Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування

Тема 7. Особисте страхування

Тема 8. Майнове страхування

Тема 9. Страхування відповідальності

Тема 10. Страхування підприємницьких ризиків

Тема 11. Страхування зовнішньоекономічних ризиків

Тема 7 ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

7.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування

7.2. Страхування життя та пенсій

7.3. Страхування від нещасних випадків

7.4. Медичне страхування та його розвиток в Україні

Базові поняття: особисте страхування, страхування життя, змішане страхування життя, пенсійне страхування, страхування рент, викупна сума, застрахована особа, вигодонабувач, нещасний випадок, індивідуальне страхування, колективне страхування від нещасних випадків, обов'язкове особисте страхування, медичне страхування, асистанс.

7.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування

Особисте страхування є однією із галузей страхування. Воно пов'язане із особливою сферою процесу відтворення - з відтворенням робочої сили та зумовлене ризиковим характером діяльності людей різних професій, підвищеним ступенем ризику, пов'язаним із погіршенням довкілля, зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній кількості населення тощо.

Особисте страхування проводиться з метою організації страхового захисту окремих громадян і членів їх родин на випадок виникнення різних подій, що відображаються на житті, здоров'ї та працездатності цих громадян.

Сучасне визначення особистого страхування міститься в Законі України "Про страхування" (2001), відповідно до ст. 4 якого особисте страхування можна визначити як страхування майнових інтересів, що не суперечать законодавству України і пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.

Об'єкти особистого страхування не мають вартісної оцінки, тому вважається, що не відбувається компенсація матеріальної шкоди, а мають місце виплати страховика на користь страхувальника або його родини, які носять характер фінансової допомоги.

Договір особистого страхування регулюється Законом України "Про страхування" без виділення окремих його видів. Водночас на практиці існують окремі види договорів особистого страхування зі своїм особливим режимом. Індивідуалізація у такому випадку забезпечується нормами, що містяться в прийнятих на різних рівнях актах, включаючи спеціальні закони, зокрема, про обов'язкове особисте страхування.

В особистому страхуванні виділяють такі групи ризиків, на випадок яких проводиться страхування: смерть страхувальника (застрахованого); тимчасова втрата працездатності; постійна втрата працездатності; закінчення активної трудової діяльності (працездатності) у зв'язку з виходом на пенсію за віком; дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку дії договору страхування. Останній ризик дозволяє поєднувати ризикові види страхування з інтересами збереження, що робить надзвичайно привабливим страхування життя навіть в умовах економічної кризи.

Як галузь страхування особисте страхування поділяється на такі підгалузі:

- страхування життя та пенсій;

- пенсійне страхування;

- страхування від нещасних випадків;

- медичне страхування.

Віднесення до конкретної підгалузі визначається:

- переліком подій (страхових ризиків), що включені до обсягу відповідальності страховика і є підставою для страхових виплат;

- строком дії договору, коли від цього залежать принципи підходу до розрахунку тарифних ставок як економічної основи проведення особистого страхування.

Основний принцип виділення підгалузей пов'язаний з накопиченням страхової суми. Так, страхування життя об'єднує довгострокові види особистого страхування, які пов'язані з накопиченням страхової суми протягом усього строку страхування. Тому їх ще називають накопичувальними видами. Страхові виплати мають становити повну страхову суму, яка виплачується при настанні таких подій: дожиття до закінчення строку дії договору страхування; смерть застрахованого в період дії договору страхування; досягнення застрахованим певного віку (пенсійного або визначеного договором страхування).

Страхування від нещасних випадків об'єднує короткострокові види особистого страхування, за якими обсяг відповідальності передбачає виплату страхової суми або її частини в разі настання таких подій: смерті застрахованого; тимчасової втрати працездатності; встановлення інвалідності. Умовою настання відповідальності є те, щоб ці події були наслідком нещасного випадку.

Медичне страхування об'єднує види особистого страхування, основним призначенням яких є соціальний захист інтересів громадян у разі втрати здоров'я. Воно пов'язане з компенсацією витрат на оплату медичної допомоги (відвідування лікарів, придбання медикаментів, лікування у стаціонарі тощо).

Страхування від нещасних випадків та медичне страхування ще називають ризиковим. Особливістю їх є те, що страхові платежі не повертаються після закінчення дії договору страхування.

Наведемо узагальнену порівняльну характеристику довгострокового (накопичувального) та ризикового особистого страхування:

1. а) накопичувальне: після закінчення строку страхування страхувальник одержує всю суму, сплачену за період дії договору страхування з бонусом (нарахованими відсотками) або без нього;

Б)ризикове: після закінчення строку страхування сума страхового внеску не повертається.

2. в) накопичувальне: договір страхування має довгостроковий характер (від 3-х до 20-ти років);

Б)ризикове: договори страхування є короткостроковими (від 1-го місяця до 3-х років).

3. а) накопичувальне: страхові внески сплачуються протягом дії договору страхування;

Б) ризикове: страхові внески сплачуються одноразово.

4. а) накопичувальне: обсяг страхової відповідальності охоплює широке коло ризиків;

Б)ризикове: обсяг відповідальності обмежений одним або двома ризиками.

5. а) накопичувальне: тарифи внесків є достатньо високими; б)ризикове: тарифи внесків є досить низькими.

6. а) накопичувальне: страхова сума може бути будь-якого розміру;

Б)ризикове: при визначенні страхової суми встановлюється верхня та нижня межа відповідальності страховика.

За формами проведення особисте страхування буває обов'язкове та добровільне. Перелік обов'язкових і добровільних видів страхування подано в Законі України "Про страхування" (2001).

Класифікація особистого страхування здійснюється ще за такими критеріями:

За обсягом ризику:

- страхування на випадок дожиття до певного віку або смерті;

- страхування на випадок інвалідності або недієздатності;

- страхування медичних витрат.

За видом об'єктів особистого страхування:

- страхування життя, яке передбачає обов'язок страховика здійснити страхові виплати у випадку смерті застрахованого, а також за дожиття застрахованого до певного віку чи до закінчення строку дії договору страхування;

- страхування здоров'я, яке передбачає обов'язок страховика здійснити страхові виплати в обумовлених розмірах у разі заподіяння шкоди здоров'ю застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або хвороби.

За кількістю осіб, зазначених у договорі (за характером сплати страхових внесків ):

- індивідуальне страхування, за яким страхувальник виступає одночасно і застрахованим;

- колективне страхування, за яким страхувальниками і застрахованими виступає група фізичних осіб, зокрема, страхувальником виступає юридична особа, яка укладає договір страхування на користь застрахованих.

За тривалістю страхового покриття:

- короткострокове (менше одного року);

- середньострокове (1-5 років);

- довгострокове (б-15 років).

За формою виплати страхового забезпечення:

- з одночасною виплатою страхової суми;

- із виплатою страхової суми у формі ренти.

За формою сплати страхових премій:

- страхування з виплатою одночасної премії;

- страхування з довічною виплатою премії;

- страхування зі щомісячною виплатою премії.

Різні види особистого страхування у 2008 р. здійснювали майже 250 страхових компаній, що становить понад 50 % усіх страховиків. Варто зазначити, що поступово збільшується частка страхування життя, так у 2008 р. вона склала вже трохи більше 5 % усіх страхових премій, які були отримані на вітчизняному страховому ринку. І хоча темпи вже не такі високі, як у попередні роки, це практично єдиний вид страхування, який у 2008 р. показав відносно суттєве зростання обсягу страхових премій у відсотковому значенні, тобто ринок страхування життя в Україні продовжує розвиватись, однак, темпи зростання поступово зменшуються: якщо у 2004 р. зростання складало 2,5 раза, у 2005 р. - 1,7 раза, то, починаючи із 2006 p., зростання склало лише 20-25 %. В абсолютному значенні зменшення темпів не таке суттєве, у 2004 р. премії зросли на 114 млн грн, у 2005 р. - на 134,4 млн грн, у 2006 р. - на 81,8 млн грн.

Про соціально-економічну значущість особистого страхування свідчать страхові виплати.

Зі зростанням обсягу страхових премій поступово збільшуються і страхові виплати, однак завдяки специфіці цього виду страхування зростання страхових виплат у найближчі роки не варто очікувати, єдина ситуація, яка може спричинити різке збільшення страхових виплат за цим видом страхування, - масова втрата клієнтів, що призведе до довгострокового припинення договорів страхування життя за ініціативою клієнтів.Схожі статті
Страхова справа - Вовчак О. Д. - 7.1. Економічний зміст та класифікація особистого страхування

Предыдущая | Следующая