Господарське право - Щербина В. С. - 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГК громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки. Слід проте мати на увазі, що згідно зі ст. 1 Закону України від 20 грудня 2001 р. "Про кредитні спілки"1 кредитна спілка може бути заснована не лише громадянами, а й професійними спілками та їх об'єднаннями.

Отже, кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону "Про кредитні спілки" кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів (це рішення оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів). Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.

Згідно з ч. З ст. 130 ГК кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки (згідно із Законом "Про кредитні спілки" - установчими зборами, що є правильним).

У статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються: найменування кредитної спілки та її юридична адреса; мета створення і завдання кредитної спілки; ознака членства у кредитній спілці;

Порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження;

Права та обов'язки членів кредитної спілки;

Умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства;

Порядок сплати вступних та інших внесків;

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою;

Порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки;

Порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки;

Порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією);

Порядок покриття можливих збитків кредитної спілки;

Порядок розподілу доходів кредитної спілки.

Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності.

Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.

Майно кредитної спілки формується за рахунок:

Вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);

Плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;

Доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;

Грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

Інших надходжень, не заборонених законодавством.

Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до вимог Закону України "Про кредитні спілки" та нормативно-правових актів національної комісії.

Частиною 5 ст. 130 ГК кредитній спілці заборонено бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.

Разом з тим, ч. 4 ст. З Закону України "Про кредитні спілки" встановлено, що кредитна спілка може бути засновником, співзасновником або учасником місцевого кооперативного банку. Кредитна спілка може бути також засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину.

Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються, крім ГК, вже названим Законом України "Про кредитні спілки" та іншими законами.Схожі статті
Господарське право - Щербина В. С. - 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

Предыдущая | Следующая