Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Нормування оборотних активів у виробничих запасах

У складі виробничих запасів нормуються такі групи оборотних активів: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети. Здійсненню розрахунків передує визначення повного переліку видів перелічених матеріальних цінностей, що використовуються, а також кола постачальників вихідних матеріальних ресурсів.

Норматив оборотних активів щодо сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів Визначається за формулою:

Н = О х N,

Де Н - норматив оборотних активів для сировини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн.); О - одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн) - визначаються за кошторисом витрат на виробництво у IV кварталі планового року без відрахування поворотних відходів. Розмір одноденних витрат розраховується діленням суми їх витрат у IV кварталі планового року на 90; N - норма оборотних коштів (днів), яка включає такі елементи: транспортний, підготовчий, технологічний, поточний, гарантійний запаси.

Приклад 2.

Визначити середньозважену норму оборотних коштів для сировини, матеріалів, напівфабрикатів, норматив власних оборотних коштів з сировини і матеріалів (табл. 6.2). Витрати за рік склали 3800 тис. грн

Таблиця 6.2. Вихідні дані

Види сировини та матеріалів

Витрати за кошторисом на виробництво, тис. грн.

Норма запасу в днях

А

852

21,0

Б

1427

27,7

В

188

73,0

Г

210

63,8

Д

655

19,5

Разом

3332

Розв'язок:

1) Визначаємо середньозважену норму запасу в днях для сировини, матеріалів, напівфабрикатів

((21,0 * 852) + (27,7 * 1427) + (73 * 188) + (63,8 * 210) + (19,5 * 655)) / 3332 = 29,2

2) Розраховуємо норматив власних оборотних коштів з сировини і матеріалів

- визначаємо одноденні витрати 3800 / 360 = 10,6 тис. грн.

- норматив власних оборотних коштів з сировини і матеріалів 10,6 *29,2 = 309,5 тис. грн.

Транспортний запас - визначається як різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником і обробки банками за місцем знаходження постачальника і споживача.

Приклад 3.

Підприємство в м. Харкові одержує матеріал від підприємства,, що розташоване у м. Чернівцях. Пробіг вантажу залізницею складає 14 днів; поштопробіг документів між містами Харків і Чернівці - 5 днів; час, необхідний постачальникові для підготовки й відправки документів - 2 дні; час, необхідний споживачеві для їх обробки та оплати - 2 дні. Визначити транспортний запас.

Розв'язок:

1) Визначаємо транспортний запас 14 - 5 - 2 - 2 = 5 днів

2) Приклад 4.

Рух вантажу від постачальника до покупця займає 20 днів. Поштовий пробіг розрахункових документів - 8 днів. Обробка документів у постачальника й у відділеннях банку здійснюється протягом 4 днів. Визначити норму оборотних активів у транспортному запасі.

Розв'язок:

1) Визначаємо норму оборотних активів у транспортному запасі

20 - (8 + 4) = 8 днів

Приклад 5.

Підприємство отримує матеріали від кількох постачальників (№ 1, № 2, № 3, № 4). Визначити середньозважену величину транспортного запасу використовуючи дані табл. 6.3.

Розв'язок:

1) Визначаємо середньозважену величину транспортного запасу

(1650 * 6 + 500 * 8 + 150 * 2) / 2700 = 5,3 дня

Таблиця 6.3. Вихідні дані

Постачальник

Кількість матеріалів, т.

Кількість днів перебування в дорозі після оплати

№ 1

1650

6

№ 2

400

-

№ 3

500

8

№ 4

150

2

Разом

2700

Підготовчий запас - створюється на період, необхідний для розвантаження, сортування, складання та прийняття матеріалів на склад підприємства.

Приклад 6.

Визначити підготовчий час, якщо поточний складський запас деревини на меблевій фабриці становить 18 днів, час на підготовку деревини для запуску у виробництво - 21 день.

Розв'язок:

Визначаємо підготовчий час 21 - 18 = 3 дні

Технологічний запас - включає час на підготовчі операції (сушіння лісоматеріалів і т п.).

Поточний (складський запас) - норма оборотних коштів залежить від частоти та рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у виробництві.

Приклад 7.

За минулий рік підприємство одержало від цементного заводу 1680 т. цементу. Цемент прибував 14 разів. Визначити середній інтервал між двома поставками та норму поточного складського запасу.

Розв'язок:

1) Визначаємо середній інтервал між двома поставками 360 / 14 = 26 днів

2) Розраховуємо норму поточного складського запасу 26 / 2 = 13 днів

Приклад 8.

Визначити поточний складський запас, якщо є декілька постачальників сировини та матеріалів (табл. 6.4).

Таблиця 6.4. Вихідні дані

Постачальник

Обсяг поставок за рік, т.

Частота поставок, разів

Інтервал поставок, днів

№ 1

1800

12

30

№ 2

3000

40

9

№ 3

600

8

45

№ 4

1200

20

18

Разом

6600

Розв'язок:

1) Визначаємо середній інтервал поставок сировини та матеріалів

(30 * 1800 + 9 * 3000 + 45 * 600 + 18 * 1200) / 6600 = 19,6 днів

Гарантійний запас - створюється з метою запобігання наслідків можливих перебоїв у постачанні.

Норматив оборотних активів щодо допоміжних матеріалів Розраховується множенням норми на величину одноденного їх витрачання за кошторисом витрат на виробництво. Норми за видами і групами допоміжних матеріалів розраховуються в такому самому порядку, як і для основних матеріалів.

Норматив оборотних активів на паливо Встановлюється для всіх видів палива (крім газу), що використовується як для технологічних цілей, так і для господарських потреб виробництва. Величина нормативу оборотних коштів визначається за методом, аналогічним методу розрахунку нормативу оборотних коштів на основні матеріали.

Норматив оборотних активів щодо тари Визначається множенням норми, вираженої в гривнях, на обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства у плановому році. Норма оборотних коштів на тару визначається в гривнях на 1000 грн товарної продукції (діленням потреби в оборотних коштах на тару в плановому році на товарну продукцію в цінах реалізації).

Приклад 9.

Час знаходження тари в дорозі - 3 дні, на складі - 2 дні, у поточному запасі -15 днів, у страховому запасі -10 днів. Норматив при однодобовій витраті тари - 5000 грн. Визначити загальну норму на куповану тару та норматив витрати тари за місяць.

Розв'язок:

1) Розраховуємо загальну норму на куповану тару 3 + 2 + 15 + 10 = 30 днів

2) Визначаємо норматив витрати тари за місяць 30 * 5000 = 150,0 тис. грн.

Норматив на запасні частини для ремонтів машин

Визначається з урахуванням їхньої вартості за початковою оцінкою і норми оборотних коштів.

Приклад 10.

Розрахувати норматив на запасні частини для ремонту машин, якщо середньорічний залишок запасних частин -510000,0 грн, середньорічна вартість машин, устаткування та транспортних засобів складає 8500000,0 грн, вартість машин, устаткування та транспортних засобів на кінець запланованого року - 8800000,0 грн.

Розв'язок:

1) Розраховуємо норму оборотних активів 510000,0 / 8500000,0 = 0,06 грн.

2) Визначаємо норматив на запасні частини для ремонту машин

0,06 * 8800000,0 = 528000,0 грн.

Норматив для малоцінних та швидкозношуваних предметів

Визначається окремо для кожної групи незалежно від характеру їх використання у виробництві: господарський інвентар, спеціальний одяг і взуття, спеціальний інструмент і пристосування і т. д.Схожі статті
Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Нормування оборотних активів у виробничих запасах

Предыдущая | Следующая