Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці"

1.3.1. Мета дисципліни

Метою дисципліни "Основи охорони праці" є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової техніки та технологічних процесів, організації виробництва, які виключають негативну дію на людину та навколишнє природне середовище.

Науковий зміст курсу складають теоретичні та практичні основи управління охороною праці в умовах виробництва, методи запобігання та захисту працівників від дії небезпечних і шкідливих умов праці.

1.3.2. Завдання вивчення дисципліни

Після вивчення курсу "Основи охорони праці" студент має знати:

- законодавчі та нормативні документи з охорони праці;

- концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;

- обов'язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;

- основні міжнародні документи з охорони праці;

- методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

У результаті вивчення курсу "Основи охорони праці" студент має вміти:

- ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що супроводжують працю на виробництві;

- організувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);

- використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні й нешкідливі умови праці на виробництві;

- організовувати та брати участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці"

До навчальних дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці", належать:

- фізика;

- хімія;

- основи екології;

- безпека життєдіяльності;

- суспільно-економічні дисципліни;

- загально-технічні дисципліни.

1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

Вивчення курсу "Основи охорони праці" необхідно починати з усвідомлення його місця серед інших дисциплін, у яких також розглядаються питання безпеки людини у процесі трудової діяльності. Структурно-логічна схема є основою складання програмного забезпечення навчальної дисципліни і відповідного підручника або посібника. "Основи охорони праці" належать до наукового напрямку "Безпека життєдіяльності", до якого також відносять дисципліни, об'єктом розгляду (вивчення) яких є безпека людини і навколишньої природи, а також ті елементи середовища існування людини, що можуть становити загрозу її життю і здоров'ю.

структурно-логічна схема вивчення дисциплін

"Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці у галузі", "Основи екології", "Цивільна оборона" - ці дисципліни належать до зазначеного напрямку, У них є спільні теми,

Що можуть бути більшою чи меншою мірою відбиті у програмах. Основним завданням кафедр, що читають ці курси, є якнайповніша та оптимальніша програма, націлена на раціональне і плідне використання відведеного навчального часу. Виходячи з цього необхідно до мінімуму скоротити повторення, дублювання тем, уже опрацьованих в інших дисциплінах. У викладенні матеріалу слід використовувати знання, отримані студентами в середній школі та на попередніх курсах, і на цій базі розвивати їх далі.

Насамперед треба враховувати, що ці навчальні дисципліни викладаються на різних кваліфікаційних рівнях, де мають забезпечувати відповідну цьому рівню якість знань. Так, на рівні бакалавра вивчають "Основи екології", "Безпеку життєдіяльності" та "Основи охорони праці", а на рівні спеціаліста (магістра) - "Основи охорони праці у галузі" та "Цивільну оборону".

Зі схеми, наведеної на рис. 1.1, виходить, що деякі з питань, запропонованих до розгляду у різних навчальних дисциплінах, мають повторюватися. Це насамперед надання першої допомоги, захист від небезпечних факторів промислового середовища (шум, вібрація, електричний струм, освітлення) та інші. Викладачам необхідно враховувати ті знання, які студент уже отримав раніше, доповнювати їх новим матеріалом і націлити його на вирішення галузевих проблем з охорони праці.Схожі статті
Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці"

Предыдущая | Следующая