Охорона праці - Москальова В. М - 1.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

В умовах сучасного виробничого середовища, широкого впровадження нових технічних засобів, технологій, а також удосконалення організації виробничої і невиробничої діяльності особливого значення набуває проблема охорони праці. Вирішення програмного завдання прискорення соціально-економічного розвитку України вимагає докорінного поліпшення стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях різних форм господарювання.

Нині людині доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли сучасні технологічні процеси характеризується високими швидкостями, значними потоками інформації. Складність багатьох технологічних процесів ставить підвищенні вимоги до організму людини. їй доводиться діяти на межі своїх фізичних та психологічних можливостей. В таких умовах людина не завжди може досконало сприймати швидкі зміни обставин в процесі виробничої діяльності і адекватно на них реагувати.

Глибокий аналіз стану охорони праці, шкідливих і небезпечних чинників, умов за яких вони можуть негативно діяти на організм людини, а також можливих небезпечних дій робітників, які працюють на конкретних виробництвах, дозволяє розробити спеціальні заходи з безпеки праці, запобігти виробничим травмам і аваріям на підприємствах, в установах та організаціях.

У підготовці фахівців з питань охорони праці велике значення має вивчення окремих нормативних вимог і положень, глибоке розуміння усіх явищ, що відбуваються при експлуатації машин і обладнання, при переробці, зберіганні та транспортуванні різних речовин і матеріалів, а також процесів, які можуть протікати в організмі людини при виконанні предметної діяльності.

Отримання студентами глибоких знань з охорони праці у поєднанні з професійною підготовкою, високою трудовою та технологічною дисципліною надасть можливість майбутнім спеціалістам у своїй службовій діяльності добитись високих результатів, працювати без травм і аварій та професійних захворювань.

Під час роботи над довідником була поставлена мета в доступній формі викласти значну кількість інформації, що відображена в законодавчих і підзаконних актах та інших документах й тим самим сприяти підвищенню рівня підготовки студентів з охорони праці та працівників, зайнятих у цій сфері.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

До них відносяться:

Конституція України;

Кодекс законів про працю (КЗпП);

Закони "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіоактивний захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Коло питань щодо охорони праці розглядається в підзаконних актах, указах Президента, постановах Верховної Ради та Кабміну, Цивільному, Кримінальному та Адміністративному кодексах України.

Як відображена охорона праці в Конституції України?

Конституція гарантує право на працю, що дає можливість людині заробляти собі на життя працею, яку вона обирає або на яку вільно погоджується (ст.43). Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійного технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів, відповідно до суспільних потреб.

Кожній людині Конституція гарантує право на належні, безпечні і здорові умови праці. Конституцією гарантується захист від незаконного звільнення. Кожна людина має право на достатній життєвий рівень, на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49).

Основний закон держави має найвищу юридичну силу, на якому грунтується вся національна система права. Закони та інші підзаконні, нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і мають їй відповідати.Схожі статті
Охорона праці - Москальова В. М - 1.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

Предыдущая | Следующая