Основи експертизи продовольчих товарів - Малигіна В. Д. - 2.2. Технологія штрихового кодування та штрихові коли

Технологія штрихового кодування - це новий науково-технічний напрямок, це автоматизовані комп'ютерні специфічні інформаційні технології, що стосуються усіх сфер діяльності людини.

Введення нових технологій штрихового кодування дозволить забезпечити вирішення таких задач:

- забезпечити технологічні рішення входження України в світові системи: товарної нумерації (ЕАN), товарного обігу (ВТО), інформації (Інтернет) тощо;

- створити єдину нормативно-правову базу використання інформаційних технологій в ринковій діяльності;

- використовувати додатковий інформаційний захист документообігу, цінних паперів, продукції представницького призначення від підробок і фальсифікації;

- організувати оперативний контроль за процесами виробництва і руху товарів;

- оптимізувати більшість процесів управління технологією товаропросування;

- одержувати правдиву інформацію і на основі цієї інформації швидко приймати адекватні рішення;

- контролювати динаміку пролажу товарів;

- регулювати рівні товарних запасів;

- організувати оперативний облік і прогнозування попиту на товари;

- автоматизувати ведення бухгалтерського обліку;

- підвищувати точність і швидкість обробки інформації на усьому шляху товаропросування: виробник - оптовий посередник - продавець роздрібної мережі - покупець;

- створити принципо нову розрахунково-касову систему.

Міжнародні інтеграційні процеси і, перш за все, процеси науково-технологічного і економічного розвитку держави неможливі без інформаційного забезпечення міжнародного регулювання ринкових відносин.

Україна не може розвивати товарно-грошовий обіг, не використовуючи досвід світової економічної системи, влада не може забезпечити стійкий розвиток держави, якщо не будуть введені механізми достовірного обліку, контролю і управління ресурсами життєдіяльності і бюджетом на всіх рівнях.

Підприємства усіх форм власності, суб'єкти господарської діяльності в Україні не можуть здійснювати рентабельну господарську діяльність, нормальну ринкову структуризацію, виробляти і реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, якщо не будуть використовуватися унікальні можливості нових інформаційних технологій і на їх основі - автоматизованих систем різного призначення.

Підприємці в Україні не зможуть вибрати правильні й перспективні напрямки розвитку підприємницької діяльності, якщо не проникнутися ідеєю використання нових інформаційних засобів і методів стабільної ринкової господарської діяльності, якщо не створити бажаний для влади базовий соціальний клас мілких і середніх власників.

Споживачі України, як і раніше, будуть мати певні труднощі у використанні своїх прав на одержання достовірної і необхідної інформації, для захисту своїх прав на споживання якісних і безпечних товарів і послуг, на надання соціальних гарантій і розвиток соціальних послуг, якщо залишать без уваги і підтримки нові інформаційні технології.

Все це пов'язано з технологіями штрихового кодування.

Цільове призначення використання штрихового кодування - це забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, автоматизований облік, контроль і управління ресурсами життєдіяльності і бюджетом усіх рівнів в інтересах стійкого розвитку економіки держави...

Штрихові коди стали для нас звичним явищем. Ми бачимо їх на споживчих товарах і завдяки їм можемо визначити державу, фірму-виробника, а також належність товару до певної номенклатурної групи.

Різноманітні процеси ринкових відносин відбуваються в інформаційному просторі на різних взаємопов'язаних рівнях: локальному, регіональному, національному, міжнародному. Таким чином, інформаційний фактор є важливим регулятором динамічних процесів ринкової економіки.

Інформація - це особливий вид капіталу, вона повинна бути доступною, регульованою і керованою. Збір, зберігання, обробку, передачу і використання інформації забезпечують так звані інформаційні технології. Взаємозв'язок і міжнародний характер ринкових економічних відносин, їх прямий і непрямий вплив на господарську діяльність кожного окремого підприємства вимагають від інформаційних технологій великої швидкодії, високої точності і надійності, автоматизації та системності.

В умовах конкурентного середовища значна частина інформації повинна бути оперативною, а також недоступною для її використання нерегламентованими користувачами. Тому більшість інформаційних технологій базуються на зберіганні і передаванні інформації в закодованому вигляді.

Особливе місце серед технологій автоматичної ідентифікації займають технології штрихового кодування. В міжнародній практиці товарно-грошового обігу в ринковій економіці всі види продукції в обов'язковому порядку повинні бути закодовані і промарковані єдиним універсальним штриховим кодом. У США близько 90% усіх товарів, що виробляються, мають штрихові коди, в Німеччині - понад 80%, у Франції - понад 70%.

Серед існуючого різноманіття штрихових кодів можна виділити три типи. До першого типу штрихових кодів належать коди, що використовуються для ідентифікації продукції, товарів та послуг. За своєю структурою - це багато-розрядні лінійні штрихові коди, які поділяються на товарні, пакувальні та технологічні.

До другого типу належать коди, що використовуються для програмно-технічного забезпечення процесів автоматизації і системобудування. За своєю структурою - це багато-розрядні лінійні або двомірні (матричні) штрихові коди, які мають у закодованому вигляді програму або набір команд для управління автоматизованою системою. В цьому випадку штриховий код є засобом графічного математичного програмування будь-якої числової або буквеної (текстової) інформації. Такий штриховий код виступає носієм закодованої інформації. Графічне кодування відбувається за допомогою різних розмірів штрихів і проміжків між ними.

До третього типу відносяться коди, що використовуються для захисту інформації від несанкціонованого користування. Частіше за все це штрихові коди, що виконують функції інформаційного захисту документообігу, цінних паперів, соціально значущих споживчих товарів від підробок і фальсифікацій.

Споживачі часто думають, що саме штриховий код є носієм необхідної інформації, яка при його декодуванні буде мати початковий вигляд і що за допомогою штрихового кода можна визначити споживні властивості товарів.

Інколи в оману вводить споживачів і той факт, що штрихові коди на упаковці і тарі не співпадають зі штриховими кодами на товарі.

Позитивним моментом кодування інформації штриховими кодами являється те, що з'являється можливість використовувати різні види інформаційних каналів зв'язку (поштових, телефонних, телеграфних, радіоканалів, оптико-волоконних мереж, космічних систем зв'язку тощо).Схожі статті
Основи експертизи продовольчих товарів - Малигіна В. Д. - 2.2. Технологія штрихового кодування та штрихові коли

Предыдущая | Следующая