Конфліктологія - Прибутько П. С. - Список використаної літератури

1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров. - М., 1995.

2. Анцупов А. Я., Шитилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов.-М., 1999.

3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. - Харьков, 1997.

4. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт. - М., 1980.

5. Герасіна Л. М., Панов М. І. Проблеми соціології юридичного конфлікту // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - Харків, 1999.

6. Гришина Н. В. Психология конфликта. - СПб., 2000.

7. Даніл'ян О. Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання. - Харків, 1998.

8. Дмитриев А. Конфликтология: Учебник. - М., 2000.

9. Зайцев А. К. Социальный конфликт на предприятии. - Калуга, 1993.

10. Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт: политологический анализ. - Ростов, 1992.

11. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М-, 1996.

12. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. - Ростов-на-Дону, 1998.

13. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. - Київ, 1996.

14. Конфлікти і культура: різноманіття їх проявів: Матеріали наук.-практ. конференції. - Харків, 1997.

15. Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. - Київ - Чернівці, 1995.

16. Конфликтология: Учебник / Под ред. А. С. Кармина. - СПБ, 1999.

17. Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. - Чернівці, 1994 .

18. Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі. - Чернівці, 1993.

19. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М. Пірен, Г. В. Ложкіна. - Чернівці - Київ, 1995.

20. Юридическая конфликтология /Под ред. В. Н. Кудрявцева. - М., 1995.


Схожі статті
Конфліктологія - Прибутько П. С. - Список використаної літератури

Предыдущая |