Загальна соціологія - Примуш М. В

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.2 Предмет, структура та метод соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.3 Функції соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.1 О. Конт та Г. Спенсер - основоположники соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.2 Соціологія марксизму

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.3 Соціологічна думка в Росії

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 2.4 Головні парадигми і напрямки сучасної соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 3.2 Еволюційно-психологічний напрямок в американській соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 4.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.2 Теорія "соціальної дії"

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.3 Політична соціологія М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 5.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.2 "Соціологізм" Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.3 Ідея соціальної солідарності

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 6.4 До синтезу теорії й емпірії в соціологічному дослідженні

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 7.1 Теорія соціальної мобільності

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 7.2 Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 8.1 Витоки соціально-політичних вчень в Україні

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 8.2 Розвиток соціології в Україні на сучасному етапі

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 9.1 Суспільство і природа

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 9.2 Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 9.3 Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 10.2 Види і форми соціальних змін

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 10.3 Соціальний прогрес і типізація суспільства

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 11.1 Об'єкт і предмет політично соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 11.2 Основні проблеми політичної соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 12.1 Соціологія права як специфічна галузь соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 12.2 Становлення і розвиток соціології права

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 13.1 Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 13.2 Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 13.3 Соціальний статус і соціальні ролі особистості

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 13.4 Соціальна структура та типи особистості

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 14. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 14.1 Сутність та основні елементи соціально! структури

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 14.2 Соціальна стратифікація: поняття та види

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 15. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 15.1 ІНТЕРАКТИВНА РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ, НОРМ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 15.2 Девіантна поведінка

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 16. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 16.1 Етносоціологія та предмет її дослідження

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 16.2 Основні підходи до вивчення етнічних спільнот

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 16.3 Концептуальні схеми етносоціології і соціології нації

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 16.4 Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 17. СОЦІАЛЬНО-ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 17.1 Урбанізація як тенденція розвитку поселенської структури

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 17.2 СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ, СПОСОБУ ЖИТТЯ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 18. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: ГЕНЕЗИС ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 18.1 Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 18.2 Структура та причини виникнення конфліктів

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 18.3 Управління соціальними конфліктами

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 18.4 Соціальні конфлікти у сучасній Україні

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 19.1 Поняття "соціальний інститут". Інституціоналізація громадського життя

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 19.2 Види та функції соціальних інститутів

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 19.3 Сім'я як важливий соціальний феномен

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 20. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 20.1 Основні риси соціальної організації

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 20.2 Марксистське вчення про державу як соціальну організацію. Держава і цивільне суспільство

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 21. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦЕРКВИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 21.1 Закономірності формування релігії як соціального інституту

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 21.2 Основні етапи становлення християнської церкви як соціальної організації

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 22. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 22.1 Предмет соціології праці та управління

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 22.2 Зв'язок соціології та управління з іншими науками про працю

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 22.3 Соціологія праці й управління та менеджмент

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 23. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 23.1 Сутність культури суспільства

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 23.2 Культура - спосіб функціонування цінностей

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 24. ОБ'ЄКТ I ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 24.1 Природа, функції і структура культури

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 24.2 Відношення соціології культури і соціології науки, освіти і моралі

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 25. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 25.1 Основні віхи становлення соціологи освіти

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 25.2 Освіта та її функції і зв'язок з іншими науками

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 25.3 Тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 26. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 26.1 Соціальна поведінка особистості та фактори її формування

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 26.2 Взаємодія між суспільством, особистістю i вихованням

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 27. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 27.1 Наука як складний багатогранний феномен

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 27.2 Інституціоналізація науки

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 27.3 Наука, наукова діяльність як об'єкт соціологічного аналізу

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 28.1 Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв'язків

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 28.2 Місце економічної культури в економічній соціології

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 28.3 Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 29. СУСПІЛЬНА ДУМКА ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 29.1 Поняття суспільної думки, її відмінність від оцінного судження, знання, переконання, настрою

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 29.2 Функції суспільної думки. Критерії і показники соціальної зрілості

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - Тема 30. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 30.1 Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 30.2 Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження

 • Загальна соціологія - Примуш М. В. - § 30.3 Методи збору соціологічної інформації