Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 1. Зміст процесу планування

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція до зростання сфери туристичних послуг свідчить про те, що туризм доцільно проголосити пріоритетною галуззю в Україні.

Проте туризм може мати і негативні соціальні та культурні наслідки. В даний час ринок українського туризму розвивається вкрай нерівномірно. Об'єм виїзного туризму переважає над виїзним, обсяг туристичного ринку не відповідає своїм потенційним можливостям. Рівень використання внутрішніх рекреаційних ресурсів України дуже низький.

Виправити ситуацію на ринку туристичних послуг допоможе процес планомірного розвитку всієї туристичної галузі країни та кожного регіону зокрема.

Вітчизняна практика планування дискредитувала себе своїми командно-адміністративними засобами. Планування забезпечувало існування тогочасного уряду і не сприяло розвиткові нормальних економічних відносин на ринку. В період зміни умов господарювання повністю відкидали процес планування, як можливість виходу господарства країни з соціально-економічної кризи. Всі економічні перетворення носили хаотичний характер і не піддавались ні найменшому прогнозуванню. Проте, не можна ототожнювати планування в загальному з тим викривленим видом нормативного планування, яке застосовувалось раніше.

Сьогодні потрібно переглянути наукові та практичні підходи до планування в умовах ринкової економіки. Не можна відкидати планування як ідеологічний підхід минулого та ототожнювати планування з насаджуванням нашій державі, під виглядом планування, неефективного шляху розвитку.

В умовах скрутного матеріального становища планування є важливим чинником економії ресурсів та дає змогу ефективно використовувати інвестиційні надходження. Більшість настроєних на успіх менеджерів присвячують себе концепції внутрішньофірмового планування. Вони стараються зробити все можливе, плануючи життєвий шлях підприємства.

РОЗДІЛ І. Планування як особлива форма діяльності
Тема 1. Зміст процесу планування

1.1. Предмет, об'єкт та зміст планування

1.2. Планування - основна функція системи управління

1.3. Завдання курсу планування діяльності туристичних установ

1.1. Предмет, об'єкт та зміст планування

Процес планування є спробою уявити собі картину майбутнього. Це перший крок для вирішення проблем майбутнього і від його правильності залежать оптимальне використання можливостей та запобігання помилковим діям.

Сьогоднішній темп використання ресурсів потребує досконалого і точного прогнозування розвитку всіх галузей виробничої та невиробничої сфери. Темпи зміни умов праці настільки швидкі, що планування виступає чи не єдиним фактором стримування та відвернення негативних наслідків НТП та НТР.

Планування як самостійна міжгалузева дисципліна має визначальний вплив на розвиток всіх самостійних наукових напрямків, які користуються її методикою для передбачення функціонування своїх об'єктів та предметів дослідження в майбутньому. Тому на сьогоднішньому етапі розвитку системи наукових знань плануванню надається пріоритетний розвиток.

Передусім треба дати чітке визначення плануванню як самостійній дисципліні.

Планування - це сукупність знань про закономірності розвитку різних господарських систем в майбутньому.

Існують також інші визначення планування. Наприклад: "Планування - це цілеспрямована діяльність із забезпечення пропорційного й динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому періоді та досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці" (53, с. 12)

Об'єктом планування Може виступати будь-яка організаційна система, що є відкрита для взаємодії з навколишнім середовищем. На вході система дістає все, що їй необхідне для її діяльності: капітал, матеріали, інформацію, працівників. В процесі діяльності вона перетворює ці ресурси у відповідну продукцію та послуги, які виносяться на вихід з системи в зовнішнє середовище. Якщо діяльність системи є ефективною, то на виході одержуємо прибуток та збільшуємо сегмент ринку, на який постачаються наші продукти.

Конкретними об'єктами планування можуть виступати окремі виробничі процеси системи або все виробництво в цілому. Наприклад, конкретними об'єктами планування діяльності є виробництво, реалізація, собівартість, трудові ресурси, матеріальні і фінансові результати роботи, інвестиційна діяльність підприємства.

Змістом планування Є визначення цілей, найкращих методів і способів досягнення. Цілями науки планування є розробка методики передбачення та опис перспективного стану об'єктів різних господарських систем.

Методика - конкретні методи дослідження, які створюють систему різних засобів та прийомів вивчення і узагальнення явищ діяльності в сфері планування.

Методологія планування - це сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їх описання та обгрунтування. Методологія планування базується на пізнанні та використанні об'єктивних економічних законів.

Процес наукового планування передбачає визначення наукового підходу чи орієнтації наукового дослідження. Вагомі відмінності між планами виникають через різницю в орієнтації. В одних спеціалістів переважає орієнтація на минулий досвід - реактивна (reaktive), у других на сучасний стан - інактивна (inaktive), у третіх на майбутнє - попередження або преактивізм (preaktive). Четвертий вид планування. - інтерактивізм (interaktive) направлений на взаємодію всіх існуючих орієнтацій та враховує минуле, сучасне і майбутнє як різні але нероздільні аспекти (14, с. 84).

Одним з продуктів процесу планування є проект. Колишнє розуміння проектування відносило до проектів науково-дослідницьку, проектно-конструкторську та архітектурно-будівничу діяльність, оскільки під проектом розумілася сукупність документів, розрахунків, креслень, необхідних для створення будь-яких виробів чи споруд. Сучасне ж тлумачення проекту виходить за вищевказані межі та в широкому розумінні включає всі види діяльності.

Різноманітність визначень поняття "проект" пояснюється передусім різними методологічними підходами.

Проект - це певний план дій, обумовлений конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результату, що визначають спосіб його вирішення

Найважливішими складовими тлумачення проекту є чітка організація та результативність заходів, необхідність їх досягнення у визначений проміжок часу в умовах обмеженості ресурсного забезпечення.

Як цілі проекту можуть висуватися економічні і соціальні результати. На сьогоднішній день існує велика кількість класифікацій проектів за різними ознаками.

За величиною проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі):

- монопроект - окремий проект різних типів, видів та масштабів;

- мультипроект - комплексний проект, що складається з ряду моно проектів і потребує застосування багатопроектного управління;

- мегапроект - цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, які включають до свого складу ряд моно - і мультип-роектів;

За типом проекту (основними сферами діяльності, яких здійснюється проект): технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані;

За видом проекту (характером предметної галузі проекту): інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, комбіновані.

До інвестиційних, як правило, належать проекти, головною метою яких є створення чи реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій. До інноваційних належать проекти, в яких головна мета полягає в розробці й застосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем;

За тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) - короткострокові (до 3 років), середньострокові(від 3 до 5 років) і довгострокові (понад 5 років);

За масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) - дрібні, середні, великі, дуже великі. Такий поділ проекті дуже умовний. Масштаби проекті можна розглядати і у більш конкретній формі - міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства;

За складнісю (ступенем складності) - прості, складні, дуже складні. Критерій складності визначають характер і новітність завдань, які необхідно вирішити, вимоги до рівня професійності й досвіду управлінської команди. У відповідності з класифікацією й розподілом проектів на види можна виділити деякі особливості та типові умови, дозволяють відрізнити їх один від одного.

Сьогодні розрізняють декілька видів проектів. У відповідності з класифікацією й розподілом проектів на види можна виділити деякі особливості та типові умови, дозволяють відрізнити їх один від одного.

Розробкою нового продукту, послуги займаються проекти дослідження і розвитку. Такі проекти можуть коригуватися залежно від отриманих результатів і загального просування проекту; планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту.

Організаційні проекти Передбачають реформування підприємства, реалізацію концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму.

Плануванням економічного розвитку, приватизацією підприємства, створенням аудиторської системи, введенням нової системи податків тощо, виділяються економічні проекти серед інших.

Соціальні проекти Розробляються для реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров'я, соціального захисту незабез-печених верств населення, подолання наслідків стихійних лих тощо.

Інвестиційний проект Відрізняється від інших видів проектування багатьма ознаками. В інвестиційному проекті окреслюється його мета; тривалість та термін завершення; витрати на проект.

Інвестиційний проект - це пакет інвестицій і пов'язаних з ними видів діяльності, які характеризуються:

- Певною метою, вирішення проблем досягнення результатів;

- Обмеженістю фінансових ресурсів і періоду від початку до завершення проекту;

- Наявністю певних зовнішніх умов (інституційних, економічних, правових тощо)

- Взаємозв'язаністю процесів вкладання ресурсів (грошових, фінансових, інтелектуальних) та отримання результатів.

Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просування кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потужності повинні надаватися відповідно до графіка і строку готовності етапів і завершення проекту.

1.2. Планування - основна функція управління

Планування - один з найважливіших інструментів економічної політики. Дуже часто планування розглядають в системі менеджменту або управління. Управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати цілі організації та досягнути їх.

Для цього планування поділяють на три послідовні етапи:

1. вивчення існуючого стану підприємства як в зовнішньому середовищі, так і внутрішнього.

2. визначення місії та цілей майбутньої діяльності організації.

3. вироблення конкретних стратегічних, тактичних та оперативних планів дій направлених на досягнення визначених цілей та місії.

Планування Являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягнути своїх цілей.

схема системи управління

Процес планування є інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень. Його задача - забезпечити нововведення і зміну в організації в достатній мірі. Точніше кажучи, процес стратегічного планування є тією парасолькою, під якою ховаються всі управлінські функції.

1.3. Завдання курсу планування діяльності туристичних установ

Планування і успіх організації. Деякі організації, як і індивіди, можуть досягнути певного рівня успіху, не затрачуючи великих зусиль на формальне планування. Більш того стратегічне планування саме по собі не гарантує успіху. Організація, що створює стратегічні плани, може потерпіти невдачу через помилки в організації, мотивації і контролі.

Проте, формальне планування може створити ряд важливих і часто істотних сприятливих чинників для організації.

Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що стратегічне планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Стратегічне планування дає основу для прийняття рішення. Формальне планування сприяє зниженню ризику при прийнятті рішення. Планування, оскільки воно служити для формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної мети всередині організації.

Планування можна розглядати як життєво-необхідний процес для кожної існуючої системи: людини, організації, підприємства, країни тощо. Практичне використання планування може покращити функціонування як великих господарських об'єктів, так і малих, прикладом яких розглядається в цьому підручнику туристична фірма. Отже, впровадження планування на туристичному підприємстві дає змогу:

1. Очолити процес управління виробництвом, бо хто має план, той керує процесом.

2. Забезпечити координацію роботи всього колективу та участь кожного у діяльності організації.

3. Обгрунтувати посадові обов'язки кожного працівника та відповідні грошові винагороди.

4. Систематизувати наявну інформацію про стан справ підприємства та навколишнє середовище.

5. Усвідомити наявні матеріальні можливості та шляхи їх заощадження.

6. Чітко виконувати оперативні та стратегічні плани.

7. Проводити контроль стану справ організації.

8. Попереджувати негативні впливи зовнішнього та внутрішнього середовища

Питання, для обговорення:

1. Важливість планування в сучасному житті.

2. Основні наукові категорії планування.

3. Класифікація проектів.

4. Економічна сутність процесу планування.

5. Практичні завдання впровадження планування на туристичному підприємстві.Схожі статті
Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 1. Зміст процесу планування

Предыдущая | Следующая