Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

У 2006 році Україна отримала статут країни з ринковою економікою, що свідчить про успіхи реформування народного господарства. Вона успішно інтегрується з країнами Європейського Союзу, готується до вступу до Всесвітньої торгової організації. Але становлення сучасної ринкової економіки, на жаль, супроводжується її тінізацією, фінансовими та будівельними пірамідами, рекетом, рейдерством і просто фізичним знищенням успішних бізнесменів. Все це ставить на перше місце проблему забезпечення безпеки підприємницької діяльності, що майже неможливо без внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит для української практики поняття нове, хоча за кордоном він активно використовується на середніх і крупних підприємствах.

Внутрішній аудит дає інформацію менеджеру про фінансово-господарську діяльність, підвищує ефективність системи внутрішнього контролю, яка не допускає порушень, підтверджує звітність.

Особливий інтерес представляє внутрішній аудит для підприємств, які сьогодні неплатоспроможні і не можуть сплачувати послуги зовнішніх аудиторів.

Створення служби внутрішнього аудиту на середніх і великих підприємствах дозволить їх захистити від порушень законодавства, підвищить економічну безпеку. Ось чому виникає потреба не тільки розкривати теорію внутрішнього аудиту, а й готувати кадри. Поки в Україні не існує програми для вищих навчальних закладів з підготовки внутрішніх аудиторів. Майже кожний автор посібника з аудиту відокремлює спеціальну главу, присвячену внутрішньому аудиту в "абстрактній" формі і не дає якихось практичних рекомендацій щодо його здійснення.

Запропонований підручник є продовженням серії навчальних посібників - "Аудит", "Організація та методика аудиту", які підготовлені авторами. Ці навчальні посібники і підручник "Практичний курс внутрішнього аудиту" допоможуть у підготовці внутрішніх аудиторів, створенні цієї служби на підприємствах. Перевагою цього підручника є те, що автори вперше в Україні і

СНД зробили спробу систематизувати існуючий матеріал, розробити програму підготовки внутрішніх аудиторів, дати конкретні рекомендації щодо здійснення перевірок, забезпечивши економічну безпеку підприємницької діяльності, за допомогою запитань у кожному розділі перевірити знання.

Зав. кафедрою обліку і аудиту

Одеської національної академії

Харчових технологій

Доктор економічних наук, професор Немченко В. В.

ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Внутрішній аудит бурхливо розвивається у світі, але, на жаль не всі підприємці розуміють його призначення у бізнесі. Ось чому визначення внутрішнього аудиту має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Перша тема, з якою потрібно познайомитися, називається "Суть внутрішнього аудиту". Вона, розкриває такі проблеми:

1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність.

2. Суть внутрішнього аудиту.

3. Внутрішній аудит у корпоративному керуванні.

4. Місце внутрішнього аудиту у системі контролю.

1.1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність

У літературних джерелах існують різні точки зору стосовно часу виникнення внутрішнього аудиту. Вважають, що він зародився навіть раніше аудиту. Одні автори вважають, що він виник у XVI столітті, інші у ХГХ столітті. Але реально, як наука внутрішній аудит почав стрімко розвиватися після Другої світової війни. У 1941 році в Altamonte Springs, США був заснований Інститут Внутрішніх аудиторів (ША) - міжнародна професійна організація, яка отримала світове визнання. її метою є розвиток та популяризація професії внутрішнього аудитора та розробка стандартів професійної діяльності. На сьогодні до складу ІВА входить понад 122 тис. членів із 165 країн та регіонів. Усього в світі нараховується близько 1 млн. людей, які тією чи іншою мірою займаються внутрішнім аудитом.

Інститут внутрішніх аудиторів здійснює навчання та сертифікацію, має знак сертифікації внутрішніх аудиторів (СІА). Він є підтвердженням сертифікації внутрішніх аудиторів на світовому рівні і стандартом оцінки компетентності та професіоналізму аудиторів у сфері внутрішнього аудиту.

У кожній країні є свої особливості як підготовки, так і роботи фахівців. Так, у внутрішніх аудиторів США існували такі обов'язки щодо попередження і виявлення випадків шахрайства: вони контролювали формування політики компанії щодо сумнівних платежів, проводили перевірку нетипових і не підтверджених необхідними документами витрат, відрахувань. У подальшому акцент діяльності американських внутрішніх аудиторів змістився з попередження шахрайства до удосконалення усього господарчого механізму фірм.

Сьогодні внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Внутрішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій фірм чи компанії. Вони надають фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію і її достовірність. Завдання внутрішнього аудитора - допомогти працівникам фірми виконувати свої обов'язки кваліфіковано і ефективно.

Особливу увагу привернув до себе внутрішній аудит на початку третього тисячоліття. Інтерес до нього обумовлений низкою чинників.

По-перше, внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних і водночас недооцінених ресурсів, правильне використання яких може підвищити ефективність роботи компанії.

По-друге, низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася США та західною Європою, дала підстави вважати, що зовнішній аудит може давати значні збої, внаслідок яких зазнають банкрутства навіть найбільші фірми. Так, у результаті банкрутства компанії Enron вийшла з ринку Arthur Andersen і "велика шестірка" ведучих міжнародних аудиторських фірм перетворилась у "четвірку": Deloitte &; Touche, Ernst &; Young, KMPG и Price Waterhouse, що злилася з Coopers &; Lybrand.

По-третє, наявність у компанії належного корпоративного управління, однією з невід'ємних ланок якого стає внутрішній аудит - позитивний сигнал для потенційних інвесторів та кредиторів.

Чим же викликана необхідність внутрішнього аудиту у сучасних умовах господарювання?

Зі зростанням масштабів діяльності багаторівневий апарат управління утворює проблеми обміну інформацією, координації рішень, збільшує ймовірність прийняття різними ланками постанов, які суперечать одна одній. Ускладнюється контроль різних ланок управління з боку центрального керівництва, що збільшує ризик помилок і зловживань персоналу (менеджерів). Якщо організація має географічно розкидані філіали або відділення, в яких місцеве керівництво приймає самостійні рішення, виникає необхідність здійснювати контроль і оцінку прийнятих рішень у цілому, а для цього потрібна достовірна якісна інформація.

Система бухобліку не дає повної інформації, необхідної для своєчасного ухвалення рішень. Керівники структурних підрозділів і окремі фахівці не завжди володіють відповідними знаннями і досвідом у галузі прийняття рішень, які мають можливе значення для підприємства і можуть не тільки збільшити його прибутки, але й нанести збитки, збанкрутувати. Тому ні бухгалтерія, ні фахівці не в змозі в повному обсязі здійснювати внутрішньогосподарський контроль. Яким би професійним не був менеджмент, актуальним стає питання контролю за станом справ, одним із дієвих інструментів якого може стати внутрішній аудит.

Все це дозволяє зробити висновок, що організація внутрішнього аудиту властива лише великим та середнім фірмам, для яких характерні:

- складна оргструктура;

- значна чисельність філіалів;

- різні види діяльності і можливість кооперування;

- бажання органів управління отримувати достатньо об'єктивну і незалежну оцінку дій менеджерів усіх видів керування.

Таким чином, мета внутрішнього аудиту - удосконалення організації і управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів його росту, безпека бізнесу.

Необхідність внутрішнього аудиту обумовлена також недосконалістю законодавства, податкової системи. Так, податковий тиск держбюджету України 2007 року збільшився, що приводить до зростання тіньової економіки. Невипадково за оцінкою Всесвітнього банку і Price Waterhouse Coopers Україна входить до складу 20 країн світу3 з неефективною податковою системою. Тільки органами Контрольно-ревізійного управління України у 2006 році були виявлені зловживання у бюджетному законодавстві на загальну суму 9 млрд. гривень.

Не поліпшилися і умови розвитку бізнесу в Україні. Право на здійснення бізнесу видають чиновники, що також приводить до зростання корупції. Так, найбільша кількість дозволів видавалася: санепідемслужбами - 35 %, пожежною охороною - 28%, охороною праці -16%, органами міського самоврядування - 20 %.

Кримінальна економіка відтворює відповідні відносини у бізнесі, займатись яким є небезпечним. Технології шахрайства не відстають від розвитку техніки забезпечення безпеки. Наприклад, зовсім недавно в Україні отримали "прописку" "рейдинг-технології" (має англійське походження). Raider у перекладі з англійської означає грабіжник, нападник. Рейдинг - це технологія віднімання успішного бізнесу або фінансово привабливих активів.

В Українському союзі промисловців і підприємців стверджують, що впродовж останніх двох років рейдерським атакам підпало більше 2 тис. підприємців. За іншими оцінками, на рахунку рейдерів більше 3 тис. захоплених об'єктів чужої власності. Щоб захопити підприємство, здійснюються попередні розвідувальні дії, оцінюється ефективність служби безпеки. Паралельно розробляється схема захоплення об'єкта. Звичайно, в таких умовах внутрішній аудитор - не Джеймс Бонд, але від нього багато що залежить. Він може розробити заходи, які забезпечать збереження комерційної таємниці та не дадуть приводу для захоплення підприємства, не допустять доведення до навмисного банкрутства.

Вперше в Україні система внутрішнього аудиту була запроваджена в комерційних банках відповідно до нормативних документів Національного банку.

Робота по створенню внутрішнього аудиту в банках України розпочалася ще в 1998 році за ініціативою НБУ. Постановою від 20.03.98 р. №114 було затверджено "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України". Згодом з метою надання практичної допомоги комерційним банкам НБУ були підготовлені "Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України" (Постанова від 20.07.99 р. №358).

В українській банківській практиці внутрішній аудит з'явився на основі відомчої ревізії. До 90-х років банківська діяльність вважалася низько ризиковою сферою і внутрішній контроль за діяльністю банку здійснювали контрольно-ревізійні служби. Але за ринкових умов ефективне функціонування цих служб виявилося обмеженим через відсутність більш-менш придатного аналітичного інструментарію.

Фактично поступовий розвиток діяльності цих служб завершився трансформуванням їх у внутрішній аудит. У жовтні 2000 р. був створений Інститут внутрішніх аудиторів України (ІВАУ).

Що ж таке внутрішній аудит, у чому його суть? Щоб відповісти на це запитання, розглянемо наступний параграф.Схожі статті
Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В. В. - ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Предыдущая | Следующая