Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчі і нормативно-правові акти

1. ДСТУ 3410...3420. Система сертифікадії УкрСЕПРО. - К.: Держстандарт України, 1996.

2. ДСТУ ISO 14000-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. - К.: Держстандарт України, 1997.

3. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. - К.: Держстандарт України, 2001.

4. ДСТУ ISO 9001...4-95...98 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. - К.: Держстандарт України, 1998.

5. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. - К.: Держстандарт України, 2001.

6. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. - К.: Держстандарт України, 2001.

7. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року № 2406-Ш // Відомості Верховної Ради (ВВР. - 2001. - № 32.- с.169.

8. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 p. № 2408-111 // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 31. - с. 145.

9. Закон УРСР про захист прав споживачів // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - С. 379, 819-829.

10. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) // Проект//

11. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. - К.: Держстандарт України, 1998.

12. Постанова кабінету Міністрів України "Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки" від 26 вересня 2001 p. № 462-р.

13. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України від 8.04.1993 р. № 30-93//Урядовий кур'єр. -№ 56(166) від 20 квітня 1993 р.

14. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет Кабінету Міністрів України //Голос України. - № 85(585) від 11 травня 1995 р.

15.Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" від 23 лютого 2001 року №113// Урядовий кур'єр. - 2001. - №42.-С. 10.

Основна література

1. Азоева В. Я. Управление организацией: Учебник/Под. ред.- М: ИНФРА-М, 1998.-669 с.

2. Бабанский A. B. Система непрерывного улучшения продуктов и процессов. - М.: Экоперспектива, 199. - 237 с

3. Басовский Л. Е., Протасьев В. В. Управление качеством: Учебник. - М.: Инфра-М, 2000. - 212с.

4. Бєлінський П. Ю. Менеджмент виробництва та операцій: Навчальний посібник - Чернівці: Рута, 2000. - 220 с.

5. Василенко АО., Ткаченко TL Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

6. Верба В. А., Загородыіх O. A. Проектний аналіз: Підручник. - К.-КНЕУ, 2000.- 322 с.

7. Виха некий О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. - ЗЕИЗД. - М.: Гар-дарики. 2002.-528 с.

8. Воробьев Л А. Основы управления производством. - Минск: НОЖ "Финансы, учет, аудит", 1998. - 195 с.

9. Гевко і. Б:. Операційний менеджмент: Навчальний посібник: - К.: Кондор, 2005. - 228 с.

10. Гончаров В. В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. - М.: МНИИПУ, 1998. - 96 с.

11.Гончаров В. В. Специфика управления важнейшими ресурсами. - М.: МНИИПУ, 1998.-176 с.

12. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. Ред. В. - Львів: Бак, 2001. -624 с.

13. Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

14. ГэлловэйЛ. Операционный менеджмент. Принципы и практика. - СП.: Питер, 2000.-320 с.

15.Деордица Ю. С., НедЬедов Ю. М. Исследование операций вланирова-нии и управлении. - К.: Вища шк., 1991. -270 с.

16.Заводський Й. С Менеджмент. Том 1. - К.:УФИМБ, 1997. - 543с.

17. Ильенкова С Д. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 583 с.

18. Ильенкова СЛ. Управление качеством: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.-199 с.

19. Иозайтис B. C., Львов Ю. А. Экономико-математическое моделирование производственных систем. - М.: Высшая шк., 1991. - 192 с.

20. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 367 с.

21. КобиляцькийЛ. С Управління проектами: Навч. Пос1б.-К. :МАУП, 2002.-200 с.

22.Козловський В. А., Маркина ТВ., Макаров В. М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. СПб.: Специальная література. 1998. -365 с

23. Колесников С. Управление ресурсами предприятия. / Логистика, 1999. -№2.-С. 34-40.

24.Котляров С. А. Управление затратами: Учеб. Пособие. - СПб.: Питер 2001.- 160 с.

25.Курочкин A. C. Операционный менеджмент: Учебн. Пособие. - К,: МАУП, 2000.-144 с.

26. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М: ПРИОР, 1998. - 384 с.

27. МесконМ., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.

28. Мельник Л. Г. Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства. - Суми: ГТД "Університетська книга", 2005. - 430 с.

29.Мінаєв Є. С., Агеева Н. Г., Аббата Дога: Управление производством и операціями - М. гИНФРА. - М. - 2000. - 256с.

30. Москвін СО. та ін.. Проектний аналіз. - Київ: TOB "Видавництво Лібра", 1999.-368 с.

31. Ноздрева Р. Б. Цыгичко Л. И. Как побеждать на рынке. - М.: Финансы статистика. 1991. - 204 с.

32. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. - М.: ДИС, 1999. - 160 с.

33. Пасічник В. Г., Акіліна О. В.: Організація виробництва. - Навчальний посібник. Київ. - Центр навчальної літератури 2005. - 248 с.

34.Покропивний СФ. Економіка підприємства: Підручник - К. : КНЕУ, 2000. -528 с.

35. Плоткін ЯД., Пащенко LH. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+", 1999.

36. Прыкин Б. В., Прыкина Л. В., Эриашвили Н. Д., Усман З. А. Общий курс менеджмента в таблицях и графиках: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998.

37. Пятницька Н. О. Менеджмент громадського харчування. - fC: КНТЕУ, 1999р.

38. Румянцева З. П., Саломатин Н. А Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. - М.: ИНФРА-М, 1997.

39. Родионов А. Р., Родионов />.А Управление производственными запасами. / Менеджмент в России и за рубежом, 1999. - № 1.-е. 49-54.

40. Соснін О. С, Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. - К: Ви-во Європ. У-ту, 2002. - 147с.

41. Страхова O. A. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 144с.

42. Сухарський B. C. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2002. -416 с.

43. Сумець О. М.: Основи операційного менеджменту. - К.:ВД "Професіонал" 2004-416С.

44. Тариавська Н. П., Пушкар P. М. Менеджмент: Теорія та практи ка: П ідруч - ник для вузів. - Тернопіль: Карт - бланш, 1997.456 с.

45. Тарасюк Т. М.: Управління проектами. - К.: Каравела 2004 - 344 с.

46. Шаповал М. Л. Менеджмент якості: Підручник. - К. : Т-во " Знання" ЛЩЩ, 2003. - 475 с.

47. Тям Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко 2М.:Управління проектами - К.: Уеитр навчал ьноїлітератури., 2004, -224 с.

48. Школа І. М., Михайловська О. В.: Операційний менеджмент. Практикум. - Чернівці: Книги - XXI, 2004 - 374 с.

49. Фатхутдинов P. A. Производственный менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-447 с.

50. Фатхутдинов P. A. Система менеджмента. - М.: АО "Бизнес-школа", 1996.-358 с.

51.Федоренко В. Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посіб. -2004.-431 с.

52. Чейз. Р., Эквилайн Н., Якобе Р. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание. : Пер. сангл. :М: Издательский дом "Вильяме" 2001.-704 с.

53.Яременко О. Управление материальными ресурсами. / Бизнес Ин-форм, 1997. - № 22. - С. 54-59.

54.Яременко О. Операционный менеджмент - X.: Фолио, 2002. - 231 с.Схожі статті
Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Предыдущая | Следующая