Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Управління інноваційно-інвестиційними процесами

Достатнім орієнтиром для самостійного вивчення даного питання є навчальний посібник В. О. Василенка [25]. Для розуміння особливостей інноваційно-інвестиційних процесів рекомендується опанувати базовий навчальний посібник Федоренко В. Г. [28]. Цікаві приклади управління інноваційно-інвестиційними процесами наведені в підручнику Гуніна В. Н. [48].

Розпочинати самостійну роботу над вивченням даного питання слід зі з'ясування сутності та значення інноваційних проектів. Узагальнюючи ряд підходів до розуміння даного питання [25, 28, 48], можна стверджувати що управління інноваційно-інвестиційними проектами розглядається як:

> форма цільового управління інноваційною діяльністю;

> комплект документів;

Як форма цільового управління інноваційною діяльністю інноваційний проект являє собою складну систему взаємообумовлених і взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і виконавцями заходів, спрямованих на досягнення конкретних цілей (завдань) на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки. Як процес здійснення інновацій - це сукупність виконуваних у визначеній послідовності наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, що приводить до інновацій. У той же час інноваційний проект - це комплекс технічної, організаційно - планової і розрахунково-фінансової документації, необхідної для реалізації цілей проекту (на Заході для позначення цього аспекту проекту використовується термін "Design"). Найбільш повно і комплексно суть інноваційного проекту виявляється в його першому аспекті. З огляду на всі три аспекти поняття інноваційний проект можна дати наступне його визначення [25]:

Інноваційний проект - це система взаємопов'язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково - дослідних дослідно - конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних і інших заходів, відповідним чином організованих, оформлених комплектом проектної документації і забезпечуючи ефективне вирішення конкретного науково - технічного завдання (проблеми), вираженого в кількісних показниках, і приводить до інновації.

Необхідно зазначити, що інноваційні проекти можуть формуватися яку складі науково - технічних програм, реалізуючи завдання окремих напрямків (завдань, розділів) програми, так і самостійно, вирішуючи конкретну проблему на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки. З погляду характеру цілей проект може бути кінцевим, тобто відбивати мету вирішення інноваційної проблеми (завдання) в цілому, чи проміжним, пов'язаним з досягненням проміжних результатів вирішення складних проблем. За видом потреб, що задовольняються, проект може бути орієнтований на існуючи потреби чи на створення нових. Класифікація інноваційних проектів за типом інновацій допускає розподіл їх на:

O введення нового (радикального) чи удосконаленого (інкрементального) продукту;

O введення нового чи удосконаленого методу виробництва;

O створення нового ринку;

O освоєння нового джерела постачання сировини чи напівфабрикатів;

O реорганізація структури управління;

Обов'язково слід звернути увагу на те, що інноваційний проект, розглянути й як процес, охоплює такі етапи [48]:

> Формування інноваційної ідеї (задуму). Це процес зародження інноваційної ідеї і формування генеральної (кінцевої) мети проекту. На цьому етапі визначаються кінцеві цілі (кількісна оцінка за обсягами, термінами, розмірами прибутку) проекту і виявляються шляхи їхнього досягнення, визначаються суб'єкти і об'єкти інвестицій, їхні форми і джерела.

> Розробка проекту Це процес пошуку рішень і досягнення кінцевої мети проекту і формування взаємопов'язаного за часом, ресурсами і виконавцями комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту. На цьому етапі:

- здійснюється порівняльний аналіз різних варіантів досягнення цілей проекту і вибір найбільш життєздатного (ефективного) для реалізації;

- розробляється план реалізації інноваційного проекту;

- зважуються питання спеціальної організації для роботи над проектом (команди проекту);

- виробляється конкурсний добір потенційних виконавців проекту і оформляється контрактна документація.

> Реалізація проекту. Це процес виконання робіт з реалізації поставлених цілей проекту. На цьому етапі здійснюється контроль виконання календарних планів і витрати ресурсів, коректування виниклих відхилень і оперативне регулювання ходу реалізації проекту.

> Завершення проекту. Це процес здачі результатів проекту замовнику і закриття контрактів (договорів). Цим завершується життєвий цикл інноваційного проекту.

Працюючи у цьому напрямі, доцільно зосередити увагу на етапах розробки інноваційного проекту. У процесі розробки концепції інноваційного проекту можна виділити такі етапи:

O формування інноваційної ідеї і постановка мети проекту;

* маркетингові дослідження ідеї проекту;

O структуризація проекту;

* аналіз ринку і невизначеності;

* вибір варіанта реалізації проекту (рис. 7.11) [60].

зміст і етапи розробки концепції інноваційного проекту

Рис. 7.11. Зміст і етапи розробки концепції інноваційного проекту

У процесі подальшого вивчення даного питання студентам необхідно ознайомитися із характеристикою інвестиційного проекту, проаналізувати зміну

Вартості грошей у часі, розглянути показники ефективності інвестицій, для чого рекомендується звернутися до навчального посібника за редакцією В. Г. Федоренка[51,с. 161-173].Схожі статті
Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Управління інноваційно-інвестиційними процесами

Предыдущая | Следующая