Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи нарахування дивідендів

1) Метод залишкових виплат Передбачає, що фонд виплати дивідендів формується за залишковим принципом лише після того, як за рахунок чистого прибутку профінансовано інвестиційні потреби підприємства.

Приклад 9.

Планова сума чистого прибутку становить 8 млн. грн, а структура капіталу, що максимізує ринкову ціну акції, - 50 : 50. Для реалізації інвестиційних програм на наступний рік потрібно 12 млн грн. Зважаючи на цільову структуру капіталу, необхідно залучити 6 млн. грн позикового капіталу і 6 млн грн власного капіталу (переважно за рахунок реінвестування чистого прибутку).

Відповідно, після задоволення інвестиційних потреб на виплату дивідендів може бути використана лише четверта частина чистого прибутку (після погашення фіксованих зобов'язань.

КВ = (8 - 6) / 8 Х 100 - 25 %

2) Метод стабільного співвідношення дивідендних виплат

Полягає в тому, що задається пропорція розподілу чистого прибутку (після здійснення обов'язкових виплат) між акціонерами й акціонерним товариством, тобто фіксується коефіцієнт виплати дивідендів (дивідендний вихід).

3) Метод стабільної величини дивідендів Полягає у встановленні фіксованої ставки доходу на оплачений акціонерний капітал. Перевагою цього методу є його висока надійність, що сприяє впевненості акціонерів у незмінності величини поточного доходу, а також визначає стабільність котировок акцій на фондовому ринку. Недоліком же цього методу є його слабкий зв'язок з фінансовими результатами діяльності підприємства, тобто в період погіршення кон'юнктури і низького обсягу прибутку інвестиційна діяльність підприємства зводиться до нуля.

4) Метод постійної і змінної частки дивідендів Передбачає регулярні стабільні невисокі дивіденди і додаткові виплати в сприятливі роки. Перевагою цієї політики є стабільна гарантована виплата дивідендів у мінімально передбаченому розмірі. Спостерігається тісний зв'язок з фінансовими результатами підприємства, що дає змогу збільшити розмір дивідендів. Основним недоліком цього методу є те, що виплати мінімального розміру дивідендів протягом довгого періоду зменшують інвестиційну привабливість акцій компанії.

5) Метод постійного зростання величини дивідендів.

За використання цього методу встановлюється фіксований темп зростання дивідендів. Переваги цієї політики полягають у забезпеченні високої ринкової вартості акцій компанії і створенні позитивного іміджу серед потенційних інвесторів. До недоліків цієї політики слід віднести відсутність гнучкості в її проведенні і постійне збільшення фінансової напруги у випадку, коли фонд дивідендних виплат зростає швидше, ніж сума прибутку.

Крім перелічених методів грошових виплат дивідендів з метою впливу на ліквідність акцій і утримання їх ринкової ціни в межах оптимального діапазону фірма може використовувати операції подрібнення й укрупнення акцій.

Подрібнення акцій (спліт) Передбачає випуск додатко Вих акцій без збільшення розміру акціонерного капіталу.

Подрібнення акцій (спліт) Передбачає випуск додаткових акцій без збільшення розміру акціонерного капіталу.

Консолідація (укрупнення) акцій - зворотна щодо подрібнення операція, яка полягає в обміні декількох акцій на меншу кількість з більшим номіналом відповідно до обраного масштабу укрупнення.

Політика виплати дивідендів акціями

За цієї не грошової форми розрахунків акціонери отримують замість грошових виплат додатковий пакет акцій. Як правило, акціонерна компанія вдається до виплати дивідендів акціями у випадку погіршення фінансового стану або тимчасового дефіциту фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних програм за загальної фінансової стійкості. Але в будь-якому випадку слід розуміти, що виплата дивідендів акціями диктується не відсутністю грошових коштів у підприємства взагалі, а неможливістю їх концентрації до моменту виплати дивідендів або наявністю більш пріоритетних для акціонерної компанії напрямків використання чистого прибутку.

Політика викупу акцій

У зв'язку з тим, що при викупі акціонерною компанією своїх власних акцій її чистий прибуток використовується на виплати власникам капіталу, цю політику можна розглядати як альтернативну грошовим виплатам дивідендів.

Приклад 10.

Розрахувати теперішню ціну простої акції, якщо останній сплачений дивіденд на акцію 20 грн, необхідна ставка доходу 20 %, а постійний темп приросту дивідендів складає 3 %.

Розв'язок:

1) Визначаємо теперішню ціну простої акції РУа = 20 (1 + 0,03): (0,2 - 0,03) = 121,2 грн.

Приклад 11.

Річний фіксований дивіденд за привілейованою акцією дорівнює 60 грош. од. Знайти теперішню вартість привілейованої акції, якщо дисконтна ставка становить 20 %.

Розв'язок:

РУа= 60 / 0,2 = 300 грош. од.

Приклад 12.

Розрахувати теперішню ціну акції ВАТ "Міраж", якщо минулого року компанія сплатила річний дивіденд 2 грн. Прогнозується, що протягом наступних трьох років приріст дивідендів становитиме: 25 % - перший рік; 20 % - другий рік; 18 % - третій рік, потім приріст знизиться, стабілізується і становитиме 5 % щорічно. Необхідна ставка доходу " 12 %.

Розв'язок:

Дивіденди за перший, другий та третій роки становитимуть: Б1 = 2+2*0,25=2,50 грн

82 = 2,5+2,5*0,2=3,0 грн

83 =3,0+3,0*0,18 = 3,54 грн

Від четвертого року темп приросту дивідендів постійний, і менший від необхідної ставки доходу, тому ціну акції через три роки можна визначити за формулою Гордона::

Р3 = Ш (1+0,05): (0,12-0,05) = 3,54*1,05 : 0,07 = 53,10 грн.

Тепер дисконтуємо всі майбутні грошові потоки (Ю1 Ю2 Ю3) за ставкою 12% і додаємо дисконтовані величини:

РУа = 2,5:( 1+0,12) + 3,0 : (1+0,12)2 + 3,54 : (1+0,12)3 +53,10 (1+0,12)3 = 2,5*0,893 + 3,0*0,797 + 3,54*0,712 + 53,10*0,712 = 44,95 грн.

Теперішня ціна акції дорівнює 44,95 грн.

Приклад 13.

Визначити теперішню (теоретичну) ціну облігації N=100 грн., якщо щорічний фіксований дохід 20 %; облігація погашається через чотири роки; середня ринкова ставка за борговими зобов'язаннями 24 %.

РУо = 100*0,20 2 (1/(1+0,24)Ц + (100/(1+0,24)4) = 20*2,4043+

(=1

+100*0,423 = 48,1 + 42,3 = 90,4 грн.

Приклад 14.

Припустимо, що інвестор купує привілейовану акцію з дивідендом 5 дол. щорічно, очікувана облікова ринкова ставка 10 %, корпорація через 5 років викуповує акцію за 30 дол. Визначимо ціну привілейованої акції.Схожі статті
Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Методи нарахування дивідендів

Предыдущая | Следующая