Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - Інтелектуальна складова

Інтелектуальна складова

Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту і професіоналізму кадрів, що працюють на підприємстві. Негативно впливають на цю складову:

O звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

O зниження частки інженерно-технічних працівників і науковців у загальній чисельності працівників;

O зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;

O зниження освітнього рівня працівників.

За інтелектуальну складову економічної безпеки на підприємстві відповідають служба з персоналу і особисто головний інженер.

Кадрова складова

Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки на підприємстві. Негативний вплив на кадрову складову мають:

Внутрішні загрози:

O невідповідність кваліфікації працівників вимогам до них;

O недостатня кваліфікація працівників;

O слабка організація системи управління персоналом;

O слабка організація системи навчання;

O неефективна система мотивації;

O помилки в плануванні ресурсів персоналу;

O зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив;

O відхід кваліфікованих працівників;

O працівники зорієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань;

O працівники зорієнтовані на дотримання інтересів підрозділу;

O відсутність корпоративної політики або вона "слабка";

O неякісні перевірки кандидатів для приймання на роботу.

Без сумніву, менеджери з персоналу можуть продовжити цей список, що й треба зробити, проаналізувавши стан кадрової роботи з огляду на безпеку як беззбиткову складову трудових відносин на підприємстві.

Зовнішні загрози:

O умови мотивації у конкурентів кращі (неважко за такого розкладу спрогнозувати перехід фахівців до конкурентів);

O настанова конкурентів на переманювання;

O тиск на працівників ззовні;

O потрапляння працівників у різні види залежності;

O інфляційні процеси (не можна не враховувати під час розрахунку заробітної плати і прогнозувати її динаміку).За цю складову економічної безпеки має відповідати служба з персоналу підприємства.

Щодо критеріїв кадрової безпеки необхідно зробити короткий екскурс у тему про кількісні параметри економічної безпеки компанії.

За загальним правилом, концепції і стратегії економічної безпеки практично реалізуються через систему конкретних заходів і механізмів, які, у свою чергу, розробляються на основі аналізу результатів моніторингу якісних критеріїв і їх кількісних параметрів. Для цього іноді вдаються до встановлення певних "сигнальних" показників і вказують їх граничні значення, тобто граничні величини, вихід за межі яких призводить до формування негативних тенденцій в економічній і, зокрема, в кадровій безпеці. Подолання граничних значень - сигнал до дії із запобігання загрозі, зниження збитку або припинення зловмисних атак.

Найвищого ступеня безпеки досягають за умови, що весь комплекс показників перебуває в допустимих межах своїх порогових значень.

Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники:

1) чисельного складу персоналу та його динаміки;

2) кваліфікації й інтелектуального потенціалу;

3) ефективності використання персоналу;

4) якості мотиваційної системи.

Установивши спеціальні критерії і визначивши їх параметри, кадрова служба, крім того, зобов'язана:

1. Забезпечити розроблення поточних і планових значень показників кадрової безпеки для стратегічного і оперативного планування.

2. Здійснювати постійний моніторинг установлених показників у сфері своєї відповідальності.

3. Надавати з різною періодичністю і в певному обсязі дані звітності за станом "своїх" критеріїв.

4. Негайно повідомляти в орган управління і службу безпеки при отримані сигналу щодо негативного відхилення значення показника або про зміну напряму тенденцій планових величин.

5. Брати участь у розробленні й реалізації сценаріїв і заходів щодо стабілізації параметрів діяльності підприємства тощо.

Моніторинг здійснюється з метою виявлення і прогнозування негативних дій щодо інтересів і об'єктів економічної безпеки. Несприятливі явища і процеси можуть бути виражені у:

O відхиленні величин установлених контрольних показників від граничних у негативний бік;

O збільшенні амплітуди динаміки встановлених показників на величини, більші за допустимі;

O виникненні нез'ясовних фінансових, технологічних та інформаційних явищ і процесів;

O виникненні форс-мажорних обставин;

O нез'ясованій або негативній поведінці окремих працівників і їх груп;

O виникненні конфліктних ситуацій між внутрішніми і зовнішніми суб'єктами бізнесу;

O підозрілому інтересі з боку зовнішніх суб'єктів до діяльності компанії, підрозділу, об'єкта, його персоналу, керівництва, інформації, матеріальних засобів і грошових коштів;

O фактах розкрадань, пошкоджень майна, зникненні грошей і документів, інших неправомірних діях;

O спробах несанкціонованого доступу і використання внутрішньої інформації;

O виникненні проблем особистої безпеки працівників та ін. При цьому, зрозуміло, всі посадові особи і працівники зобов'язані

Негайно повідомляти про такі відхилення в службу безпеки, а іноді - безпосередньо адміністрації. Невжиття відповідних заходів передбачає встановлену відповідальність.

Змістову характеристику всього циклу забезпечення інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки наведено на рисунок 1.6.

послідовно здійснювані заходи процесу забезпечення інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки

Рис. 1.6. Послідовно здійснювані заходи процесу забезпечення інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки

Забезпечення інтелектуальної і кадрової складових економічної безпеки охоплює взаємопов'язані і водночас самостійні напрями діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання:

O перший зорієнтований на роботу з персоналом фірми, на підвищення ефективності діяльності всіх категорій персоналу;

O другий - на збереження й розвиток інтелектуального потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або на її використання (у тому числі патентів і ліцензій) та на поповнення знань і професійного досвіду працівників підприємства (організації).

На першій стадії процесу забезпечення цієї складової економічної безпеки оцінюють загрози негативних дій і можливі наслідки їх. Серед основних негативних впливів на економічну безпеку підприємства виокремлюють недостатню кваліфікацію працівників тих чи тих структурних підрозділів, їх небажання або нездатність приносити максимальну користь своїй фірмі. Вони можуть бути зумовлені низьким рівнем управління персоналом, браком коштів на оплату праці окремих категорій працівників підприємства (організації) чи нераціональними витратами.

Процес планування та управління персоналом спрямований на забезпечення належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію системи підбору, наймання, навчання і мотивації праці необхідних працівників, зокрема, матеріальні та моральні стимули, престижність професії і волю до творчості, забезпечення соціальними благами.

У зарубіжній і вітчизняній практиці управління трудовими ресурсами використовують переважно такі показники:

Ці та інші аналітичні показники (коефіцієнти) порівнюють з аналогічними у споріднених підприємствах або аналізують у динаміці. Треба також враховувати, що вони характеризують тільки потенціал персоналу та його відповідність іншим факторам та умовам виробництва.Схожі статті
Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В. Л. - Інтелектуальна складова

Предыдущая | Следующая