Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

4.1. Що таке виховання?

Виховання - це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку.

4.2. Яка основна мета виховання?

Основна мета виховання - всебічний гармонійний розвиток особистості. Це зумовлено сутністю людини як найдосконалішого витвору природи й суспільства.

Всебічне виховання передбачає формування у людини певних якостей відповідно до вимог морального, розумового, трудового, фізичного й естетичного виховання.

Під гармонійністю (від гр. harmonia - злагодженість, співзвуччя, узгодженість у поєднанні чого-небудь) розуміють узгодження, поєднання цих якостей, їх взаємодоповнення та взаємозбагачення в духовному й фізичному єстві людини. Поняття всебічного гармонійного виховання діалектично взаємозв'язані і взаємозумовлені (рис. 6).

структура всебічного гармонійного розвитку особистості

Рис. 6. Структура всебічного гармонійного розвитку особистості

4.3. Які завдання морального виховання?

Перед Моральним вихованням поставлено такі завдання:

- оволодіння особистістю правилами та нормами моральної поведінки;

- розвиток почуттів;

- формування переконань;

- формування умінь і навичок моральної поведінки.

4.4. Які завдання розумового виховання?

Завдання Розумового виховання такі:

- оволодіння знаннями, уміннями та навичками;

- формування наукового світогляду;

- розвиток інтелектуальних можливостей;

- оволодіння методами пізнавальної діяльності.

4.5. Які завдання трудового виховання?

Трудове виховання передбачає вирішення таких завдань:

- формування здатності до праці;

- виховання соціально-психологічної готовності до трудової діяльності;

- виховання поваги до людей праці та її результатів;

- оволодіння уміннями й навичками трудової діяльності.

4.6. Які завдання фізичного виховання?

Завдання Фізичного виховання такі:

- створення оптимальних умов для формування здорового організму людини;

- формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;

- тренування та загартування організму;

- виховання волі, розвиток спритності, краси тіла і рухів.

4.7. Які завдання естетичного виховання?

Естетичне виховання передбачає вирішення таких завдань:

- формування почуття прекрасного;

- виховання любові до природи та навколишньої краси;

- виховання стійких оцінних критеріїв до творів мистецтва;

- оволодіння знаннями та вміннями творити прекрасне в житті.

4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

Комплексний підхід (від лат. соmplexus -- поєднання, зв'язок) до виховання передбачає діалектичне забезпечення єдності вимог у системі всебічного гармонійного виховання (морального, розумового, трудового, естетичного та фізичного), а також єдності й узгодженості форм, засобів і методів впливу на особистість з боку різних соціальних інституцій (сім'ї, загальноосвітніх та професійних закладів, дошкільних та позашкільних виховних закладів, засобів масової інформації) (рис. 7).

структура комплексного підходу до виховання

Рис. 7. Структура комплексного підходу до виховання

Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
5.1. Що являє собою система освіти в Україні?

Система освіти - це сукупність закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

5.2. Яка структура системи освіти в Україні?

У ст. 29 Закону України "Про освіту" визначено структуру освіти, яка включає дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу, післядипломну освіту, аспірантуру" докторантуру, самоосвіту (рис. 8). Система освіти в Україні має таку структуру:

1. Дошкільні виховні заклади: 1.1 - дитячі ясла; 1.2 - дитячі садки.

2. Середні заклади освіти: 2.1 - початкова школа (1-4 класи); 2.2 - основна школа (5-9 класи); 2.3 - старша школа (10- 11 класи); 2.4 - ліцеї; 2.5 -- гімназії; 2.6 - спеціалізовані школи.

3. Позашкільні виховні заклади.

структура системи освіти

Рис. 8. Структура системи освіти

4. Професійно-технічні заклади.

5.Вищі заклади освіти:

5.1 - училища, технікуми, коледжі;

5.2 - інститути, університети, консерваторії, академії.

6. Аспірантура.

5.3. На яких принципах грунтується діяльність закладів освіти в Україні?

Принципи освіти (від гр. ргіncipum - начало, основа) - це вихідні положення, на яких грунтується діяльність усієї системи освіти в Україні та її підрозділів зокрема.

У Законі "Про освіту" (ст. 6) закріплено такі основні принципи освіти:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- науковий, світський характер освіти;

- інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок з освітою інших країн;

- гнучкість і прогностичність системи освіти;

- неперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

5.4. Яка структура управління закладами освіти в Україні?

За останні роки в Україні склалася така структура управління закладами освіти (рис. 9).

структура системи управління закладами освіти в україні

Рис. 9. Структура системи управління закладами освіти в УкраїніСхожі статті
Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А. І. - 4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

Предыдущая | Следующая