Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.9. Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми?

До основних причин появи концепції глобального маркетингу можна віднести наступні:

O формування однорідного ринку країн "Тріади" (Північна Америка, Європа, Південно-Східна Азія) завдяки інтенсивному розвитку зв'язку, транспорту, туризму.

O необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних винаходів унаслідок високого рівня конкуренції всередині "Тріади";

O економічна необхідність інтернаціоналізації діяльності внаслідок того, що вартість розробки деяких видів обладнання настільки висока, що досягти окупності можливо лише на світовому рівні;

O критична питома вага "Тріади" у світовій економіці: 70-80 % виробництва та споживання багатьох товарів та послуг здійснюється на території країн "Тріади";

O наявність товарів "глобальної природи" (високотехнологічне обладнання, унікальний товар, сировина).

1.1.9. Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми?

Відповідно до концепції міжнародного маркетингу основного значення в бізнесі набуває довгострокова рентабельність. У цьому контексті метою міжнародного маркетингу національних фірм є досягнення стійких ринкових позицій і отримання прибутків в умовах жорстко конкуруючих міжнародних ринків.

Цілі міжнародного маркетингу конкретної фірми, перш за все, грунтуються на результатах аналізу діяльності ринку і його особливостей.

Реалізовуючи міжнародний маркетинг, кожна фірма прагне досягти певного результату діяльності. Якщо мова йде про комерційні фірмі, то вони хочуть забезпечити собі в довгостроковій перспективі максимальний прибуток. Отримання такого прибутку є головною метою діяльності фірми на зовнішньому ринку.

Якщо міжнародний маркетинг реалізує некомерційна фірма, її головною метою не є максимізація прибутку. В цьому випадку в якості мети може бути залучення максимального числа клієнтів зацікавлених в задоволенні конкретних потреб за рахунок товарів, що виробляються, або послуг, що надаються даною фірмою.

1.1.10. В чому полягає економічна та психографічна мета міжнародного маркетингу?

До економічних цілей міжнародного маркетингу відносять [13, с. 24]:

O забезпечення цільової частки ринку (кількісні або вартісні характеристики збуту продукції фірми у відношенні до загальної ємності ринку за певний період часу);

O забезпечення виходу на нові ринки;

O отримання максимального прибутку;

O нарощування об'ємів збуту;

O збільшення ступеню участі на вже освоєних ринках.

До психографічних цілей міжнародного маркетингу (вплив на купівельну поведінку) відносять [13, с. 24]:

O підвищення ступеня обізнаності місцевого населення про товари і послуги фірми;

O формування у споживачів позитивного іміджу і прихильності до товарів і послуг фірми;

O підвищення ступеня задоволення при використанні товарів, що придбані;

O стимулювання рішень про купівлю товарів.

1.1.11. Що таке дерево цілей ММ?

Крім глобальної мети фірма може розглядати цілі більш низького порядку. Іншими словами, вона може побудувати дерево цілей, встановлюючи цілі першого, другого і інших рівнів. В якості цілей можуть бути такі бажані результати, як:

O збільшення обсягів продажів;

O забезпечення сприятливіших умов для виробничої і комерційній діяльності;

O вихід на нові ринки;

O зменшення витрат на виробництво одиниці товару;

O завоювання вищих позицій на цільових ринках;

O забезпечення конкурентної переваги;

O формування у споживачів позитивного іміджу і прихильності до товарів і послуг фірми і т. ін.

Збільшення обсягів продажів, а отже, і виробництва забезпечує підвищення ефективності виробництва за рахунок розширення його масовості. Подібні результати роботи фірми можуть бути досягнуті завдяки створенню сприятливіших умов для виробничої і комерційній діяльності.

Вихід на нові ринки, коли товар на освоєних ринках знаходиться на стадії насичення або спаду, дозволяє продовжити життєвий цикл товару.

При високих витратах на одиницю товару фірма може забезпечити їх скорочення завдяки збільшенню обсягів продажів на нових ринках і відповідно зменшенню постійних витрат на одиницю товару.

Завоювання визначених позицій на цільових ринках дозволяє забезпечити збільшення попиту на товари, розширити обсяги виробництва і підвищити його ефективність.

Нарешті, досягнення конкурентних переваг і формування у споживачів позитивного іміджу і прихильності до товарів і послуг фірми також сприяють підвищенню ефективності виробництва.

Таким чином, реалізація кожної зі сформульованих цілей нижчого порядку дозволяє забезпечити вищий рівень ефективності виробництва а отже, досягнення головної мети - отримання максимального прибутку. Вважаючи, що основною метою діяльності на світовому ринку є отримання максимального прибутку, фірма, що реалізовує міжнародний маркетинг, виходить з того, що вона перш за все задовольняє реальні потреби і потреби в конкретних товарах і за рахунок цього отримує бажаний нею прибуток.Схожі статті
Міжнародний маркетинг - Барановська М. І. - 1.1.9. Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми?

Предыдущая | Следующая