Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Спеціальна література

1. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. - К.: А. С. К., 2000. - 784 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Н. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

3. Усач Б. Ф., Дячишин Я. В., Шмикова Л. М. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с.

4. Шарманська В. М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. - Навч.-метод. посіб. - К.:Знання-Прес, 2006. - 254 с.

5. Жила В. Г. Ревизия и аудит. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

6. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник,- К.: Вища школа, 1998,- 574 с.

7. Камлик M. L. Судова бухгалтерія. Підручник.-К.: Атіка, 2007. - 552 с.

8. Васюта-Беркут O. L. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Васюта-Беркут О. І., Шепітко Г. Ф., Ромашевська Н. О. /За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001.

9. БілухаМ. Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К., 2000.

10. Теоретичні основи бухгалтеського обліку: Підруч. для вузів/ М. С. Пушкар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник.-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

11. Бутинець Ф. Ф., Бардаш СВ., Малюга Н. М., Петренко H. L. Контроль і ревізія. Вид. - 2-е, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512с.

12. Отенко В1., Понікаров В. Д., Сєрікова Т. М Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. - X.: ВД "ШЖЕК", 2005. - 560 с.

13. Глібко В. М., Бущан О. П. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Юрін-

Ком Інтер, 2004. - 224 с.

14. Бандурка А. М. та ін. Основи судової бухгалтерії: Підручник. - Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. - 336 с.

15. Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие Л. И. Бочкова, О. Э. Новак, С. В. Савинов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Саратов: ООО "Бизнес Волга", 2008. - 320 с.

16. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) "Юриспруденция", (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Толкаченко A. A. и др.]; под ред. A. A. Толкаченко, В. А. Бородина. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 224 с.

17. Толкаченко A. A., Харабет К. В. Судебная бухгалтерия. - М.: Норма, 2005. - 288 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук).

18. Акімов В. В., Бандурка О. М., Беляева Л. О., Лукін В. О. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Методич. посібник. - X.: Вид-во. Ун-ту внутр. справ, 2000. - 80 с.

19. Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ.-Х.:Ун-т внутренних дел, 1999. 394 с.

20. БелухаН. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М.: Дело, 1993. - 269 с.

21. Бутинець Ф. Ф., Бардаш СВ., Малюга Н. М., ПетренкоН. I. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

22. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. посібник//3а ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. - 768 с.

23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник// 3а ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

24. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А. С. К., 2000. - 639 с.

25. Калюга С В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. - 360 с.

26. Камлик М. I. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Синтез, 2000. - 256 с.

27. Лукін В. О., Понікаров В. Д. Методика проведення судових експертиз у виявленні та розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Ун-ту внутр. справ. - 1998. - № 3-4. - С. 53-58.

28. Зеленецький В. С, Кротюк В. Л., Файер Д. А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): Наук.-практ. посібник. - Харків: Вид-во "Кроссроуд", 2007. - 672с.

29. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.

30. Рудницький В. С, Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. - К: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

31. Волобуев А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 336 с.

32. Куркін М. В., Понікаров В. Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навчальний посібник. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.

33. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.

34. Шарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 454 с.Схожі статті
Судова бухгалтерія - Дондик Н. Я. - Спеціальна література

Предыдущая |