Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля

Зіммеля більшість учених відносить до засновників теоретичної конфліктології. Він вважав, що конфлікт у суспільстві неминучий та невідворотний. Але якщо Маркс соціальну структуру суспільства представив у вигляді пануючих і підлеглих сфер ( конфлікт, на його думку, виростає в системі "панування-підкорення" й завжди веде до руйнування або соціальних змін), то Зіммель соціальну структуру суспільства представив у вигляді нерозривних взаємопов'язаних процесів асоціації і дисоціації її елементів, тобто конфлікт є природним складником цих процесів, а оскільки конфлікт властивий як дисоціації, так і асоціації, то він необов'язково призводить до руйнування системи або соціальних змін.

Зіммель відзначає позитивні наслідки конфліктів: збереження і зміцнення соціальної системи як цілісності об'єднання, і уніфікація соціального організму.

Як джерела конфлікту Зіммель називає не тільки зіткнення інтересів, але й прояв людьми так званих ним "інстинктів ворожості". Інстинкт ворожості може посилити гостроту конфлікту. Пом'якшити ж конфлікт можливо завдяки гармонії відносин між людьми та інстинкту любові.

Таким чином, Зіммель виділяє своєрідні чинники, що впливають на характер протікання конфлікту - інстинкти любові й ненависті.

Зіммель розглядає конфлікт як мінливу змінну, яка проявляє різні ступені інтенсивності або сили. Крайніми точками шкали інтенсивності є конкуренція і боротьба. Боротьбу Зіммель визначив як безладну, безпосередню битву сторін. Конкуренція - це більш впорядкована взаємна боротьба сторін, що призводить до їх взаємного відособлення.

На відміну від Маркса, який вважав, що конфлікт врешті-решт обов'язково посилюється, набуває революційного характеру й призводить до структурних змін системи, Зіммель глибоко аналізував менш інтенсивні й гострі конфлікти, які укріплюють міцність та інтеграцію соціальної системи. Проте Зіммель висловив декілька значущих для загальної конфліктології думок про гостроту й силу конфлікту. Ці думки були формалізовані і зведені Тернером у вигляді нижче наведеної таблиці.

Ключові положення Зіммеля щодо гостроти конфліктів:

1. Чим більше груп залучено в конфлікт емоційно, тим гостріший конфлікт

2.

Чим краще "згруповані" групи, втягнуті в конфлікт, тим він гостріший

3.

Чим вище відносна згуртованість груп, що беруть участь у конфлікті, тим гостріший конфлікт

4.

Чим менше ізольовані й загострені конфліктуючі групи завдяки широкій соціальній структурі, тим гостріший конфлікт

5.

Чим більше конфлікт стає самоціллю, тим він гостріший

6.

Чим більше, за уявленням його учасників, конфлікт виходить за межі індивідуальної мети та інтересів, тим він гостріший

Більш сильні емоції, викликані конфліктом з більшою вірогідністю, ведуть до застосування насильства. В міжособових конфліктах відчуттям викликані ті, що пов'язані з колишньою близькістю, ворожнечею або ревнощами посилять гостроту конфлікту. У міжгрупових конфліктах внутрішня згуртованість груп, внутрішня гармонійність відносин, що беруть участь у конфлікті груп, з більшою вірогідністю викликає насильство.

Питання: "Чи означають ці спостереження Зіммеля, що знизити гостроту можливого конфлікту можна за допомогою ослаблення емоційних прихильностей членів групи, ізольованості й розрізненості групи? Чи слід керівнику в уникненні гострих конфліктів прагнути до зниження згуртованості членів групи?"

Своїм виникненням теоретична конфліктологія зобов'язана Марксу і Зіммелю (а також Козеру і Дарендорфу, про яких піде мова нижче).

Маркс представив соціально-структурні причини конфліктів умовами, які могли б вирішити конфлікт, і підкреслив характер антагоніста конфлікту. А Зіммель описав умови зміни гостроти конфлікту та інтеграційні наслідки конфлікту.

У сучасній теорії конфлікту (починаючи з 60-х років XX ст.) склалося два напрямки, в основі яких лежать або положення Маркса, або Зіммеля:

1) діалектична теорія конфлікту;

2) конфліктний функціоналізм.Схожі статті
Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля

Предыдущая | Следующая