Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

2.1. Теоретичний рівень

2.2. Теоретико-емпіричний рівень

2.3. Емпіричний рівень

2.3.1. Кабінетні досліджень

2.3.2. Дослідження з виходом на об'єкт (польові)

Збільшення уваги до вивчення методики наукових досліджень спостерігається як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці. Це пояснюється історичною зміною завдань наукового дослідження, що висуваються практикою. Процес вдосконалення методики виконання наукових досліджень має на меті зменшення імовірності похибки в наукових передбаченнях майбутнього розвитку. Притаманний раннім стадіям розвитку науки описовий метод дослідження залишається у практиці сьогоднішніх досліджень, та опис займає все меншу частку в існуючій методиці наукових досліджень. Відповідно до зміни соціальних замовлень на наукові дослідження змінюється система наукових методів дослідження. Сьогодні на перший план висунулась задача конструктивного характеру, що полягає в пошуках практичного застосування фундаментальних положень науки, у розробці способів їх впровадження у практику регулювання територіальної організації суспільства. Відповідно до зміни завдань і цілей наукових досліджень змінився і набір методів дослідження: логіко-статистичні методи класифікації і опису уступають ймовірнісним методам дослідження закономірностей розвитку складних організаційних систем.

Від загальної стратегії до окремої тактики досліджень, в залежності від рівня загальності, є декілька ступенів засобів пізнання: методологія, методика, методи, прийоми, техніка і процедури [47, С. 13]. Методологія Дає характеристику компонентів наукового дослідження - його об'єкта, предмета аналізу, завдання дослідження або проблеми, сукупності дослідних засобів, необхідних для розв'язання даних задач, а також формує уявлення про послідовність руху дослідника в процесі вирішення задачі.

Методика Це сукупність методів для проведення конкретного наукового дослідження. Методами Планування вважаються сукупність способів, прийомів розробки планів, що спираються на аналіз даних ретроспективного періоду, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.

Способами, прийомами Вважаються конкретні формалізовані дії для вирішення поставленої задачі.

Сучасна методологія виділяє три рівні наукових досліджень - теоретичний, теоретико-емпіричний і емпіричний [50, с. 92]. Цим рівням наукових досліджень відповідають три групи відповідних методів, сукупність яких створюють методику дослідження.

2.1. Теоретичний рівень

Теоретичному рівню Дослідження відповідають філософські методи, до яких входять принципи діалектики: принцип руху, зміни, розвитку, що конкретизувався у так званому принципі історизму. Він отримав назву історичного методу, що вимагає розглядати кожну існуючу систему як таку, що у своєму розвитку проходить ряд етапів: виникнення, становлення, розвиненого функціонування, перетворення в інший якісний стан [50, с. 51]. Інші принципи взаємозв'язку, причинності явищ також відіграють важливу роль в наукових дослідженнях, зокрема нашому. Вони трансформувались в економічні закони розвитку виробництва.

> Закон планомірної організації та розвитку суспільного виробництва, Що застосовується для розвитку соціально-орієнтованої економіки та повного задоволення потреб суспільства в цілому та кожного індивіда зокрема.

> Закон пропорційного розвитку виробництва, Що вимагає дотримання планомірного розвитку різних галузей без яких неможливий процес відтворення.

> закон вартості, Виразом якого є ціна, що виступає як регулятор виробництва (розширення або скорочення ), розподільчих засобів виробництва та робочої сили, стимулятор росту.

> Закон попиту і пропозиції Свідчить, що має бути співвідношення між попитом і пропозицією. Ціна при якій попит і пропозиція збігається називається ціною рівноваги.

> Закон неухильного зростання продуктивності суспільної праці Нероздільно пов'язаний з НТР та НТП на виробництві.

> Закон накопичення Спостерігається при неухильному зростанні суспільного виробництва і його урізноманітненні.

> Закон зростання потреб Є наслідком всіх попередніх законів (43, с. 15)Схожі статті
Організація та планування діяльності туристичних підприємств - Мальська М. П. - Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

Предыдущая | Следующая