Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій

Бюджетна система - це сукупність окремих її ланок, що пов'язані між собою відповідно до діючого законодавства, та базуються на певних принципах.

У залежності від устрою держави відомі наступні типи бюджетних систем:

1) дворівневі бюджетні системи, що складаються з державного та місцевих бюджетів - характерні для унітарних держав;

2) бюджетні системи, що включають три й навіть чотири рівні, а саме: федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель - характерні для федеративних держав (наприклад, Росія, Німеччина);

3) бюджетні системи, що складаються з одного рівня - державного бюджету - характерні для держав з тоталітарним устроєм, або для невеликих країн, де немає територіального поділу.

Як бачимо, структура бюджетної системи залежить від державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни. Побудова бюджетної системи, її організаційні засади визначаються бюджетним устроєм.

Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Україна, відповідно до положень Конституції України, є унітарною державою; "територіальний устрій якої грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій". Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Бюджетна система нашої країни була сформована на основі закону "Про бюджетну систему України" і мала три рівні відповідно до системи адміністративно-територіальної підпорядкованості: центральний, обласний та районний з містами обласного значення. З прийняттям Бюджетного кодексу бюджетна система

України, як унітарної держави, складається з державного та місцевих бюджетів.

Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів, побудована з урахування економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв та врегульована нормами права.

До місцевих бюджетів належать: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Кожен з бюджетів є самостійним і прямо не підпорядковується вищому бюджету. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю власних доходів і правом визначення напрямів використання цих коштів відповідно до функцій.

Таким чином, Бюджетний кодекс:

- впорядкував бюджетний устрій і встановив принципи побудови та функціонування бюджетної системи України;

- забезпечив прямі відносини між державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами міст Києва та Севастополя, 24 обласними бюджетами, 176 бюджетами міст обласного значення, 490 бюджетами районів (рис. 4).

бюджетна система україни

Відповідно до вимог статті 95 Конституції України "бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами".

Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс;

3) закон про Державний бюджет України;

4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;

5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; центральних органів виконавчої влади;

6) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Бюджетний кодекс визначив Основні принципи побудови й функціонування бюджетної системи України, Які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Принципи побудови бюджетної системи України

№ п/п

Принцип

Зміст принципу

1

2

3

1

Принцип єдності бюджетної системи України

Єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності

2

Принцип збалансованості

Повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

Продовження таблиці

1

3

2

Принцип самостійності

3

Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети

4

Принцип повноти

До складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

5

Принцип обгрунтованості

Бюджет формується на реалістичних макропоказ-никах економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил

6

Принцип ефективності

При складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів

7

Принцип субсидіарності

Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача

Продовження таблиці

1

8

2

Принцип цільового використання бюджетних коштів

3

Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями

9

Принцип справедливості і неупередженості

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

10

Принцип публічності та прозорості

Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами

11

Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу

Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу

Усі принципи бюджетної системи діють і застосовуються у єдності і взаємозв'язку між собою. Жоден принцип бюджетної системи не скасовує іншого принципу.

Незалежно від того, яка форма державного управління діє у країні - унітарна чи федеральна - місцеві бюджети пов'язані з Державним бюджетом і повинні складатися координовано.

В Україні організація міжбюджетних відносин здійснюється за вертикаллю, тобто між бюджетами різних рівнів, та за горизонталлю - між бюджетами одного рівня. У вертикальній структурі допускаються взаємовідносини тільки між розташованими поруч бюджетами.

Склад бюджетної системи відображається в зведеному, або консолідованому бюджеті України. Бюджетний кодекс визначає Зведений бюджет Як сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави (рис. 5).

складові зведеного бюджету україни

Рисунок 5 - Складові зведеного бюджету України

Зведений бюджет України Включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим Включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

Зведений бюджет області Включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району Включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом Включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.

Не зважаючи на фундаментальні зміни з прийняттям Бюджетного кодексу, бюджетна система України потребує подальшого вдосконалення і вирішення низки проблем, а саме:

- подальшого узгодження законодавчих та нормативних актів України з положеннями Бюджетного кодексу;

- на законодавчому рівні чіткого розмежування функцій органів державної влади;

- подальшого вдосконалення бюджетного устрою країни, яке повинно передбачати реформування її адміністративно-територіального устрою;

- забезпечення реальності показників при плануванні та перехід до програмно-цільового методу планування видатків бюджетів всіх рівнів;

- запровадження середньострокового та довгострокового планування та прогнозування бюджетів всіх рівнів;

- концентрацію коштів на фінансування приоритетних галузей виробництва та найбільш важливих соціально-економічних програм;

- вдосконалення механізму розподілу бюджетних коштів між рівнями бюджетної системи для більш ефективного їх використання;

- вдосконалення механізму врегулювання міжбюджетних відносин між ланками бюджетної системи;

- застосування прозорих та раціональних методів управління фінансовими ресурсами для ефективного управління ними;

- надання стимулів органам місцевої влади для збільшення власних надходжень з метою покращення фінансової незалежності територій;

- створення цілісної системи фінансового контролю в Україні; впровадження ефективного фінансово-бюджетного контролю при формуванні та витрачанні бюджетних коштів.

Таким чином, стан бюджетної системи є важливим критерієм економічної ситуації в країні, що характеризує потенціал економіки, державну незалежність, інвестиційну привабливість, рівень соціального захисту населення, місце України в світовій економіці.Схожі статті
Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій

Предыдущая | Следующая