _______;

Б) основними рисами правителя _______;

В) співвідношенням моралі і політики_______ _.

20. Як називається принцип, за К. Поппером, який передбачає ідеальну модель суспільства внаслідок радикальних змін старого порядку?

21. Наведіть приклади зі світової історії, які характеризують риси закритого суспільства, за К. Поппером.

22. Наведіть приклади зі світової історії, які характеризують відкрите суспільство, за К. Поппером.

23. Запишіть окремо у два стовпчики наведені нижче терміни і судження, які розкривають погляди К. Паретто і Р. Да-ля на еліту: еліта левів; конкуренція між елітарними групами; соціальна однорідність еліти; резидуї; деривати; поліархія; дисперсія влади; циркуляція еліт.

24. Назвіть два приклади посткомуністичної трансформації України, які розкривають суть двох уроків, сформульованих 3. Бжезинським.

25. Назвіть три ознаки сучасних політичних режимів, за Л. Пайом і Г. Олмондом:

А)_;

Б)_;

В)_.

26. Кому із представників політичної науки належать названі ідеї про:

А) політичну систему як систему розподілу ресурсів і цінностей_.___ ;

Б) "революційну диктатуру"_________;

В) дорогу, яка веде до тоталітарного рабства________;

Г) п'ять уроків, які випливають із посткомуністичної трансформації _________;

Д) критерії сучасної політичної модернізації ________.

27. Яким концепціям відповідають метафори про державу як "охоронця" і "комірника":

А)________;

Б)________.

28. Яка ідея є спільною для вчень М. Цицерона і Дж. Вашингтона?

29. Що зближує і що віддаляє М. Цицерона і Дж. Вашингтона?

30. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому "батьки" американської держави заклали більш досконалу конструкцію політико-правової системи в кінці XVIII ст., ніж "батьки" української держави в кінці XX ст.

До розділу З

1. Яким політичним і культурним діячам періоду Київської Русі належали ідеї про:

А) ідеального князя _________;

Б) верховенство церкви__;

В) верховенство князівської влади ________;

Г) походження князівської влади________ .

2. Які ви знаєте види легітимності періоду Київської Русі:

А) __;

Б) __;

В) __.

3. Які три фактори у XII-XIV ст. уповільнили політичний розвиток Київської Русі порівняно з країнами Західної Європи:

А) __;

Б) __;

В) __.

4. Хто з українців стояв біля колиски Болонського процесу в часи Польського королівства?

5. Які ідеї зближують С. Оріховського з діячами епохи Просвітництва:

А) __;

Б) __;

В) __.

6. Ідея соборності І. Вишенського передбачала на відміну від ідеї соборності 1919 р. Єдність ___________.

7. Назвіть три обвинувачення П. Скарги, які стосуються:

А) цезаропапізму ______;

Б) обмеження доступу до світової культури ________;

В) ослаблення егоїстичних мотивів для духовенства ________.

8. Згідно з ученням Христофора Філарета:

А) дотримання закону має бути єдиним для ________;

Б) ідея демократизації церкви полягала у________;

В) замість релігійних чвар має бути ________.

9. Назвіть політико-правові документи гетьмансько-козацької доби, які відповідають таким ідеям:

А) надання політичних прав православному духовенству __________________________;

Б) визнання за Україною царського протекторату ____________________________________;

В) закріплення за Україною суверенітету у фінансовій сфері і формуванні державної влади ________;

Г) набуття Україною в перспективі шведського протекторату ____________________________________.

10. Кому з українських політичних діячів належать названі ідеї:

А) "Україна для українців"______________________;

Б) Україна - суб'єкт Російської федерації ________;

В) Україна - суб'єкт слов'янської федерації ________;

Г) Україна - клерикальна монархія _______________.

11. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому П. Куліша можна вважати представником консервативної думки?

12. Охарактеризуйте погляди В. Липинського щодо:

А) форми держави ________________________;

Б) представництва у нижній палаті парламенту ________;

В) представництва у верхній палаті парламенту________

Г) ставлення до соціалізму ____________________.

13. Охарактеризуйте погляди М. Міхновського за:

А) формою держави ___________;

Б) державно-територіальним устроєм ________;

В) шляхами здобуття державного суверенітету ________;

Г) шляхами набуття громадянства _.

14. За Д. Донцовим, націоналізм має грунтуватися на таких принципах:

А)_;

Б)_;

В)_;

Г)_.

15. Якій концепції нації відповідали погляди Д. Донцова?

16. Якій концепції нації відповідали погляди В. Липинського?

17. Які теорії відкидав Л. Ребет як шкідливі для національного розвитку:

А)_;

Б)_.

18. Охарактеризуйте націонал-демократичну ідеологію щод розуміння:

А) типу держави ____________;

Б) нації ______________________;

В) вступу України в політичні союзи _________.

19. Повноцінний національний розвиток України, за М. Хвильовим, передбачає рішучий розрив із:

А)_;

Б)_;

В)_.

20. Націонал-комунізм на відміну від націонал-демократі заперечував:

А)_;

Б)_;

В)_.

21. Згідно з ідеологією націонал-комунізму, Україна є:

А) за типом держави__ ;

Б) суспільно-економічним ладом ________;

В) формою культури ___________________;

Г) суб'єктом федерації _________________.

22. Хто з представників націонал-комунізму відстоював думку про необхідність подолання українського провінціо налізму та поєднання ідеології комунізму з ідеологією європейської людини і громадянина?

23. Які форми абсолютизму відкидали православні полемісти:

А)_;

Б)_;

В)_.

24. Визначте ідеологічні течії в українській політичній думці за такими ідеями:

А) основою демократичного розвитку є громада_;

Б) розвиток нації забезпечують власна держава, громадські інститути і капіталістичні відносини ________;

В) державою керує король, який опирається на верхівку греко-католицького духовенства у верхній палаті_;

Г) конституційний лад Росії сприятиме культурному і політичному розвитку України ________.

25. Кому з представників української політичної думки належать такі ідеї:

А) легітимної трудової монархії ________;

Б) військової національної диктатури ________;

В) клерикальної монархії ________;

Г) розуміння нації як етнополітичної, етнокультурної і етнопсихологічної спільноти_______________.

26. Які основні ознаки має нація, за С. Дністрянським:

А) __;

Б) __;

В) __.

27. Хто з українських мислителів один з перших відстоював ідеал політичної самостійності і твердо вірив у духовний прогрес народу?

28. Назвіть дві ознаки, які відрізняли націонал-демократію від народництва:

А)_;

Б)_.

29. Які ознаки, за С. Дністрянським, відрізняють державу від нації:

А) __;

Б) __.

30. За якими ідеологічними напрямками політичної думки України можна ідентифікувати українських дисидентів 60- 70 рр. XX ст.:

А) __;

Б) __;

В) __.

До розділу 4

1. Назвіть два елементи політичної системи, які не належать до владних інститутів.

2. Які з названих елементів не належать до політичної системи: уряд; партія; спілка адвокатів; міська рада; голова обласної ради; секретаріат ВРУ?

3. Політична система на відміну від економічної не включає: інститут корпоративного управління; громадського менеджменту; партійного управління.

4. Які три функції характерні для політичної системи, на відміну від правової системи:

А) __;

Б) __;

В) __.

5. Як називається тип політичної системи, який згідно з культурологічним підходом в сучасних умовах є найбільш клерикальним?

6. Як називається тип політичної системи, який згідно з культурологічним підходом передбачає використання церкви як ідеологічного інструменту?

7. Як називається тип політичної системи, який згідно з культурологічним підходом грунтується на верховенстві права?

8. Назвіть три критерії типологізації політичної системи:

А) __;

Б) __;

В) __.

9. Назвіть п'ять критеріїв, які характеризують політичну систему як недемократичну і неефективну:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

10. Які із названих факторів не забезпечують ефективність і демократичність політичної системи: збалансований механізм стримувань і противаг; поєднання політичної й адміністративної діяльності; легальне лобіювання групових інтересів; централізований унітаризм державної влади.

11. Які з названих елементів належать до політичної системи: Вища рада юстиції; Генеральна прокуратура; міністр юстиції; партійний лідер; голова ДПА; губернатор штату (США); голова земельного уряду (Німеччина).

12. Як називається тип політичної системи, який згідно з культурологічним підходом виник на основі завоювання іспанських та португальських конкістадорів?

13. Як називається політична система, в якій владу захопили військові?

14. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому політична система є провідною системою в суспільстві?

15. Із названих суджень щодо розуміння політичної системи, випишіть правильні: "політична система поширюється на всі інститути держави"; "політична система включає всі інститути громадянського суспільства"; "політична система не виконує правотворчої функції"; "політична система включає політичні інститути регіональної влади".

16. Назвіть елемент політичної системи, який забезпечує кадри політичного управління.

17. Охарактеризуйте політичну систему України за типом суспільства згідно з формаційним, культурологічним і цивілізаційним підходами.

18. Назвіть п'ять факторів, які гальмують демократичний розвиток політичної системи:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

19. Назвіть п'ять ознак, які характеризують політичну систему України:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

20. Політична система України на відміну від політичних систем пострадянських країн втратила такі ознаки, як:

А) __;

Б) __;

В) __.

До розділу 5

1. Сформулюйте три судження, в яких були б присутні суб'єкти та об'єкти влади.

2. Серед названих форм влади виберіть ті, які не мають вольових моментів: статус глави держави; укази президента; постанови уряду; накази міністра; повноваження прем'єр-міністра.

3. Яка з названих форм влади не є політичною: повноваження голови партії; повноваження міністра оборони; повноваження голови РНБО; повноваження судді; повноваження Вищої ради юстиції; повноваження Генерального штабу ЗСУ?

4. Назвіть п'ять елементів політичної регіональної влади: а)_

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

5. Вкажіть вид легітимності на підставі таких суджень:

А) підтримую В. Ющенка тому, що він справжній українець _______;

Б) буду голосувати за БЮТ, бо її очолює яскравий лідер ________ ;

В) не підтримуватиму жодної політичної сили, бо всі вони порушували конституцію ________;

Г) ми спроможні спонукати владу діяти чесно й ефективно _______.

6. Вкажіть підхід до розуміння влади на підставі таких суджень:

А) влада як вплив психологічно сильнішої особи на слабшу ________;

6) влада як необхідний атрибут будь-якої організації ________;

В) влада як символічний товар, який виборець купує на політичному ринку _________.

7. Назвіть п'ять факторів, які запобігають ерозії влади:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

8. Назвіть п'ять факторів, які сприяють ерозії влади:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

9. Обгрунтуйте думку, чому тоталітарна влада формує садомазохістські риси особистості.

10. Назвіть три види легітимності, які грунтуються здебільшого на ірраціональних засадах:

А)_;

Б)_;

В)_.

11. Яке з наведених суджень найбільш точно відповідає поняттю "легітимність": законність влади; легальність влади; ефективність влади; визнання народом законності влади; авторитет влади; довіра до влади?

12. Обгрунтуйте за допомогою трьох аргументів думку лорда Актона про те, що влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно.

13. Наведіть три приклади з сучасного політичного життя України, які розкривають суть трьох парадигм влади: примусу, легітимності, суспільної угоди.

14. Вкажіть, якому джерелу формування влади відповідають такі висловлювання:

А) влада передається шляхом династичної спадкоємності ________;

Б) влада формується виборами, шляхом маніпулювання і підкупу виборців _____;

В) влада формується чесними і вільними виборами ________;

16. Назвіть три інститути, які забезпечують аристократичні джерела формування політичної влади:

А)_;

Б)_;

В)_.

16. Охарактеризуйте сучасну українську політичну владу, використовуючи такі терміни і судження, як: криптократія; клептократія; публічність; ефективність; джерела формування влади; збалансований механізм стримувань і противаг; політична відповідальність влади перед суспільством; децентралізація державної політичної влади.

17. Назвіть п'ять відомих політиків зі світової історії, які стояли вище від інституційного рівня керованих ними владних інститутів і рухали суспільний прогрес.

18. Назвіть по три інститути:

А) політичної влади;

Б) адміністративної влади;

В) військово-силової влади.

19. Назвіть п'ять відмінних ознак політичної влади від економічної, використовуючи такі терміни, як: ратифікація міжнародних договорів; формування судової влади; укладання форвадних договорів; законодавчий процес; маркетинг ринку послуг.

20. Назвіть п'ять атрибутів сучасної демократичної політичної влади:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

До розділу 6

1. Обгрунтуйте думку за допомогою двох аргументів, чому політичний режим не може бути формою державного правління.

2. Політичний режим характеризує розподіл владних повноважень між:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

8. Ознакою якого режиму є монополія однієї ідеології?

4. Ознакою якого режиму є надто широкі повноваження глави держави?

5. Ознакою якого режиму є пріоритет фінансового капіталу над політичним?

6. Назвіть шість ознак тоталітарного режиму, згідно з поглядами 3. Бжезинського, Г. Аренд, Ф. Хаєка, К. Поппера:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

7. Назвіть п'ять типів авторитарного режиму:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

8. Який з названих політичних режимів був демократичним: режим А. Піночета в Чилі; режим Б. Франко в Іспанії; режим Я. Ярузенського в Польщі; режим за часів канцлера К. Аденауера в Німеччині; режим Ф. Кастро на Кубі.

9. Назвіть п'ять тоталітарних режимів, відомих вам зі світової історії:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __.

10. Як називається політичний режим, в якому держава карає за переконання?

11. Назвіть три відмінні ознаки тоталітарного режиму від авторитарного, використовуючи такі терміни і судження: одноособова влада; законодавчо закріплена монополія однієї партії; покарання за реальну опозиційність; ідеологічна мобілізація мас; правління військових; контроль за ЗМІ; вимоги до громадян доносити правоохоронним органам про злочини або злочинні наміри своїх рідних; свавілля поліцейських.

12. Визначте основні риси політичних режимів за Е. Шілзом, користуючись такими термінами і судженнями: збалансована державна влада; глава держави, наділений авторитарними повноваженнями, здійснює радикальні суспільні реформи; контрольована владою демократія; поєднання авторитарних і демократичних механізмів у політичній системі; військово-революційний уряд прагне до ідеологічної мобілізації мас; необмежене панування партократії або теократії в політичній системі; вільні і чесні вибори; країною управляє авторитарна еліта, яка значно прогресивніша ментально за народ; пріоритет політичної традиції над вирішенням суспільних потреб.

13. Як називається політичний режим, за А. Лейпхартом, в якому править коаліційний уряд, сформований за результатами виборів у рамках преференційної пропорційної системи?

14. Як називається політичний режим, за А. Лейпхартом, в якому править однопартійний уряд, сформований за результатами виборів в одномандатних виборчих округах?

16. Як називається політичний режим, за А. Лейпхартом, в якому президент, як глава уряду, формує його склад за результатами виборів в багатомандатних округах, з використанням партійних списків?

16. За часів якого президента України, політичний режим грунтувався на провідній ролі уряду в політичному управлінні, сформованого на основі партійної коаліції?

17. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому в країнах ЄС відсутній недемократичний режим?

18. Назвіть чотири недемократичні режими в країнах пострадянського простору, використовуючи терміни "нетоталітарний" і "авторитарний":

А)_;

Б)_;

В)_;

Г)_.

19. Назвіть три інститути громадянського суспільства, які найбільше забезпечують функціонування ліберально-демократичного режиму:

А) __;

Б) __;

В) __.

20. Назвіть чотири реформістські напрями, які б мали змінити олігархічну природу політичного режиму України:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

До розділу 7

1. Які з перелічених актів не є законом: публічні біллі; приватні біллі; урядові постанови; акти суб'єктів федерації; акти Верховної Ради АРК.

2. Правова система, на відміну від політичної не виконує такі функції: правотворчу; політичного управління; правосуддя; конституційного контролю; репрезентацію національних інтересів на міжнародній арені.

3. Назвіть 10 елементів права на рівні компетенції державних органів влади.

4. Назвіть 5 елементів права на рівні компетенції регіональних органів влади.

Б. Назвіть три категорії законів, які ухвалюються поза парламентом.

6. Назвіть категорії законів та розмістіть їх у порядку субординації: органічні закони, конституційні закони, звичайні закони, закони суб'єктів федерації, обласні закони, закони-декрети.

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __;

Е)__.

7. Назвіть згідно зі світовою практикою чотири способи прийняття конституції.

8. Які з названих категорій законів відсутні в Україні: конституційні, органічні, суб'єктів федерації, закони-декрети, закони автономії.

9. Назвіть п'ять категорій правозахисних інститутів.

10. Назвіть п'ять елементів права, які відсутні у правовій системі України, порівняно з англосаксонською системою права.

11. Які суди в англосаксонській системі права здійснюють конституційний контроль?

12. Як називається правова система, в якій відсутній окремий суд конституційної юрисдикції?

13. Як називається правова система, в якій прокурор має ширше право, ніж суддя й адвокат?

14. В якій країні виник інститут омбудсмана?

15. Назвіть чотири країни, в яких запроваджена народна законодавча ініціатива.

16. Назвіть сім суб'єктів законодавчої ініціативи згідно зі світовою практикою парламентаризму.

17. Серед названих елементів виберіть ті, які належать до правової системи: прецеденти; міжнародні договори; правові доктрини; генеральний прокурор; міністр юстиції; слідчий МВС; секретар РНБО.

18. Назвіть п'ять елементів правової системи на рівні інститутів громадянського суспільства.

19. Порівняйте правову систему України за такими параметрами:

А) способом призначення суддів;

Б) функціями Вищої ради юстиції;

В) категоріями законів;

Г) суб'єктами законодавчої діяльності.

20. Назвіть три країни, в яких процедуру імпічменту завершують судові інстанції:

А) __;

Б) __;

В) __.

До розділу 9

1. Якій теорії походження держави відповідають такі висловлювання:

А) держава виникла внаслідок завоювань ________;

Б) держава виникла внаслідок класового поділу ________;

В) держава виникла внаслідок суспільної потреби в інститутах охорони і управління ____;

Г) держава виникла для впорядкування сексуальних відносин ______________.

2. Сформулюйте три висловлювання, які розкривають суть юридичного підходу до розуміння держави.

3. Назвіть два типи суспільств, в яких держава, за К. Марксом, виражає інтереси економічно пануючого класу.

4. Як називається підхід до розуміння держави, згідно з яким держава має виражати баланс суспільних інтересів?

5. Як називається підхід до розуміння держави, згідно з яким держава виражає єдину волю нації?

6. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому не завжди народний суверенітет забезпечує верховенство права.

7. Назвіть десять державних органів у районному центрі.

8. Назвіть десять державних органів в обласному центрі.

9. Яка із названих ознак не є атрибутом суверенітету: самостійність, незалежність, верховенство державної влади; народ - суб'єкт державної влади; народ - джерело державної влади; монарх - джерело і суб'єкт державної влади; верховенство права?

10. Як називали державу в 30-х рр. XX ст., яка виконувала функції відповідно до ідеологічних засад соціал-демократії?

11. Назвіть чотири системи, в які входять державні органи.

12. Спростуйте думку за допомогою трьох аргументів, що прийняття Конституції України шляхом загальнонародного референдуму є конституційним і забезпечить політичну стабільність?

13. Яка основна функція держави, згідно з ідеологією класичного лібералізму?

14. Як називається форма правління, в рамках якої президент обраний непрямими виборами, може розпустити парламент?

15. Як називається форма правління, в якій повноваження монарха порівняно з урядом і парламентом подібні до повноважень президента в пострадянських республіках?

16. Як називається система престолонаслідування, яка передбачає право на спадкування трону тільки по чоловічій лінії?

17. Назвіть чотири основні ознаки змішаної форми правління.

18. Охарактеризуйте сучасну українську державу за: типом; формою державного правління; формою державного устрою; рівнем відповідності Копенгагенським критеріям.

19. Назвіть точні назви української держави, коли найвищі державні посади займали:

А) М. Грушевський ________;

Б) П. Скоропадський ________;

В) Є. Петрушевич ______;

Г) Л. Кравчук _____________.

20. Назвіть чотири форми монархи.

21. Назвіть точні назви урядів України, в рамках:

А) ЗУНР ________;

Б)УРСР ________;

В) Конституції УНР_;

Г) Конституції України 1996 р.________.

До розділу 10

1. Назвіть три відмінні ознаки державного управління від державної влади:

А) __;

Б) __;

В) __.

2. Які з названих елементів не є об'єктами державного управління у країнах ЄС: оборона; національна безпека; громадська безпека; муніципальна власність; обов'язкове соціальне страхування; вища освіта; водопостачання; оформлення прав власності на землю.

3. Назвіть п'ять посадових осіб, які здійснюють державне політичне управління.

4. Назвіть п'ять посадових осіб, які здійснюють державне адміністративне управління.

5. Назвіть п'ять посадових осіб, які здійснюють державне військове управління.

6. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому члени уряду є політиками, а не чиновниками.

7. Поясніть, чому ротація патронатної служби у країнах ЄС відбувається одночасно з ротацією кадрів політичного управління.

8. Кого можна вважати топ-менеджером державного управління у таких формах держави:

А) парламентській республіці ________;

Б) президентській республіці ________;

В) конституційній монархії ________.

9. Як називається система набору кадрів, у рамках якої призначення на державну службу відбувається за результатами конкурсу?

10. Назвіть чотири форми контролю над державним управлінням.

11. Назвіть три країни, в яких парламент повністю призначає міністрів.

12. Які з названих сфер не є об'єктом управління президента України: оборона; державні фінанси; грошовий обіг; міжнародна політика; національна безпека держави.

13. Поясніть, чи можна вважати правомірними дії глави держави, якщо він на власний розсуд буде призначати голів державних адміністрацій.

14. Як називається модель державного управління, яка грунтується на поєднанні політики і бізнесу та політики і адміністративної діяльності?

15. Для якої моделі державного управління характерними ознаками є директивне планування і централізоване постачання?

16. Назвіть посадових осіб, яких ВРУ призначає за поданням президента України:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

17. Охарактеризуйте політичне державне управління України за:

А) механізмом стримувань і противаг ________;

Б) способом формування уряду _______________;

В) поданням кандидатур для призначення парламентом главою держави і прем'єр-міністром ________;

Г) розмежуванням політичної та адміністративної діяльності _____________ .

18. Адміністративна реформа в Україні, згідно зі стандартами ЄС, повинна передбачати такі напрями:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

19. Назвіть чотири фактори, які унеможливлюють ефективність державного управління в Україні.

20. Порівняйте американську і європейську моделі державного управління за:

А) суб'єктами найвищого рівня управління;

Б) обсягом державного регулювання економіки і соціальної сфери;

В) типом партійної системи у формуванні органів державного управління;

Г) системою набору управлінських кадрів.

До розділу 11

1. Напишіть назви парламентів у десятьох країнах.

2. Поясніть етимологію терміна "парламент".

3. Обгрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, чому народні збори (віче, агора) не можна вважати парламентом.

4. Напишіть назви нижніх палат у десятьох країнах.

5. Назвіть три інститути, які здійснюють парламентський контроль.

6. Які три ознаки розкривають сутність парламенту?

7. Розкрийте роль українського парламенту у формуванні органів державної влади за такими параметрами:

А) призначення прем'єр-міністра ________;

Б) призначення міністрів _______________;

В) призначення голів державних комітетів, які не входять в Кабмін ________;

Г) призначення суддів загальної юрисдикції _______________;

Д) призначення суддів Конституційного Суду _______________.

8. Назвіть крім парламенту ще чотири суб'єкти законодавчої діяльності:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

9. Нижня палата парламенту на відміну від верхньої палати має перевагу в:

А)_;

Б)_;

В)_.

10. Верхня палата парламенту на відміну від нижньої формується:

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __.

11. Як називається законодавча стадія, після якої закон підлягає опублікуванню?

12. Назвіть чотири форми парламентського контролю над урядом.

13. Як називався український парламент, згідно з Конституцією УНР 1918 р.?

14. Назвіть чотири країни, в яких процедуру імпічменту завершує верхня палата.

15. Яка точна назва українського парламенту, коли його головою був Л. Кравчук?

16. Поясніть, чому обмеження депутатського імунітету є більш цивілізованим кроком, ніж його скасування.

17. Які з названих категорій законів не використовують у практиці українського парламентаризму:

А) конституційні закони;

Б) звичайні закони;

В) закони суб'єктів федерації;

Г) закони-декрети;

Д) закони АРК;

Е) органічні закони.

18. Які з названих державних посад не призначає український парламент: Голова СБУ; міністр оборони; міністр іноземних справ; голова ФДН; голови обласних держадміністрацій; судді терміном на п'ять років.

19. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення українського парламентаризму, які стосуються:

А) депутатського імунітету _________;

Б) привілеїв і пільг народних депутатів ________;

В) контрольних функцій парламенту ________;

Г) ролі парламенту у формуванні уряду ________;

Д) імпічменту президента ________.

20. Верховна Рада України, згідно з Конституцією може бути розпущена Президентом, якщо вона:

А) __;

Б) __;

В) __.

До розділу 12

1. Випишіть окремо у два стовпчики терміни, які позначають адміністративно-територіальні одиниці місцевого та регіонального рівнів влади: штат; міська громада; графство (Велика Британія); община; область; провінція (Канада); земля (Австрія, Німеччина).

2. Серед названих термінів випишіть лише ті, які позначають владу суб'єктів федерації: воєвода; голови уряду АРК; губернатор (Іспанія), губернатор (США); лантаг (Німеччина); урядова рада (Іспанія); законодавчі збори штату (Бразилія); бургомістр.

3. Серед названих термінів, випишіть ті, які позначають регіональне самоврядування: земельний уряд (Німеччина); рада департаменту (Франція); обласна рада (Україна); ВР АРК; голова сеймику (Польща).

4. Регіональна влада включає владні інститути:

А) __;

Б) __;

В) __.

5. Яка з названих політичних посад є найнижчою в рамках регіонального рівня влади:

А) депутат ВР АРК;

Б) міський голова Києва;

В) депутат обласної ради;

Г) міністр уряду АРК;

Д) голова обласної ради.

6. Конкуруюча компетенція суб'єктів передбачає прийняття законів у тій сфері, яка:

А) по-перше,____;

Б) по-друге, _______.

7. Серед названих термінів випишіть ті, які позначають спільну компетенцію федерації та ії суб'єктів: кримінальне законодавство; середня освіта; зовнішня торгівля; поліція; валютний курс; зовнішня політика; інтелектуальна власність; соціальна допомога.

8. Як називається найвища посадова особа регіонального рівня влади в Канаді?

9. Як називається посадова особа в Польщі, яка за своїм статусом відповідає поняттю "міський голова" Києва?

10. Як називається тип місцевого самоврядування, який найменш залежний від держави?

11. Комісійна модель місцевого самоврядування в США передбачає:

А) по-перше,________;

Б) по-друге, ________.

12. Як називається модель самоврядування в Німеччині, в рамках якої бургомістр обирається прямими виборами?

13. Назвіть три джерела доходів регіональної та місцевої влади.

14. Як називається бюджет, який не фінансується за рахунок майнового податку і податку на землю?

15. Назвіть органи регіональної влади в Україні: а)_;

А) __;

Б) __;

В) __;

Г) __;

Д) __;

Е) __.

16. Як називається модель самоврядування в Німеччині, в якій повноваження керівника департаменту виконує "директор", бургомістра - голова ради і громади.

17. Який тип місцевого самоврядування передбачає інститут уповноваженого уряду на регіональному рівні?

18. Назвіть чотири представницькі органи регіональної влади англосаксонського типу.

19. Які два владні статуси має міський голова Києва?

20. Політична реформа на регіональному рівні передбачає:

А) __;

Б) __;

В) __.

До розділу 13

1. Якщо громадська організація відстоює соціальні, професійні, культурологічні інтереси своїх членів, то партія бореться за:

А) __;

Б) __;

В) __.

2. Назвіть три джерела виникнення партій.

3. Протопартіями, за М. Вебером, були:

А) __;

Б) __.

4. Із названих термінів випишіть ті, які позначають структурні елементи партії: виборчий метр; тип виборчого округу, політична ідеологія; соціальна база; тип голосування; професійний лобізм; фіксоване членство; партійні фінанси.

Б. Назвіть три джерела партійного фінансування.

6. Які ви знаєте дві перші у класичному розумінні партії?

7. Як називались партії за ідеологією, які відстоювали націоналістичні, расові та етатиські цінності?

8. Як називались партії за ідеологією, які відстоювали принцип "багаті поділяться з бідними через прогресивні податки на доходи і майно"?

9. За такими висловлюваннями визначте тип партії за ідеологією:

А) "видима рука" веде до соціальної рівності ________;

Б) нація і держава понад усе_________ ;

В) "невидима рука" в економіці має опиратись на твердий моральний порядок _________ ;

Г) вільна людина забезпечує національне багатство ________;

Д) через прогресивні податки до соціальної гармонізації ________.

10. Як називається організаційна модель партій, яка передбачає права голови призначати голів регіональних та місцевих організацій?

11.Схожі статті
Політологія - Гелей С. Д. - ТЕСТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Предыдущая |