Охорона праці - Москальова В. М - 1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці

О Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи обов'язкові для виконання. До найважливіших нормативно-правових актів з охорони праці відносять нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП). Нормативно-правові акти є загальними для користування, бо дія їх поширюється на всі підприємства, установи та організації України незалежно від власності і форм господарювання.

Окрім НПАОП є галузеві (відомчі) нормативно-правові акти та акти щодо охорони праці підприємств.

Галузеві нормативні акти поширюються тільки на певну галузь господарчої діяльності. Вони передбачають специфічні гарантії безпечних умов праці, тільки для даної галузі.

Нормативно-правові акти поділяються на сім видів уніфікованої форми для однакового застосування. Кожен вид нормативно-правового акта має свій цифровий код. Це такі види.

Правила - 1;

Переліки - 2;

Норми - 3;

Положення - 4;

Інструкції - 5;

Порядки - 6;

Інші - 7.

Залежно від державних органів, що затвердили нормативно-правові акти (НПАОП), поділяються на групи. Ці групи мають такі цифрові позначки:

0.00 - Держгірпромнагляд;

0.01 - МНС (департамент пожежної безпеки);

0.02 - МВС (безпека руху);

0.03 - МОЗ;

0.04 - Держатомнагляд;

0.05 - Міністерство праці;

0.06 - Держстандарт;

0.07 - Мінбудархітектури;

Для машинного опрацювання нормативно-правові акти з охорони праці кодуються відповідно до схеми наведеної на рисунку 1.1.

схема кодування нормативно-правових актів з охорони праці

Рис. 1.1. Схема кодування нормативно-правових актів з охорони праці

Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до КВЕД - класифікатора видів економічної діяльності (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Приклади кодів видів економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Код КВЕД (група, клас)

Сільське господарство

01.0

Харчова промисловість

15.0

Видавнича справа

22.0

Оброблення металу

28.0

Виробництво машин та устаткування

29.0

Виробництво транспортного устаткування

35.0

Будівництво

45.0

Дослідження та розробки

73.0

Державне управління

75.0

Освіта

80.0

Стандарти колишнього СРСР (ТОСТ ССБТ) застосовується на території України до їх заміни іншими нормативними актами, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються в Україні також:

Національними стандартами України;

Державними будівельними нормами;

Державними санітарними нормами;

Правилами влаштування електроустановок;

Нормами технічного проектування;

Іншими нормативними документами.

Які нормативні акти діють в межах підприємства?

На основі НПАОП роботодавці мають розробляти й затверджувати власні положення, інструкції або інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, організації, установи.

Відповідно з рекомендаціями Держгірпромнагляду і Порядку опрацювання і затвердження нормативних актів, до основних нормативних актів, що діють в межах підприємства належать:

> Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;

> Положення про службу охорони праці підприємства;

> Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;

> Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці;

> Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

> Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актом з охорони праці;

> Положення про роботу уповноваженого з питань охорони праці в трудовому колективі;

> Положення про організацію попереднього і періодичного медичного огляду працівників.

> Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;

> Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

Перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і щорічну перевірку знань з охорони праці;

> Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Згідно з Положенням передбачається періодичність перевірки не рідше, ніж один раз на п'ять років, а інструкцій для працюючих за професіями або видами робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, - не рідше, ніж один раз на три роки.Схожі статті
Охорона праці - Москальова В. М - 1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці

Предыдущая | Следующая