Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.6. Оцінка експортного потенціалу промислових підприємств

Найважливішим питанням оцінки фінансового стану партнерів у зовнішньоекономічній діяльності є оцінка забезпеченості платіжних зобов'язань, які беруть на себе контрагенти при виконанні умов зовнішньоекономічних договорів.

Основними напрямками фінансового аналізу діяльності підприємств-контрагентів є [43]:

- аналіз структури активів підприємств та їх джерел формування за статтями бухгалтерського балансу;

- вертикальний аналіз виручки від реалізації продукції;

- аналіз фінансових коефіцієнтів рентабельності, ліквідності, платоспроможності, ділової активності.

Вертикальний аналіз виручки проводиться за даними "Звіту про фінансові результати" (ф.№2 до Балансу) шляхом розрахунку питомою ваги кожного економічного компонента в загальній вартості продаж. Результати вертикального аналізу виручки за її складовими дозволяють робити висновки про величину прибутку, прямі та непрямі витрати. Вертикальний аналіз також проводиться для оцінки структурної динаміки активів підприємства та джерел їх утворення. Аналіз структури балансу дозволить робити висновки про перерозподіл вкладень в різні види майна і про зміни джерел фінансування активів підприємства.

Сукупність показників, що рекомендуються для оцінки фінансового стану суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, представлено в таблиці 14.5

Таблиця 14.5. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОНТРАГЕНТІВ

Найменування

Формула розрахунку

Показники платоспроможності

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний, капітал - Необоротні активи)/ Запаси

>0, збільш.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

(Власний капітал-Необоротні активи)/ Оборотні активи

>0,1

Коефіцієнт незалежності

Власний капітал /Активи

> 0,5

Показники ліквідності активів

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

> 1,1-1,5

Коефіцієнт поточної ліквідності

(Оборотні активи - Запаси) / Поточні

> 1

Коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності

(Поточні фінансові інвестиції + Кошти та їх еквіваленти) /Поточні зобов'язання

> 0,2

Показники рентабельності

Коефіцієнт рентабельності продажу

Чистий прибуток /Чистий доход (виручка) від реалізації

>0 збільш.

Коефіцієнт рентабельності

Основної діяльності

Чистий прибуток /Собівартість реалізації

>0 збільш.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Чистий прибуток /Власний капітал

>0 збільш.

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий-Прибуток /Активи

>0 збільш.

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Чистий дохід/ Залишкова вартість основних фондів

Збільш.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Збільш.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Собівартість реалізації /Запаси

Збільш.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чистий доход/ Дебіторська заборгованість

Збільш.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід/ Поточні зобов'язання

Збільш.

Вказані в таблиці 14.5 значення показників, іменовані як базові, призначені для оцінки фінансового стану контрагентів у ЗЕД.

14.6. Оцінка експортного потенціалу промислових підприємств

Методичний підхід до оцінювання експортного потенціалу промислових підприємств був розроблений в процесі виконання дисертаційного дослідження на тему: "Механізм формування та ефективного використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств" (керівник роботи Тюріна Н. М., виконавець - аспірант Шелест Є. О., ХНУ, кафедра ЕМПП). Розглянемо структуру загальної оцінки експортного потенціалу, що виконується окремо по кожній складові: виробничій, фінансовій, інноваційній, маркетинговій, інформаційній, організаційно-управлінській та трудових ресурсів.

Таблиця 14.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

характеристика групи показників виробничої складової експортного потенціалу промислового підприємства

Таблиця 14.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

характеристика групи показників фінансової складової експортного потенціалу підприємства

Таблиця 14.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

характеристика групи показників інноваційної складової експортного потенціалу підприємства

Таблиця 14.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

характеристика групи показників маркетингової складової експортного потенціалу підприємства

Таблиця 14.10. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва показника

Обрахунок показника

Коментарі

Наявність у підприємства власної інформаційної системи

- наявність;

- відсутність

Наявність - 1 бал; відсутність - 0 балів

Можливість доступу працівників підприємства до глобальної мережі

- є доступ;

- відсутній доступ

Доступ є - 1 бал;

Доступ відсутній - 0 балів

Наявність у підприємства власного веб-сайту

- наявність;

- відсутність

Наявність - 1 бал; відсутність - 0 балів

Таблиця 14.11. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ТА СКЛАДОВОЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

характеристика групи показників організаційно-управлінської складової та складової трудових ресурсів експортного потенціалу підприємства

Наведений методичний підхід до оцінювання експортного потенціалу був апробований на промислових підприємствах Хмельницької області.Схожі статті
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.6. Оцінка експортного потенціалу промислових підприємств

Предыдущая | Следующая