Державний аудит - Дікань Л. В. - Передмова

Економічні процеси будь-якої держави зумовлюють необхідність забезпечення ефективного управління фінансовою системою. При цьому однією з найважливіших функцій такого управління є державний фінансовий контроль. Лише за умови його належної організації та вдалого здійснення забезпечується належний рівень фінансової дисципліни на всіх рівнях державного управління. Водночас інтеграція України у світовий економічний простір, стрімкий розвиток ринкових структур, виникнення нових та відновлення наявних напрямів економічної діяльності зумовлюють необхідність реформування вітчизняної системи державного фінансового контролю та запровадження принципово нових його форм, однією з яких є державний аудит.

Уперше термін "державний аудит" законодавчо визначено в 2005 р.1 Але слід зазначити, що на сьогодні невирішеною залишається низка питань як у теорії, так і в практиці державного аудиту: є певні суперечності в законодавчій базі, немає чіткого розмежування повноважень контролюючих органів - суб'єктів державного аудиту, недостатньо розроблено теоретико-прикладні рекомендації щодо здійснення державного аудиту тощо.

Проте саме державний аудит на сьогодні можна охарактеризувати як найперспективнішу форму державного фінансового контролю.

Певною мірою це зумовлюється загальним усвідомленням основних недоліків системи державного фінансового контролю в Україні, а саме тим, що вона має виключно фіскальний характер та спрямована на здійснення лише наступного контролю. Застосовувані процедури попереднього та поточного контролю (які, як свідчить досвід зарубіжних країн, є найбільш ефективними) в межах діючої системи державного фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими.

Єдиною на сьогодні формою державного фінансового контролю нефіскального характеру, яка має на меті попередження порушень, є державний аудит. Тому можна з упевненістю стверджувати, що майбутнє державного фінансового контролю саме за ним. У такому випадку важливого значення набуває підготовка фахівців у галузі державного аудиту.

Зростання попиту на фахівців цього профілю за сучасних умов зумовлене низкою чинників:

- по-перше, як вже зазначалося, професія державного аудитора є однією з найперспективніших у галузі державного фінансового контролю, її профіль повністю відповідає майбутній системі державного фінансового контролю, яка формується сьогодні шляхом реформування наявної;

- по-друге, державний аудитор - це насамперед інтелектуальний працівник, схильний до аналітичної роботи, тобто кінцевою метою здійснюваних ним контрольних процедур є формулювання висновків та надання рекомендацій, а тому основою роботи державного аудитора є саме аналітична робота;

- по-третє, немає кращого джерела достовірної та правильної інформації про стан справ певного розпорядника бюджетних коштів, ніж фахівець з державного аудиту тощо.

Основою підготовки фахівців зазначеного профілю є вивчення навчальної дисципліни "Державний аудит".

Незважаючи на важливість та необхідність навчальних видань, присвячених державному аудиту, варто наголосити на їх недостатній кількості. Так, теоретичні засади державного аудиту та певні практичні аспекти розглянуто здебільшого в періодичних виданнях, а в підручниках та посібниках державний аудит розглядається лише частково, як окрема форма державного фінансового контролю.

Саме тому при написанні цієї книги автори намагалися створити абсолютно новий навчальний посібник, який би був присвячений безпосередньо державному аудиту та відображав увесь комплекс необхідних теоретичних і практичних аспектів його здійснення в Україні.

Таким чином, новизною цього навчального посібника є:

- застосування нових практичних здобутків у діяльності суб'єктів державного аудиту. Посібник побудовано з урахуванням нових вітчизняних і міжнародних законодавчих актів, що регулюють питання державного аудиту як новітньої форми державного фінансового контролю;

- враховано сучасні наукові дослідження, присвячені актуальним питанням державного фінансового контролю в Україні. Наприклад, одним з першочергових завдань, поставлених перед вищими навчальними закладами у зв'язку з впровадженням положень Болонської декларації у навчання, є активне використання наукових здобутків у навчальному процесі;

- посібник побудовано в зручній для читача формі, а саме: чітко та послідовно подано матеріал, який охоплює основні теоретичні положення державного аудиту та методики його здійснення. При цьому теоретичний матеріал викладено в доступній та логічній формі: окремо виділено ключові терміни й поняття, законодавчу базу, необхідну для розширення знань з певної теми тощо;

- кожна з тем, наведених у посібнику, доповнена контрольними запитаннями, завданнями, тестами, вирішення яких сприяє ефективнішому засвоєнню теоретичних знань;

- теми модулів доповнені практичними завданнями, побудованими з урахуванням компетентнішого підходу.

Критерії оцінювання зазначених завдань наведені в додатку 1. Тобто студент, починаючи виконувати певне завдання, чітко усвідомлює яких саме практичних вмінь він набуде після його вдалого розв'язання (табл. 1). Детальні пояснення, як саме розшифровується певний шифр уміння (навички), наведені в додатку 2;

Таблиця 1. Перелік компетенцій, що формуються у студента під час вивчення навчальної дисципліни "Державний аудит"

Зміст уміння (навички), що формується

Шифр

Планувати основні завдання аудиторського дослідження щодо різних об'єктів та виконувати на кожному етапі аудиту

1.ПФ. Е.01.ПР.0.01

Розробляти календарні графіки, програми й плани проведення аудиторських досліджень

1.ПФ. Е.01.ПР.0.02

Визначати економічну ефективність, результативність планування діяльності державних аудиторів

1.ПФ. Е.01.ПР. Р.03

Організовувати підготовку до здійснення державного аудиту різних об'єктів

1.ПФ. С.02.ПР. Р.01

Відбирати й застосовувати найбільш сучасні й ефективні прийоми і методи для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна та ефективності управління державними коштами

1.ПФ. С.02.ПР. Р.02

Організовувати облік результатів державного аудиту

1.ПФ. С.02.3П.0.03

Проводити моніторинг, камеральні перевірки та обстеження фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

2.ПФ. С.01.ПП. Н.01

Перевіряти результативні показники бюджетних програм

2.ПФ. С.01.ПР.0.02

Здійснювати перевірку показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

2.ПФ. С.01.ПР. Н.03

Перевіряти формування доходів і ефективне використання видатків бюджету

2.ПФ. С.01.3П.0.04

Здійснювати моніторинг результатів державного аудиту

2.ПФ. С.01.3П. Р.05

Складати звіт за результатами державного аудиту

2.ПФ. С.01.3П.0.06

Визначати ризикові операції діяльності об'єкта дослідження

З. ПФ. Д.01.ПР. Р.01

Застосовувати методи збирання інформації про об'єкти аудиту

З. ПФ. Д.01.ПП.0.02

Об'єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами виконання аудиторських завдань

4.ПФ. Е.01.ПР. Р.01

Узагальнювати й систематизувати матеріали аудиторського дослідження

4.ПФ. Е.01.ПР. Н.02'

Вносити пропозиції та рекомендації щодо реалізації матеріалів державного аудиту

5.ПФ. Е.01.3Р. Р.01

Формувати проблеми та визначати гіпотези аудиту ефективності виконання бюджетних програм і місцевих бюджетів

5.ПФ. Е.02.ПР. Р.01

Розробляти заходи щодо впровадження більш ефективних форм організації та проведення державного аудиту

5.СП. Е.03.ПР. Р

- наприкінці навчального посібника подано глосарій, який містить повний перелік термінів, необхідних для кращого засвоєння матеріалу, наведеного в навчальному посібнику;

- посібник побудовано на основі Робочої програми навчальної дисципліни "Державний аудит", яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Отже, посібник поділено на дві частини згідно з модулями дисципліни. Перша частина відповідає першому теоретичному модулю навчальної дисципліни - "Теоретичні та організаційні засади державного аудиту". В межах цього модуля подано теоретичні питання здійснення державного аудиту, а саме: розглянуто етапи становлення та розвитку державного аудиту в Україні та в інших країнах, проаналізовано дискусійні питання щодо визначення сутності державного аудиту, зазначено організаційно-правові засади здійснення державного аудиту в Україні, подано класифікацію державного аудиту з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду, розглянуто статус та організаційно-правову природу таких суб'єктів державного аудиту, як Державна контрольно-ревізійна служба України (ДКРС України) та Рахункова палата України, висвітлено основні аспекти організації державного аудиту окремими контролюючими суб'єктами. У другій частині посібника, що відповідає другому практичному модулю навчальної дисципліни "Методики проведення державного аудиту", визначено пріоритетні напрями методик здійснення державного аудиту в Україні. З метою глибшого та чіткішого опанування практичних аспектів здійснення державного аудиту в навчальному посібнику окремо розглянуто особливості методики здійснення державного аудиту ДКРС України і Рахунковою палатою України.

Головною метою посібника є формування системи знань та компетентностей у галузі державного аудиту для таких його суб'єктів як ДКРС України та Рахункова палата України.

Завданнями посібника є:

- комплексне оволодіння теоретико-організаційними засадами з питань державного аудиту;

- здобуття та практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо здійснення аудиторських досліджень;

- оволодіння знаннями з організації та методики здійснення державного аудиту органами ДКРС України та Рахунковою палатою України.

Таким чином, цей навчальний посібник може стати консультантом та порадником для всіх, хто прагне оволодіти майстерністю здійснення державного аудиту як сучасного та престижного напряму контрольної діяльності в Україні.Схожі статті
Державний аудит - Дікань Л. В. - Передмова

| Следующая