Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 19. Вплив небезпечних та шкідливих факторів середовища. проведення вимірювань за допомогою фотоколориметра

Мета роботи: ознайомитись з проблемами впливу на працюючих небезпечних та шкідливих факторів середовища; одержати практичні навички використання фотоколориметра КФК-2МП для практичних вимірювань.

І. Цільова програма

№ з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Небезпечні та шкідливі фактори виробничого середовища

ЗЗ

ПОЗ

2.

Регламентування факторів навколишнього природного середовища

РО

ПОЗ

Компетентнісно-світоглядні

3.

Будова та принцип дії КФК-2МП

ЗЗ

У

4.

Визначення коефіцієнта пропускання та оптичної густини речовини

НС

У

ІІ. Підготовка до роботи

1. Повторити навчальний матеріал, що стосується проблеми забруднення навколишнього середовища; будови колориметра фотоелектричного концентричного КФК-2МП; з'ясування причин, що впливають на рівень забруднень середовища.

2. Діагностика початкового рівня знань:

1 (ПОЗ). Перерахуйте основні причини забруднень навколишнього середовища.

2 (НС). Опишіть порядок роботи з фотоколориметром?

3 (ПОЗ). Що розуміють під гранично допустимими рівнями?

4 (РО). Що розуміють під гранично допустимими викидами?

5 (ЗЗ). Перерахуйте основні вказівки з безпеки праці при проведенні вимірювань за допомогою колориметра фотоелектричного концентричного КФК-2МП.

ІІІ. Теоретичні відомості

Під час роботи на працюючих впливають різні небезпечні та шкідливі фактори виробничого середовища. Вони, як було сказано раніше, за характером та природою впливу поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психологічні. Кожний з цих факторів в свою чергу поділяється на природні і антропогенні.

Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники - це дія на людину їдких та подразнюючих речовин.

Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники - це біологічні мікро - і макроорганізми, вплив яких на працюючих призводить до травми або захворювання (бактерії, віруси, рослини, тварини).

Фізичні небезпечні виробничі чинники - це підвищена напруга електричної мережі, підвищена напруженість електричного і магнітно - го полів, статична електрика, підвищена або знижена температура поверхні обладнання чи матеріалів, енергія стиснутого газу, рухомі машини, інфразвук, ультразвук, вібрації, іонізуючі і електромагнітні випромінювання, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, відхилення від норми різноманітних характеристик освітлення тощо.

Колориметр фотоелектричний концентричний КФК-2МП призначений для вимірювання в окремих ділянках діапазону довжин хвиль 315...980 нм, що виділяються світлофільтрами, коефіцієнтів пропускання й оптичної густини рідинних розчинів і прозорих твердих тіл, а також вимірювання концентрації речовин у розчинах після попереднього визначення градуювальної характеристики. Він дозволяє проводити вимірювання коефіцієнтів пропускання суспензій, що розсіюються, емульсій і колоїдних розчинів у світлі, що крізь них проходить, а також активності розчинів.

Колориметр складається з колориметричного 1 (рис. 19.1) і обчислювального 2 блоків і блоку живлення 1.

У колориметричний блок входять: освітлювач; вузол оптичний; світлофільтри; к'юветне відділення; к'юветотримач; пристрій фотометричний з підсилювачем постійного струму і елементами регулювання. Світлофільтри вмонтовані в диск. У світловий пучок світлофільтри вводяться ручкою 6. У к'юветотримач 2 встановлюють кювети (рис. 19.2) з розчинником чи контрольним розчином і поміщають їх у к'ю-ветне відділення. Введення у світловий пучок першої чи другої кювети здійснюється поворотом ручки 4 до упори вліво чи вправо (до положення "1" чи "2").

У фотометричний пристрій входять фотоелемент Ф-26, фотодіод ФД-24К, світлоподільна пластинка, підсилювач. Переключення фотоприймачів здійснюється за допомогою ручки 3. В обчислювальний блок 2 входить система мікропроцесорна "Електроніка МС 2703". На передній панелі МПС розташовані клавіатура, цифрове табло і два сигнальних світлодіода. Клавіша ПУСК призначена для запуску мікропроцесорної системи. Клавіші "Ь" і "с" призначені для виклику на цифрове табло з пам'яті МПС значень відповідних коефіцієнтів для їх контролю чи введення нових значень. Клавіша СБР. призначена для знищення значення викликаного коефіцієнту (у разі потреби введення нового значення). Клавіші "0", "1-9", "-", призначені для набору на цифровому табло МПС нового значення коефіцієнта "Ь" чи "с". Клавіша УТВ. призначена для запису в пам'ять МПС нового значення коефіцієнта, набраного на цифровому табло. Клавіші "К(1)", "т (2)", "Д (5)", "С (4)" призначені для виконання калібрування приладу, вимірювання коефіцієнту пропускання, оптичної густини досліджуваної речовини, концентрації речовини в розчині. Клавіша "А (3)" призначена для вимірювання активності. Клавіша "Ц/Р" призначена для переведення МПС в один із двох режимів виконання вимірювань: режим одиночних вимірювань чи режим циклічних вимірювань.

Щоб підготувати прилад до роботи необхідно приєднати колориметр до мережі 220 В, 50 Гц, відкрити кришку к'юветного відділення і включити тумблер "СЕТЬ", при цьому повинна загорітися сигнальна лампа (на цифровому табло можуть з' явитися різні символи). Натиснути клавішу "ПУСК" - на цифровому табло з'являється кома, що миготить. Вимірювання і облік "нульового відліку" п0 проводиться за допомогою клавіші "Ш(0)"

МПС. Перед вимірюванням "нульового відліку" п0 кришку к'ювет-ного відділення відкрити. Через 5 с натиснути клавішу "Ш(0)". На цифровому табло праворуч від коми, яка блимає, висвічується значення п0, а ліворуч - символ "0". Значення п0 повинне бути не менше

0,001 і не більше 1,000.

Щоб виміряти коефіцієнт пропускання в режимі одиночних вимірювань необхідно в к'юветне відділення встановити к'ювети з розчинником (контрольним розчином, стосовно якого проводиться вимірювання) і досліджуваним розчином. (К' ювета з контрольним розчином встановлюється в далеке гніздо к' юветотримача, а к' ювета з досліджуваним розчином у ближнє гніздо к'юветотримача). Ручкою 6 встановити необхідний світлофільтр, а ручкою 9 - потрібний фотоприймач. Ручку 4 встановити в положення "1" (у світловий пучок вводиться к' ювета з розчинником чи контрольним розчином). Закрити кришку к'юветного відділення, натиснути клавішу "К(1)". На цифровому табло ліворуч від коми, що блимає загоряється символ "1 ". Потім ручку 4 встановити в положення "2" (у світловий пучок вводиться к'ювета з досліджуваним розчином). Натиснути клавішу "т (2)". На цифрово - му табло ліворуч від коми, що блимає з' являється символ "2", що означає, що відбулося вимірювання коефіцієнта пропускання. Відлік на цифровому табло праворуч від коми, що блимає відповідає коефіцієнту пропускання досліджуваного розчину у відсотках. Операцію вимірювання провести 3-5 разів. Коефіцієнт пропускання вимірюваного розчину визначити як середнє арифметичне з отриманих значень.

Для вимірювання оптичної густини в режимі одиночних вимірювань необхідно спочатку провести операції згідно попереднього пункту (тільки не натискати клавішу "т (2)"). Далі натиснути клавішу "Д(5)". На цифровому табло ліворуч від коми, що блимає з'являється символ "5", що означає, що відбулося вимірювання оптичної густини. Відлік на цифровому табло праворуч від коми, що блимає відповідає оптичній густині досліджуваного розчину. Операцію вимірювання провести 3-5 разів. Оптичну густину визначити як середнє арифметичне з отриманих значень.

При вимірюванні концентрації речовини в розчині слід дотримуватися наступної послідовності в роботі: 1) вибір світлофільтра; 2) вибір кювети; 3) побудова градуювального графіка для даної речовини і визначення коефіцієнтів "с" і "Ь"; 4) введення коефіцієнтів "с" і "Ь" у пам'ять обчислювального блоку; 5) визначення концентраціїречовини. Для цього в к'юветне відділення встановити к'ювети з розчинником (контрольним розчином, стосовно якого проводиться вимірювання) і досліджуваним розчином. (К' ювета з контрольним розчином встановлюється в далеке гніздо к' юветотримача, а к' ювета з досліджуваним розчином у ближнє гніздо к'юветотримача). Ручкою 6 встановити необхідний світлофільтр, ручкою 9 - потрібний фотоприймач. Ручку 4 встановити в положення "1" (у світловий пучок вводиться к' ювета з розчинником чи контрольним розчином). Закрити кришку к'юветного відділення, натиснути клавішу "К(1)". На цифровому табло ліворуч від коми, що блимає загоряється символ "1". Потім ручку 4 встановити в положення "2" (у світловий пучок вводиться к'ювета з досліджуваним розчином). При цьому досліджуваний розчин наливають в ту ж к' ювету, з якою було проведене градуювання колориметра, і встановлюють той самий світлофільтр. Натиснути клавішу "С(4)". На табло ліворуч від блимаючої коми з'являється символ "4", що означає, що відбулося вимірювання концентрацій досліджуваного розчину. Відлік на цифровому табло праворуч від блимаючої коми відповідає значенню концентрації досліджуваного розчину. Вимірювальні операції провести 3-5 разів і остаточне значення вимірювань величини визначити як середнє арифметичне з отриманих значень.

ІV. Технологія і техніка виконання експериментів

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями про проблеми шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища. Дослідити хімічні та біологічні фактори впливу на навколишнє середовище.

2. Ознайомитись з інструкцією про будову та порядок використання колориметра фотоелектричного концентричного. Дослідити технологію проведення вимірювань та розрахунків з його допомогою. Вивчити загальні вказівки з експлуатації та заходи безпеки при роботі з приладом.

3. Провести вимірювання коефіцієнта пропускання речовини в режимі одиночних вимірювань.

4. Виконати вимірювання оптичної густини речовини в режимі одиночних вимірювань.

5. За вказівкою викладача провести вимірювання концентрації речовини в розчині в режимі одиночних вимірювань.

Розрахунки:Схожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - РОБОТА № 19. Вплив небезпечних та шкідливих факторів середовища. проведення вимірювань за допомогою фотоколориметра

Предыдущая | Следующая