Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - ГЛОСАРІЙ

Агенти виробника (manufacturer'sagents) Особи або компанії, які працюють на кількох виробників і продають неконкуруючі та доповняючі один одного товари на визначеній території.

Агенти із продажу (selling agents) Особи або компанії, які представляють на ринку одного виробника, відповідаючи за виконання його маркетингових функцій.

Адаптивний продаж (adaptive selling) Презентація продукту або послуги за гнучким сценарієм; окремий варіант презентації з позиції потреб клієнта.

Аналіз беззбитковості (breakeven analysis) Метод аналізу зв'язку між валовим доходом і валовими витратами з метою визначення рентабельності за різних обсягів виробництва та реалізації продукції.

Аналіз рентабельності (profitability analysis) Метод вимірювання рентабельності продуктів компанії, клієнтських груп, збутових територій, каналів розподілу та обсягів замовлень.

Аналіз складників збуту (sales component analysis) Відстежування зв'язку доходів від продажів за їхніми джерелами (конкретні продукти, збутові території, клієнти).

Антипосередництво (disintermediation) Коли учасник каналу лишає іншого учасника і продає чи купує товари безпосередньо.

Багатоканальний маркетинг(multichannel marketing) Процес змішування різноманітних каналів комунікації і доставки, які взаємно підсилюють залучення, підтримання і побудову відносин зі споживачами, що роблять вибір і купують на традиційному й віртуальному ринках.

Багатоканальні торговельні організації (multichannel retailers) Форма торгівлі, яка передбачає сполучення традиційних магазинних і немагазинних форм, таких як каталоги, телебачення й інтерактивна торгівля.

Багатомарочна стратегія (multibranding) Стратегія виробника, яка передбачає використання індивідуальних марочних назв для кожного товару компаній.

Багаторинкова маркетингова стратегія (multidomestic marketing strategy) Стратегія адаптації маркетингової діяльності до ринку кожної країни, де представлена компанія.

Багаторівневий маркетинг (multilevel marketing) Система організації бізнесу та компенсацій за якої дистриб'ютор чи незалежний продавець може отримувати дохід не лише від особистого продажу продуктів і послуг, а й від продажу через мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені та навчені для бізнесу.

Багатотоварна марочна стратегія (multiproduct branding) Стратегія, відповідно до якої компанія використовує одну марку для всіх своїх продуктів; інша назва "стратегія використання колективної або родинної торговельної марки".

Бажання (want) Форма прояву потреб, що складається під впливом знань покупця, його культурних та індивідуальних характеристик.

Бар'єри для виходу на ринок (barriers to entry) Прийоми ділової практики та об'єктивні умови, що перешкоджають виходу на ринок нової компанії.

Бартер (barter) Практика обміну продуктів і послуг на інші продукти і послуги без посередництва грошей.

Бенчмаркінг (benchmarking) Метод, суть якого поля гає в тому, щоб зрозуміти, за рахунок чого інші організації роблять щось краще, ніж ваша компанія; мета - перейняти їхній досвід та наздогнати і/чи випередити конкурентів.

Бізнес-аналіз(business analysis stage) Етап процесу створення нового товару, що включає: 1) визначення характеристик товару; 2) визначення параметрів маркетингової стратегії для його комерційної реалізації; 3) здійснення необхідних прогнозних фінансових розрахунків.

Бізнесплан (business plan) "Маршрутна карта" для організації, у якій розглядаються всі аспекти її діяльності.

Блоги (blogs) Вебсторінка, яка слугує публічно доступним персональним журналом (щоденником) особи.

Брокери (brokers) Це незалежні компанії чи фізичні особи, основне завдання яких: звести покупця і продавця разом для продажу.

Валовий дохід (total revenue) Загальна сума грошей, отримана від продажу товарів.

Валові витрати (total cost) Сумарні витрати компанії на виробництво і реалізацію товарів; сума постійних і змінних витрат.

Вартість на тисячу (cost per thousand) Витрати, необхідні, щоб рекламне повідомлення досягло однієї тисячі осіб чи домогосподарств, які становлять аудиторію певного носія реклами.

Вебспільноти (web communities) Вебсайти, що надають можливість людям збиратися в інтерактивному режимі та обмінюватися думками відповідно до спільних інтересів.

Вертикальні маркетингові системи (vertical marketing systems)

Організація каналу розподілу продуктів чи послуг одного виробника, за якої дії всіх учасників процесу визначаються і координуються капітаном каналу.

Вибірка (sample) Вибрані члени генеральної сукупності.

Вибірковий розподіл (selective distribution) Альтернативна стратегія збуту, для якої властивий вибір посередників, кількість яких більша від одного, але менша від загальної їх кількості.

Вид продукту (product form) Варіанти продукту в межах певного товарного класу.

Видозміна (модифікація) ринку (market modification) Стратегія, спрямована на збільшення споживання товару через пошук нових способів його використання чи вихід на нові сегменти ринку.

Видозміна (модифікація) продукту (product modification) Стратегія зміни характеристик (таких, як рівень якості, функціональні параметри чи зовнішнє оформлення) з метою збільшення обсягу продажу чи подовження життєвого циклу продукту.

Використання власних торговельних марок (private branding) Марочна стратегія, згідно з якою компанія виробляє товари для продажу під маркою гуртового чи роздрібного торговця.

Використання змішаних торговельних марок (mixed branding) Марочна стратегія, згідно з якою компанія може продавати свої товари як під своєю маркою, так і під маркою торговельного посередника.

Використання торговельних марок (branding) Рішення щодо вибору певного імені, фрази, малюнка, симво лів чи поєднань цих складників для ідентифікації своїх товарів.

Вільний дохід (disposable income) Грошові кошти, які залишаються у споживача після сплати податків і використовуються для купівлі продуктів харчування, одягу та оплати житла.

Вірусний маркетинг (viral marketing) Інтернетстратегія просування продуктів і послуг, що заохочує осіб пересилати ініційовані маркетологами повідомлення іншим за допомогою електронної пошти.

Внутрішній маркетинг (internal marketing) Діяльність керівництва компанії, спрямована на створення зі співробітників команди однодумців, яка розуміє особливості процесу надання послуг, має відповідні навички, кваліфікацію та інші характеристики, необхідні для задоволення очікувань клієнта та формування його лояльності.

Гарантія (warranty) Документ, що підтверджує відповідальність виробника.

Генерування ідей (idea generation) Етап процесу створення нового продукту, коли розробляються концепції можливих нових продуктів.

Гіпотеза (hypothesis) Припущення чи ідея про зв'язок двох чи кількох чинників або ймовірну подію у майбутньому.

Глибина товарної лінії (depth of product line) Різноманітність товарів однієї асортиментної групи (товарної лінії), якими торгує магазин або гуртова компанія.

Глобальна маркетингова стратегія (global marketing strategy) Стратегія стандартизації маркетингової діяльності, коли існують культурні подібності між країнами, й адаптації - коли культури між собою різняться.

Глобальний бренд (global brand) Бренд, який має однакову назву в багатьох країнах та однакові маркетингові програми, які централізовано координують.

Глобальні споживачі (global consumers) Споживачі з різних країн чи регіонів світу, які мають схожі потреби і шукають схожі характеристики та вигоди продуктів і послуг.

Гнучкі (непікові) ціни (offpeak pricing) Зміна рівня ціни залежно від часу доби, дня тижня, місяця та сезону для зменшення амплітуди коливання попиту.

Графік беззбитковості (breakeven chart) Графічне зображення результатів аналізу беззбитковості.

Групування (collaborative filtering) Процес, підчас якого люди з однаковими споживчими потребами та схожою споживчою поведінкою об'єднуються в групи, що дає можливість передбачити їх майбутні покупки.

Групування за географічними регіонами (geographical groupings)

Структурна організація компанії відповідно до географічного розташування її підрозділів.

Групування за ринками (marketbased groupings) Структурна організація компанії, у якій підрозділ відповідає за певний сегмент ринку.

Групування за товарними лініями (product line groupings) Структурна організація компанії, у якій підрозділ відповідає за певну групу товарів.

Групування за функціональними сферами (functional groupings)

Структурна організація компанії, у якій стратегічний господарський підрозділ поділяється на відділи відповідно до видів діяльності всередині компанії: виробництво, маркетинг, фінанси тощо.

Дані (data) Факти й кількісні показники, що стосуються досліджуваної проблеми; складаються із первинних і вторинних даних.

Дані опитувань (questionnaire data) Це факти й цифри, які отримують способом опитування людей про їх наміри, ставлення, рівень обізнаності та звички споживання.

Дані спостережень (observational data) Інформація про реальну поведінку покупців, отримана за допомогою особистих спостережень чи автоматичних пристроїв.

Декодування (decoding) Процес перетворення отриманого повідомлення з набору символів і образів у певну ідею.

Демпінг (dumping) Продаж компанією товару в іншій країні за ціною, нижчою ніж на вітчизняному ринку (або нижчою за собівартість).

Джерело (source) Організація чи особа, що володіють інформацією, призначеною для передачі в процесі комунікації.

Диференціація товару (product differentiation) У широкому значенні - стратегія використання різних маркетингових дій, яку застосовує компанія, щоб споживач побачив відмінності та переваги конкретного товару порівняно з товарами конкурентів. У вузькому значенні - виробництво двох чи кількох варіантів товару для продажу різним сегментам ринку.

Ділова культура (business culture) Правила гри, межі між конкурентно прийнятною і неетичною поведінкою, норми поведінки в бізнесі.

Домогосподарство (household) Сім'я чи група людей, які мешкають разом і ведуть спільне господарство.

Допоміжні товари (support goods) Товари, які використовуються для забезпечення процесу виробництва інших продуктів і послуг.

Екологічна політика Сукупність основних принципів, цілей та зобов'язань підприємства, що створює основу для розробки власних екологічних цілей і завдань.

Екологічний аспект Елемент діяльності підприємства, його продукції або послуг, який взаємодіє або може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Екологічний маркетинг ФУнкція управління, яка організовує і спрямовує діяльність підприємств (організацій), пов'язану з оцінкою і перетворенням запитів споживачів в екологічно орієнтований попит на товари і послуги, що сприяють збереженню якісного та кількісного рівня основних екосистем, задовольняють потреби як окремих осіб, так і організацій або суспільства в цілому.

Екологізація Соціально-економічне суспільне явище, яке полягає в постійно зростаючому обліку екологічних вимог і умов для попередження або зниження шкідливих наслідків від впливу всіх видів людської діяльності на навколишнє середовище та його складові компоненти.

Економічне шпигунство (economic espionage) Таємне збирання компанією промислових і торговельних таємниць або прихованої інформації про своїх конкурентів.

Економічні чинники (economic forces) Сукупність чинників, які визначають стан економіки у країні.

Ексклюзивний розподіл (exclusive distribution) Стратегія розподілу, за якої виробник продає свої продукти чи послуги на певній території лише через одного торговельного посередника.

Експеримент (experiment) Отримання даних через вплив на чинники за жорстко контрольованих умов з метою перевірки причинно-наслідкових зв'язків між ними.

Експортування (exporting) Виробництво товарів в одній країні та продаж їх в іншій.

Електронний обмін даними (electronic data interchange) Використання корпоративних комп'ютерних і телекомунікаційних мереж для обміну інформацією та здійснення платежів.

Електронні маркетингові канали (electronic marketing channels) Маркетингові канали, які за допомогою Інтернету забезпечують доступність продуктів чи послуг для споживання або використання споживачами чи організаціями.

"Емоційний інтелект" (emotional intelligence) Це здатність розуміти почування інших людей, з якими торговельний агент спілкуватиметься протягом робочого дня, з колегами та покупцями.

Етика (ethics) Моральні принципи і цінності, які впливають на дії та рішення окремої людини чи групи людей.

Етика маркетингу (marketing ethics) Сукупність моральних принципів і цінностей, які впливають на дії та рішення суб'єктів маркетингової діяльності.

Ефект зворотного зв'язку у торгівлі (trade feedback effect) Вплив імпорту країни на її експорт і, навпаки, експорту - на імпорт.

Ефективне реагування на потреби споживачів (efficient consumer response) Система управління запасами, розроблена для скорочення часу виконання за мовлення.

Життєвий цикл продукту (product life cycle) Чотири етапи ринкового розвитку продукту: виведення на ринок, зростання, зрілість і занепад.

Життєвий цикл сім'ї (family life cycle) Концепція, згідно з якою кожна сім'я у своєму розвитку проходить через кілька етапів, які характеризуються відмінною купівельною поведінкою.

Життєвий цикл торгівлі (retail life cycle) Це чотири етапи розвитку торгівлі: раннє зростання, прискорений розвиток, зрілість і занепад.

Завдання (objectives) Вимірювані показники діяльності, яких слід досягти до визначеного терміну.

Загальна бізнес-стратегія (generic business strategy) Стратегія, яку може використовувати будь-яка компанія, незалежно від продукту чи галузі для досягнення конкурентної переваги.

Заключне тестування реклами (posttests) Перевірка готового рекламного повідомлення на предмет того, чи призводить воно до бажаних результатів у свідомості та купівельній поведінці представників цільового ринку.

Закони (laws) Прийняті суспільством цінності та норми поведінки, додержання яких забезпечується судовими органами.

Закріплення цін (pricefixing) Очевидна чи таємна угода між компаніями, які конкурують на ринку, про запобігання зниженню цін внаслідок конкурентної боротьби.

Закупівельний центр (buying center) Сукупність окремих осіб і структурних одиниць підприємства, які беруть участь у прийнятті рішень про закупівлі продуктів і послуг.

Закупівельні критерії організацій (organizational buying criteria) Об'єктивні властивості товарів, запропонованих постачальником, а також можливості самого постачальника, які організація враховує під час закупівель.

Залишковий дохід (discretionary income) Частина вільного доходу, яка використовується для задоволення потреб не першої необхідності.

Запас, яким керує продавець (vendormanaged inventory) Система управління запасами, в якій постачальник визначає обсяг та асортимент продукції, що потребує покупець (наприклад, роздрібного продавця), та автоматично поставляє необхідні товари.

Зв'язки з громадськістю (public relations, PR) Складник системи маркетингових комунікацій, покликаний впливати на погляди, ставлення й переконання споживачів, потенційних клієнтів, акціонерів, співробітників та інших зацікавлених груп щодо компанії та її продуктів чи послуг.

Зворотна логістика (reverse logistics) Повернення матеріалів і товарів, що підлягають переробленню або повторному використанню, з місць споживання або використання в місця ремонту, переробки розподілу або утилізації.

Зворотний аукціон (reverse auction) Покупець, що має потребу в товарі спілкується із запрошеними постачальниками, які пропонують ціну у змаганні один з одним. Чим більше зацікавлених постачальників, тим більший спрямований тиск на торгові ціни вниз.

Зворотний зв'язок (feedback) Потік комунікації, спрямований від отримувача до відправника, який показує, чи правильно було декодовано і сприйнято повідомлення.

Зворотний маркетинг (reverse marketing) Зусилля організацій-споживачів, спрямовані на формування таких відносин із постачальниками, щоб продукти, послуги і можливості останніх відповідали потребам цих організацій-споживачів та їхніх клієнтів.

Зворотний переклад (back translation) Практика перекладу слова чи фрази мовою оригіналу іншим перекладачем для виявлення помилок.

"Зелений маркетинг" (green marketing) Концепція соціально відповідального маркетингу, що передбачає виробництво, реалізацію і використання продуктів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Змінні витрати (variable cost) Витрати компанії, які змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виробництва товарів.

Змішана сім'я (blended family) Сім'я, що складається з батьків та їхніх дітей від попередніх шлюбів.

Значущість придбання (involvement) Особиста, соціальна чи економічна важливість покупки для споживача.

Знижка (discount) Зменшення прейскурантної ціни, яке пропонує продавець покупцю як винагороду за дії, сприятливі для продавця.

Зустрічна торгівля (countertrade) Здійснення міжнародної торгівлі з використанням бартеру, а не грошових розрахунків.

"Із уст в уста" (word of mouth) Передача інформації через особисті контакти з колегами, друзями, знайомими.

Імідж торговельної точки (image of a retail outlet) Спосіб, у який магазин відображається у свідомості покупця за функціональними якостями і психологічними ознаками.

Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) (integrated marketing communications) Концепція створення системи маркетингових комунікацій, яка дозволяє здійснити інтеграцію окремих повідомлень для забезпечення послідовного і цілеспрямованого впливу на різні групи адресатів комунікації.

Інтенсивний розподіл (intensive distribution) Стратегія розподілу, за якої виробник продає свої продукти чи послуги через якомога більшу кількість роздрібних торговельних точок на певній території.

Інтенсивність споживання (intensive consumption) Показник, що свідчить про обсяг спожитого товару протягом певного часу чи прихильність покупців до певного торговельного закладу.

Інтерактивний маркетинг (interactive marketing) Система комунікацій між покупцем і продавцем за допомогою комп'ютерних мереж, яка дає покупцеві змогу контролювати характер та обсяг отримуваної інформації.

Інтернетпокупці (online consumers) Субсегмент усіх користувачів Інтернету, які використовують його як засіб вибору необхідних продуктів і послуг, а також для здійснення покупок.

Календарний план (action item plan) Допоміжний засіб для реалізації маркетингового плану, що складається із трьох граф: 1) завдання;

2) прізвище працівника, відповідального за виконання цього завдання;

3) дата, коли це завдання має бути виконано.

Канал комунікації (channel of communication) Засіб передачі повідомлення отримувачу (наприклад, торговельний представник, засоби реклами чи зв'язки з громадськістю).

Канали прямого маркетингу (direct marketing channels) Маркетингові канали, що дають змогу споживачам отримувати інформацію і купувати товари безпосередньо у виробника з використанням каталогів, телефону, Інтернету, поштової розсилки, персонального продажу.

Капітан каналу (channel captain) Учасник маркетингового каналу, який координує дії інших учасників каналу, керує ними і надає їм допомогу; може бути виробником, гуртовим або роздрібним торговцем.

Квота (quota) Обмеження кількості продукції, яку дозволено ввозити в країну або вивозити з країни.

Квоти продажу (sales quota) Завдання, поставлені перед продавцем (торговельним агентом), збутовим підрозділом компанії або збутовим департаментом на певний проміжок часу.

Кінцеві споживачі (ultimate consumers) Люди, що при дбали продукти або послуги для кінцевого споживання.

Керованість (управління корисністю) послуги (capacity management) Управлінський процес, що полягає у необхідності узгодження: тривалості циклу попиту (день, тиждень, місяць тощо) та обсяг активів організації, необхідних для обслуговування цього циклу.

Клас продукту (product class) Продуктова категорія або галузь загалом.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (Classificat on of types of economic activity) Система національних класифікаторів, використовується для систематизації та групування економічної й соціальної інформації, щоб обробляти та аналізувати значні обсяги господарської інформації.

Когнітивний дисонанс (cognitive dissonance) Відчуття психологічної напруженості, яке часто виникає у покупця після купівлі або отримання інформації, що не збігається із його споживчими переконаннями та очікуваннями.

Кодування (encoding) Процес перетворення відправником певної ідеї у сукупність символів і образів.

Колективний продаж (team selling) Використання команди спеціалістів для збуту продуктів чи надання послуг великим клієнтам.

Колесо торгівлі (wheel of retailing) Концепція, що описує, як на ринку з'являються нові форми роздрібної торгівлі, поступово стають відомими, підвищують якість обслуговування і прибутковість.

Комбінована торгівля (scrambled merchandising) Продаж в одному магазині продуктів, що належать до непов'язаних між собою товарних ліній.

Комерційна реалізація (commercialization) Завершальний етап процесу створення нового товару, під час якого здійснюється позиціювання і запуск товару у виробництво та продаж.

Комерційні гуртовики (commercial wholesalers) Незалежні компанії, які використовують право власності для продажу товарів на ринку.

Компетентність бізнеспідрозділу (business unit competencies) Особливі здібності бізнеспідрозділу, зумовлені її кадровим складом, ресурсами і функціональними підрозділами.

Комплекс "4Не" (four I's of service: intangibility, inconsistency, inseparability, inventory) Чотири специфічні характеристики послуг: невідчутність, непостійність якості, невіддільність від постачальника та нездатність до зберігання.

Комплекс маркетингу (marketing mix) Сукупність контрольованих чинників маркетингу (товар, ціна, просування, канали розподілу), що використовуються для задоволення потреб цільових сегментів.

Комплекс просування (promotional mix) Сукупність засобів просування (реклама, персональний продаж, стимулювання збуту та зв'язки із громадськістю), які компанія використовує для комунікації зі споживачами.

Комплексний товар (supplementary service) Пропозиція сервісних компаній, яка складається з продукту (матеріальної частини) та послуги (нематеріальної частини).

Комунікація (communication) Процес передачі повідомлення, який передбачає наявність шести складників: джерела (відправника), повідомлення, каналу комунікації, отримувача, а також процесів кодування і декодування.

Конкурентна перевага (competitive advantage) Унікальна сильна риса компанії, що виділяє її серед конкурентів завдяки якісним, часовим, вартісним та інноваційним показникам.

Конкуренція (competition) Ситуація на ринку, що передбачає наявність компаній суперниць, товари яких відповідають потребам цього ринку.

Консультативний продаж (consultative selling) Стиль продажу, коли торговельний представник зосереджується на визначенні проблеми клієнта і діє як експерт щодо її виявлення і вирішення; окремий варіант презентації з позиції потреб клієнта.

Консюмеризм (consumerism) Організований рух громадян за розширення прав споживачів і посилення їхнього впливу (виник у США в 1960х роках).

Конфлікт у каналі (channel conflict) Ситуація, коли один із учасників каналу вважає, що інший своїми діями перешкоджає йому досягти своєї цілі.

Концепція "точно у строк" (justintime (JIT) concept) Система управління запасами, яка підтримує їх на дуже низькому рівні та потребує швидкої, своєчасної доставки матеріалів і комплектуючих.

Концепція соціально відповідального маркетингу (societal marketing concept) Концепція, основна засада якої: задовольняючи потреби своїх клієнтів, організація має прагнути забезпечувати добробут суспільства в цілому.

Корисність (utility) Вигода чи відчутна цінність, що виникає у результаті маркетингового обміну.

Корпоративна культура (institutional culture) Загальні відносини і норми поведінки, які поділяють усі працівники організації; кожній організації властива своя корпоративна культура, яка відрізняє її від інших.

Корпоративна реклама (institutional advertisement) Реклама, що має на меті створення або підкріплення бажаного образу компанії, зміцнення довіри до неї та створення позитивної репутації.

Корпоративна філософія (corporate philosophy) Цінності та принципи ведення справ, прийняті в організації.

Корпоративне бачення (corporate vision) Виразне, текстуально зафіксоване уявлення про майбутнє організації, її ідеальний образ.

Корпоративний відділ реклами (cooperative advertising) Підрозділ компанії-рекламодавця, який виконує для неї функції рекламної агенції або з повним циклом, або з обмеженим набором послуг.

Корпоративний рівень (corporate level) Вищий рівень організації, на якому визначається її загальна стратегія.

Корпоративні цілі (corporate goals) Стратегічні планові показники діяльності, яких організація планує досягти для здійснення свого корпоративного бачення.

Крива попиту (demand curve) Графік, що представляє кількість певного товару, яку покупці хотіли б придбати за відповідною ціною (інші умови залишаються не змінними).

Кроскультурний аналіз (crosscultural analysis) Вивчення подібних і відмінних рис споживачів із двох або більше країн і суспільств.

Кукіз (cookies) Комп'ютерні файли, які система може завантажити на комп'ютер інтернет-покупця, що відвідує інтернет-магазин.

Культура (culture) Притаманна однорідній групі людей сукупність цінностей, ідей і ставлень, що передається з покоління в покоління.

Купівельна поведінка організацій (purchasing conduct of organizations) Процес прийняття рішень, за допомогою якого організації встановлюють потреби в товарах, а також визначають, оцінюють і вибирають певні марки товарів та їхніх постачальників.

Купівельні категорії (purchasing categories) Три типи ситуації під час закупівлі на ринку організацій, що змінюються від звичайного повторного замовлення до нової закупівлі.

Курс обміну валют (currency exchange rate) Ціна валюти однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Ланцюг постачань (supply chain) Це послідовність компаній, які докладають зусиль, необхідних для вироблення і постачання продукту чи послуги споживачам або промисловим користувачам.

Лідери думок (opinion leaders) Особи, які безпосередньо чи опосередковано впливають на формування думок інших людей.

Лінійні посади (line positions) Посади, на яких працівники беруть участь у здійсненні основного виду діяльності компанії, підзвітні працівникам вищої ланки і відповідальні за дії працівників нижчої ланки тієї самої ієрархічної лінії організаційної структури.

Ліцензування (licensing) Контрактна угода, відповідно до якої одна компанія дозволяє іншій використовувати торговельну марку, патент, промисловий секрет чи іншу свою власність в обмін на відсоток від прибутку або фіксовану суму.

Логістика (logistics) Дії, спрямовані на організацію доставки товарів до споживача в певне місце і в певний час з мінімальними витратами.

Логістичний менеджмент (logistics management) Практика організації ефективного з погляду витрат потоку сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції й супровідної інформації з точки походження до точки призначення, яка спрямована на задоволення споживчих потреб.

Логістичний провайдер (thirdparty logistics provider) Компанії, що виконують частину або весь комплекс логістичних завдань, який зазвичай виробники, постачальники і дистриб'ютори здійснюють самостійно.

Макромаркетинг (macromarketing) Вивчення сукупного потоку продуктів і послуг країни з метою отримання вигоди для суспільства в цілому.

Макромаркетингове середовище (macromarketing environment)

Сукупність чинників, які здійснюють зовнішній непрямий вплив на діяльність компанії, зокрема й маркетингову, але нею безпосередньо не контролюються.

Маржинальний аналіз (marginal analysis) Зіставлення маржинальних витрат (додаткових витрат на певні маркетингові дії) і маржинальних доходів (доходів, отриманих внаслідок цих дій).

Маржинальний дохід (marginal revenue) Зміна у валовому доході, отримана від продажу однієї додаткової одиниці продукції.

Маржинальні витрати (marginal cost) Зміна у валових витратах, отримана внаслідок виробництва і реалізації однієї додаткової одиниці продукції.

Маркетинг (marketing) Функція організації, яка включає сукупність процесів зі створення, просування і постачання споживчих цінностей на основі управління зв'язками із споживачами, внаслідок чого організація несе ризики та отримує вигоду.

Маркетинг "із дозволу" (permissions marketing) Свідома згода споживачів отримувати рекламні оголошення електронною поштою, вибір яких здійснюється відповідно до бази даних покупця.

Маркетингова концепція (marketing concept) Узгодження цілей компанії та задоволення потреб споживачів.

Маркетингова стратегія (marketing strategy) Засоби досягнення маркетингових цілей, що характеризуються певним цільовим ринком і маркетинговою програмою його освоєння.

Маркетингова тактика (marketing tactics) Деталізовані повсякденні оперативні рішення, що мають принципове значення для успіху маркетингової стратегії.

Маркетингове середовище (marketing environment) Сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, її сучасний стан і розвиток.

Маркетинговий канал (marketing channel) Сукупність компаній і окремих осіб, залучених до процесу переміщення товару від виробника до споживача.

Маркетинговий план (marketing plan) Письмовий документ - сукупність цілей і заходів маркетингу на конкретний період, що визначає цільові ринки, бюджет і конкретизує програму маркетингу.

Маркетингові дослідження (marketing research) Аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання та аналіз інформації, розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації.

Марочний капітал (brand equity) Додаткова цінність, яку забезпечує товару його торговельна марка в межах задоволення цим товаром потреб споживача.

Матриця позиціювання торговельної організації (retailing positioning matrix) Метод позиціювання торговельної організації за параметрами ширини товарної лінії та доданої цінності.

Менеджмент категорій (category management) Підхід до управління товарним асортиментом, коли маркетологу доручають відповідати за відбір усіх продуктів, які споживачі ринкового сегменту можуть вважати замінниками.

Менеджмент ланцюга постачань (supply chain management) Управлінський процес, що передбачає інтеграцію та організацію інформаційних і логістичних дій між компаніями вздовж ланцюга постачань.

Метод робочого навантаження (workload method) Розповсюджений підхід визначення розміру торговельного складу працівників, який побудовано за формулою, що враховує кількість обслуговуваних покупців, частоту і тривалість дзвінка, а також час, який продавець витрачає на сам продаж.

Методи (mеthods) Підходи, що можуть бути використані для вирішення проблеми чи її частин.

"Мисливець" за замовленнями (order getter) Торговельний представник, який займається діяльністю комівояжера: знаходить потенційних покупців, забезпечує їх інформацією, переконує здійснити купівлю, укладає угоди і виконує післяпродажну роботу з клієнтом.

Міжвидова конкуренція (intertype competition) Конкуренція між різними видами роздрібних торговельних точок, зумовлена комбінованою торгівлею.

Мікромаркетинг (micromarketing) Система маркетингових дій організації і розподіл її ресурсів для задоволення споживачів.

Мікромаркетингове середовище (micromarketing environment) Сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, та вона сама здатна впливати на них прямо чи опосередковано.

Місія бізнеспідрозділу (business unit mission) Заява, в якій сформульована основна ціль, причина існування стратегічного бізнеспідрозділу, а також визначаються ринки, на яких цей бізнеспідрозділ конкуруватиме, і асортимент продукції, який він пропонує.

Монополістична конкуренція (monopolistic competition) Конкурентна ситуація, коли багато продавців пропонують різні продукти, що за певних умов можуть бути взаємозамінними.

Монополія (monopoly) Ринкова ситуація, коли наявний лише один продавець продукту чи послуги.

Мотивація (motivation) Спонукальна сила, що зумовлює дії, спрямовані на задоволення певної потреби.

Навчання (learning) Поведінкові звички людини, що виникають у результаті повторюваного досвіду і його осмислення.

Національний характер (national character) Певний набір особистісних рис, властивих людям конкретної країни чи представникам окремого суспільства.

Невіддільність від постачальника (inseparability) Специфічна характеристика, яка полягає у тому, що послуга не може бути відділена від виробника чи від обстановки, в якій надається.

Невідчутність (intangibility) Специфічна характеристика, яка свідчить, що послугу неможливо побачити, почути, торкнутися до неї до того, як буде прийнято рішення про її купівлю.

Нездатність до зберігання (inventory) Специфічна характеристика, відповідно до якої, якщо постачальник з усім необхідним обладнанням готовий надати послугу, а попит на неї відсутній, то ненадані у період простою послуги втрачені назавжди.

Некомерційна організація (nonprofit organization) Організація, яка має на меті досягнення соціального ефекту, а не отримання прибутку.

Нелінійні посади (staff positions) Працівники на таких посадах здійснюють підтримку основного виду діяльності компанії, надаючи необхідну інформацію і експертні оцінки, беручи участь в обговоренні проблем тощо; не входять до лінійної ієрархії організаційної структури компанії.

Непостійність якості (inconsistency) Специфічна характеристика, яка полягає у тому, що якість послуг зманюється відповідно до здібностей і кваліфікації кожної людини, а також її самопочуття та умов виконання.

Непрямий канал (indirect channel) Маркетинговий канал, в якому між виробником і споживачами наявні посередники, що виконують різні функції.

Обмеження (constraints) Нестача часу або коштів, що лімітує потенційні рішення і висновки маркетингових досліджень.

Обмеження ціноутворення (pricing constraints) Чинники, які обмежують свободу компанії у визначенні ціни.

Обмін (exchange) Взаємовигідна угода між покупець і продавець, внаслідок якої кожен з них отримує те, що вважає цінністю.

Образ власного "Я" (selfconcept) Те, як людина бачить себе, та її уявлення про те, як її бачать інші.

Одержувач замовлення (пасивний продаж) (order taker) Торговельний представник, який обробляє первинні та повторні замовлення на товари, які вже продавала компанія.

Однорівневий маркетинг (onelevel marketing) Альтернативна багаторівневому маркетингу форма організації бізнесу прямого продажу, за якої дохід незалежного продавця формується насамперед за рахунок його особистого обсягу продажу.

Олігополія (oligopoly) Конкурентна ситуація, коли кілька компаній контролюють значну частину продажу в галузі.

Органзації-споживачі (organizational buyers) Виробники, торговельні посередники або державні установи, що купують продукти чи послуги для власного споживання або перепродажу.

Організації-покупцСхожі статті
Планування маркетингу - Овєчкіна О. А. - ГЛОСАРІЙ

Предыдущая |