Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Послідовність

Інформація у фінансових звітах має бути повною, з урахуванням обмежень суттєвості й витрат, пов'язаних з її отриманням.

Унаслідок упущень інформація може вводити в оману.

2. Подання

(рис. 12.3).

складові поняття подання звітів

Рис. 12.3. Складові поняття подання звітів

Зрозумілість

Фінансові звіти мають бути зрозумілими їхнім користувачам.

Прийнятна інформація не повинна виключатися з фінансових звітів через те, що певним користувачам буде тяжко її зрозуміти.

При цьому передбачається, що користувачі повинні мати певні знання бізнесу, економіки і бухгалтерського обліку та будуть здатні застосовувати їх при вивченні інформації.

Зіставність

Користувачі повинні мати можливість порівнювати фінансові звіти свого підприємства:

O за різні періоди часу для виявлення тенденцій;

O з фінансовими звітами інших підприємств для зіставлення їх фінансового стану, результатів діяльності і змін у фінансовому стані.

Для забезпечення зіставності інформації за різні періоди часу у фінансових звітах слід відображати відповідну інформацію за попередні періоди.

Послідовність

Оцінка та відображення подібних операцій мають бути послідовними в межах одного і того ж підприємства і всіх підприємств за різні періоди часу.

Зіставність не тотожна послідовності. Підприємствам слід змінити свою облікову політику, якщо вона не відповідає (суперечить) якісним характеристикам доречності і достовірності.

Розкриття облікових політик

Розкриття інформації про облікову політику є особливо важливим. Користувачі повинні вміти визначати відмінності різних облікових політик при порівнянні подібних статей у фінансових звітах різних підприємств.

На практиці часто виникає необхідність у збалансованості якісних характеристик для досягнення цілі фінансових звітів. Відносна значимість характеристик у кожному конкретному випадку - це питання професійного судження.

У випадку надмірної затримки при складанні звітності інформація може стати недоцільною. Можливо, керівництву буде необхідно знайти оптимальне співвідношення між відносними перевагами своєчасного подання звітності і забезпеченням достовірності інформації. Своєчасне подання інформації часто може призводити до складання звітності раніше, ніж стануть відомі всі аспекти операції або іншої події, що може поставити під загрозу достовірність інформації. І навпаки, якщо затримати звітність до моменту, коли будуть відомі всі аспекти, інформація може бути абсолютно достовірною, але мало корисною для користувачів, яким потрібно було прийняти рішення раніше.

Правдиве і справедливе подання інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошові потоки підприємства досягаються внаслідок використання якісних характеристик фінансових звітів і відповідних стандартів.

3. Елементи фінансових звітів

Дані про операції та інші події об'єднані в основні класи і таким чином їх фінансовий вплив відображається у фінансових звітах. Ці великі класи є елементами фінансових звітів. Елементи надані у "Концептуальній основі" наведені на рис. 12.4.

Актив - це ресурс, який контролюється підприємством у результаті попередніх подій і від якого очікують надходження до підприємства майбутніх економічних вигод.

Зобов'язання - це реальна заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок попередніх подій, і результатом погашення якої, як очікується, буде вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди.

Власний капітал - це залишкова частка в активах підприємства зави-рахуванням усіх його зобов'язань.

Дохід розглядається як збільшення економічних вигод протягом визначеного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає внаслідок цього надходження, а не тільки в результаті внесків учасників.

Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у формі вибуття або амортизації активів або у формі виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Елементи фінансової звітності будуть визнані, якщо:

O ймовірність надходження/вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаний з елементом, існує;

O оцінка елемента може бути достовірно визначена

елементи фінансових звітів

Рис. 12.4. Елементи фінансових звітів

Оцінка елементів фінансових звітів є процесом визначення суми грошових коштів, за якою елементи фінансової звітності будуть визнані і відображені у Балансі і Звіті про прибутки та збитки. Це вимагає вибору відповідної бази оцінки.

При складанні фінансових звітів використовуються різні бази оцінок і їх поєднання. Основні бази оцінки наведені у табл. 12.2.

Фінансові звіти являють собою структуроване відображення фінансового стану, результатів діяльності і грошових потоків підприємства з метою забезпечення інформацією широкого кола користувачів для прийняття ними економічних рішень.

Таблиця 12.2. Основні бази оцінки

Історична собівартість

Поточна собівартість

Вартість реалізації/ погашення

Теперішня/ приведена вартість

Вартість при придбанні або виникненні

Сума при придбанні або погашенні на поточний момент

Сума під час продажу або погашення

Дисконтована вартість майбутніх чистих

Грошових

Надходжень/виплат

З метою задоволення цих вимог фінансова звітність складається з таких компонентів (рис. 12.5):

компоненти фінансової звітності

Рис. 12.5. Компоненти фінансової звітності

Кожний компонент фінансових звітів має своє призначення та зв'язок з іншими компонентами (рис. 12.6).

Кожний компонент фінансових звітів слід чітко ідентифікувати. Окрім того, необхідно відображати і повторювати там, де це необхідно для розуміння наданої інформації, таке:

O назву або інші ідентифікаційні ознаки підприємства, що звітує;

O охоплення фінансовими звітами одного підприємства або групи підприємств;

O дату балансу або період, за який складені фінансові звіти, відповідно до того, що більш прийнятне для відповідного компонента фінансових звітів;

O валюту звітів;

O рівень точності, використаний для подання цифрових даних у фінансовій звітності.

взаємозв'язок компонентів фінансових звітів

Рис. 12.6. Взаємозв'язок компонентів фінансових звітівСхожі статті
Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - Послідовність

Предыдущая | Следующая