Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.2. Система управління охороною праці

В чому полягає організація охорони праці?

У справі охорони праці на підприємствах, установах, беруть участь роботодавці, а також заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, служби охорони праці, профспілки та інші органи. Основним завданням охорони праці є створення здорових та безпечних умов праці. Цього досягають шляхом:

О навчання всіх працюючих, перевіркою їх знань та проведення пропаганди з питань охорони праці;

Обладнання кабінетів з охорони праці;

Розробки і виконання комплексних (перспективних, річних та оперативних планових заходів з охорони праці);

Аналізу показників і причин виробничих травм і захворювань;

Оперативного контролю стану охорони праці в господарстві і усунення шкідливих та небезпечних чинників виявлених на робочих місцях;

Проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих приміщень, технологічного обладнання та окремих робочих місць;

Впровадження заходів морального і матеріального заохочення за зразковий стан охорони праці на робочому місці;

Забезпечення усіх працюючих необхідними захисними засобами згідно з існуючими нормами;

Проведення спеціальних заходів з охорони праці жінок, і неповнолітніх і т. ін.

Хто відповідає за охорону праці студентів і учнів, що проходять виробничу практику?

За охорону праці студентів вузів, учнів технікумів, профтехучилищ, загальноосвітніх шкіл і учбово-виробничих комбінатів підчас проходження ними виробничої практики відповідають роботодавці, керівники структурних підрозділів, майстри, бригадири, які ведуть практику, керівники організацій, підприємств, та закладів, де проводиться практика, а також керівники навчальних закладів.

1.4.1. Органи державного управління охороною праці

Кабінет Міністрів;

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд);

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів здійснює реалізацію державної політики щодо забезпечення життя і здоров'я працюючих шляхом комплексного розв'язання завдань з охорони праці на основі загальнонаціональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади проводять єдину науково-технічну політику, розробляють та реалізовують програми поліпшення стану охорони праці, визначають пріоритетні напрямки наукових досліджень у сфері охорони праці, здійснюють інформативне та нормативно-правове забезпечення безпеки праці, а також відомчий контроль за дотриманням законодавчих вимог з охорони праці.

Місцеві державні адміністрації формують фонди соціального страхування, забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану охорони праці; здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів з охорони праці.

1.4.2. Система управління охороною праці

Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємств, установ, організацій по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах і об'єктах в цілому.

Управління охороною праці на підприємстві здійснюють керівники, а в цехах та виробничих дільницях керівники служб та структурних підрозділів. Організаційно-методичну роботу та підготовку управлінських рішень і контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці.

Управління охороною праці має охоплювати такі завдання: о навчання працівників безпечним методам праці;

Організацію безпеки технологічних процесів, а працюючих засобами захисту;

Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку і нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці.

Безпека технологічних процесів досягається шляхом проведення їх у відповідності з вимогами нормативних актів.

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається шляхом ліквідації причин появи шкідливих та небезпечних виробничих чинників в умовах виробничої діяльності, а також шляхом впровадження ефективних засобів колективного захисту.

Забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку здійснюється шляхом урахування фахової специфіки працюючих, змінності роботи та інших факторів.

Які функції передбачає управління охороною праці?

Управління охороною праці забезпечує виконання таких основних функцій:

Прогнозування та планування заходів з охорони праці. Ця функція має вирішальне значення в системі управління, бо визначає завдання службам підприємства на перспективу, поточний період;

Організацію і координацію робіт у сфері охорони праці, направлену на оперативне вирішення проблем охорони праці за результатами перевірок.

Контроль за станом охорони праці та її фінансування. Він спрямований на перевірку предметної діяльності, умов праці виробничого середовища та виявлення можливих відхилень від нормативних вимог.

Облік, аналіз, оцінку показників стану охорони праці. Ці функції використовують для розробки й прийняття відповідних рішень керівниками всіх рангів. Для аналізу використовують матеріали технічного розслідування аварій, нещасних випадків, профзахворювань та результати інших видів контролю і нагляду, дані паспортизації про стан санітарно-гігієнічних умов праці.

Стимулювання діяльності у сфері охорони праці. Воно може передбачити будь-які види економічного заохочування за активну працю щодо охорони та безпеки виконання робіт.

Що таке управління охороною праці?

Управління охороною праці на підприємстві - це сукупність дій службових осіб, які здійснюються на підставі службового аналізу й інформації про стан охорони праці в структурних підрозділах.

Для реалізації управлінських рішень залучені всі службові особи підприємства, керівники структурних підрозділів, а також служба охорони праці. Управління охороною праці повинно мати такі основні елементи:

Орган управління, виконавчий орган, об'єкт яким управляють;

Вхідну інформацію, прямий зв'язок, вихідну інформацію, зворотний зв'язок.Схожі статті
Охорона праці - Москальова В. М - 1.4.2. Система управління охороною праці

Предыдущая | Следующая