Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Типи економічного зростання

На міжнародну торгівлю безпосередньо впливає економічне зростання. Характер цього впливу залежить від того, які фактори виробництва зростають - імпортозамінні чи екс-порторозширюючі [23, с. 140-142; 41, с. 40; 27, с. 125-127]. З погляду впливу на міжнародну торгівлю, економічне зростання може бути експорторозширювальним, імпортозамінним або нейтральним.

Під експорторозширювальним зростанням розуміють розширення виробництва товару, експортованого країною, що призводить до погіршення умов торгівлі країни на користь її торговельних партнерів.

Експорторозширювальне зростання визначається зростанням виробництва товарів експорту в країні. Збільшення їх пропозиції на світовий ринок призводить до зниження відносних цін, оскільки країна змушена продавати на експорт більше своїх експортних товарів, відносна ціна яких падає, щоб купувати колишню кількість імпортних товарів, відносна ціна яких зростає. Внаслідок цього експорторозширювальне зростання призводить до погіршення умов торгівлі даної країни і поліпшення в країнах - торговельних партнерах.

Під імпортозамінним зростанням розуміють розширення виробництва того товару, який країна імпортує, що призводить до поліпшення умов торгівлі країни по відношенню до її торговельних партнерів.

Імпортозамінне зростання визначається зростанням виробництва в країні імпор-тозамінних товарів. Розширення внутрішнього виробництва призводить до падіння попиту на імпорт, відносних цін імпорту і зростання відносних цін експорту. Таким чином, імпортозамінне зростання призводить до поліпшення умов торгівлі (зниження попиту на імпорт викликає зниження цін на імпортні товари) даної країни і погіршення їх у країн - торговельних партнерів.

Для конкретної країни вигідний імпортозамінний тип внутрішньо економічного зростання та експорторозширювальний тип зростання в іншому світі, оскільки умови торгівлі країни з іншим світом поліпшуються. Експорторозширювальний тип внутріш-ньоекономічного зростання та імпортозамінне зростання в іншому світі погіршують умови торгівлі даної країни з іншим світом.

Під нейтральним зростанням торгівлі розуміють збільшення фізичного обсягу міжнародної торгівлі без зміни умов торгівлі між країнами.

Нейтральне зростання торгівлі можливе теоретично у випадку, коли зростання всіх чинників виробництва в усіх країнах відбувається однаковими темпами.

Запитання для самоконтролю

1. Чому пояснення закону порівняльних переваг Д. Рікардо неприйнятне і яка теорія пояснює цій закон?

2. Що розуміють під постійними витратами заміщення і коли вони виникають?

3. Який зв'язок між витратами заміщення і межею виробничих можливостей країни?

4. Який вигляд має межа виробничих можливостей при постійних витратах заміщення?

5. Який зв'язок між витратами заміщення та відносною ціною товару?

6. У чому сутність зростаючих витрат заміщення?

7. Чому межі виробничих можливостей різних країн мають різну форму?

8. Що розуміють під граничною нормою трансформації та граничною нормою заміщення?

9. Охарактеризуйте криві байдужості?

10. Як взаємодіє попит і пропозиція в умовах автаркії та в умовах торгівлі?

11. Як визначаються рівноважні відносні ціни?

12. Чому виникає неповна спеціалізація виробництва при зростаючих витоатя заміщення

13. Що розуміють під виграшем від обміну та виграшем від спеціалізації?

14. У чому особливості торгівлі між невеликою та великою країною?

15. У чому особливості торгівлі, яка грунтується на відмінностях у смаках?

16. У чому сутність моделі загальної рівноваги?

17. Які інструменти аналізу міжнародної торгівлі випливають із стандартної моделі?

Схожі статті
Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Типи економічного зростання

Предыдущая | Следующая