Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Теорія ціни за Марксом

На формування рівноважної ціни в ринковій економіці впливають процеси монополізації виробництва і прогресивного оподатковування виробників. Високий ступінь концентрації виробництва призводить д< появи монополій. Монополії, за певних умов, скорочують пропозицій товарів і піднімають їхню ціну. Високий рівень податків дозволяє держав ним органам вилучати у виробників значну частку прибутку, що в остаточному підсумку призводить до скорочення інвестицій, виробництва пропозиції товарів. Цей процес може виявлятися в довгостроковому періоді. В умовах короткого періоду, коли пропозиція товарів велика, виробники не можуть включати величину податків у ціну товару, тому джерелом сплати високих податків може бути рента виробника, що володіє диференціальними перевагами.

На процеси ціноутворення впливає некомпетентна економічна йол іти к; державних органів. Якщо ціни встановлюються в законодавчому порядку на дуже низькому рівні, нижче рівноважної ціни, то виробники скорочують пропозицію товарів і утвориться дефіцит товарів. З іншого боку, я кіш встановлені державою гарантовані ціни відшкодовують витрати виробництва і дають нормальний прибуток, то дефіциту товарів не виникає Подібні процеси мають місце, наприклад, у сільському господарств розвинутих країн. Фермери США беруть участь у програмах держави по розвитку сільського господарства, де гарантований збут продукції і визначений рівень цін.

Такий підхід до формування ринкових цін на основі попиту та пропозиції розглядався економістами до появи робіт Маршалла й інших сучасних економістів. Цей підхід має внутрішнє протиріччя, як довів К. Маркс.

Визначення цін попитом та пропозицією і, поряд з цим, визначення попиту та пропозиції цінами ускладнюється ще й тим, що попит визначає пропозицію і, навпаки, пропозиція визначає попит, виробництво визначає ринок, і ринок виробництво. Цей процес перестановок тез і аргументів, причин і наслідків вводить економістів у замкнуте коло. З іншого боку, якщо дві сили, рівні за величиною, діють у протилежних напрямках, вони взаємно знищуються. Але попит та пропозиція в економіці, у дійсності, ніколи не покриваються, а якщо й покриваються, то тільки випадково.

Теорія ціни за Марксом

У зв'язку з вищевикладеним можна поставити іншу проблему, коливання попиту та пропозиції пояснюють варіацію ринкових цін навколо якоїсь субстанції. У теорії Маршалла і сучасних економістів ця проблема очевидна і проявляється в розкритті механізму формування ціни в довгому періоді, коли пропозиція пристосовується до попиту.

Відповідно до теорії Маркса, такою субстанцією є вартість товару. Величина вартості товару визначається суспільно необхідними витратами робочого часу на його виробництво. Людська праця створює вартість, але сама праця не є вартістю. Вартістю вона стає в застиглому стані, у предметній формі. Вартість може виявлятися в суспільних відношеннях одного товару до іншого, тобто в їхньому міновому відношенні, при обміні. На визначеному етапі розвитку товарного, виробництва товари володіють загальною для них усіх формою вартості, а саме грошовою. Ціна є грошовим вираженням вартості товару В міновому відношенні може виразитися як величина вартості товару, так і той плюс або мінус у порівнянні з нею. Можливість відхилення ціни від величини вартості закладена вже в самій формі ціни. Ця відмітна риса є адекватною формою такого способу виробництва, при якому як правило, може прокладати собі шлях через постійні коливання попиту та пропозиції товарів, що як сліпо діє закон середніх чисел. Форма ціни не тільки припускає можливість кількісної розбіжності величини вартості з ціною, але вона може ховати в собі й якісне протиріччя, внаслідок чого ціна взагалі перестає бути вираженням вартості (наприклад, совість, честь, замовлені убивства можуть виражатися у визначеній ціні), хоча гроші й являють собою вартості товарів.

За теорією Маркса, ціна товару залежить від величини його вартості відносної вартості, кількості грошей, що знаходяться в обігу.

Ринкова вартість може формуватися на основі різних індивідуальних вартостей товарів, що випливають з вартостей товарних мас, вироблені-при різних матеріальних умовах виробництва. Якщо попит та пропозиції рівні, то в основі ринкової ціни лежить суспільна, ринкова вартість, об] мовлена середньою вартістю. Величина вартості і ринкових змін продути в мої сили праці полягають в умовах відтворення. Умови відтворення можуть відрізнятися від первісних. У X главі НІ тому "Капіталу" Марк розглядає різні способи формування ринкової вартості, виходячи з конкретних умов розвитку матеріального виробництва, співвідношення виробництва і споживання, попиту та пропозиції.

Ринкова вартість визначається ним, з одного боку, як середня вартість а з іншої-як індивідуальна вартість, з якою виробляється основна мас товарів для ринку, друга частина ствердження розкриває її величину умовах відтворення, через визначений інтервал часу.

Величина ринкової вартості визначається не умовами виробництв товару, а умовами його відтворення, тобто робочим часом, необхідних для його відтворення. Конкуренція товаровиробників змушує їх робити товар з меншою величиною вартості.

Величина ринкової вартості товару може варіювати в діапазоні від мінімальної індивідуальної вартості до максимальної індивідуальної вар тості всієї товарної маси, представленої на ринку. Вона не може бути виш і нижче себе самої.

Якщо попит значно перевищує пропозицію товарів на ринку, то в ос нові ринкової вартості може лежати індивідуальна вартість у відносно гірших умовах виробництва.

Якщо пропозиція товарів значно перевищує попит, то в основі ринкової вартості може лежати індивідуальна вартість у відносно кращих умовах виробництва. Таким чином, усі варіанти формування рівноважної цін теорії Маршалла, всі величини рівноважної ціни можуть бути представлені у формуванні ринкової вартості.

Якщо взяти тривалий період, то попит і пропозиція завжди взаємно покриваються. Цим шляхом ринкові ціни наближаються до ринкової вар тості. На визначеному етапі розвитку матеріального виробництва з'являється можливість перерозподілу суспільної праці механізмом конкуренції між галузями. Це відбувається в результаті міжгалузевої конкуренції товаровиробників при наступних умовах:

O повна свобода торгівлі усередині суспільства й усунення всіх монополій, крім природних;

O розвиток кредитних відносин;

O скасування всіх законів, що перешкоджають переміщенню робітників з однієї сфери виробництва в іншу, байдуже відношення робітника до змісту його праці;

O зведення праці в усі сферах виробництва до простої Праці, що досягається в машинному виробництві;

O звільнення робітників від усіх професійних забобонів.

У результаті міжгалузевої конкуренції відбувається формування ціни1 виробництва (яку раніше економісти називали ціною витрат). Ціна виробництва включає витрати виробництва плюс середній прибуток (нормальний прибуток у термінології інших економістів). В основі ринкової ціни може лежати ціна виробництва. Над нормальний прибуток не сумісний з рівновагою.

Формування ціни виробництва відбувається в результаті перерозподілу створюваної додаткової вартості між галузями механізмом варіації ринкових цін, унаслідок динаміки пропозиції товарів. А в результаті проникнення в дану галузь капіталів більш високої органічної побудови, з більш високою продуктивною силою праці або підвищення органічної побудови галузевих капіталів відбувається стійке формування ціни виробництва. І в результаті цього вартість товару є математичною межею ціни виробництва. Тому немає протиріччя між вартістю і ціною виробництва.Схожі статті
Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Теорія ціни за Марксом

Предыдущая | Следующая