Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Метод ФІФО

Приклад. На початок звітного періоду на підприємстві обліковувалося 150 одиниць матеріалу за ціною 10 грн за одиницю. Протягом звітного періоду підприємство придбало матеріалу:

- 30 одиниць за ціною 15 грн за одиницю;

- 40 одиниць товару за ціною 20 грн за одиницю.

У даному звітному періоді також було списано 70 одиниць матеріалу на потреби виробництва.

У нашому прикладі середньозважена собівартість складає: (150 х 10 + 30 х 15 + 40 х 20) / (150 + 30 + 40) = 12,50 (грн) Розрахунок середньозваженої собівартості представимо в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Рух матеріалів

Кількість одиниць матеріалу, шт.

Ціна однієї одиниці матеріалу, грн

Загальна вартість матеріалу, грн

Залишок матеріалу на початок місяця

150

10,00

1500

Придбано

Партія № 1

30

15,00

450

Партія № 2

40

20,00

800

Разом

220

2750

Списаний матеріал

70

12,50

875

Залишок на кінець місяця

150

12,50

1875

Метод ФІФО

Той же числовий приклад, застосуємо при списанні матеріалу методом ФІФО (таблиця. 2.16).

Як бачимо, використання різних методів оцінки запасів припускає списання різних сум на собівартість, що, кінець кінцем, впливає на фінансові результати.

Зауважимо також, що згідно п. 5.9 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств суб'єкти малого підприємництва, що не є платниками єдиного податку, ведуть податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів з 01.01.2003 р. тільки за двома методами: ФІФО або ідентифікованій вартості відповідної одиниці запасів. При цьому вживані методи обліку вартості запасів не можуть змінюватися протягом звітного податкового року.

Таблиця 2.16

Рух матеріалів

Кількість одиниць матеріалу,

ПІТ.

Ціна однієї одиниці матеріалу, грн

Загальна вартість матеріалу, грн

Залишок матеріалу на початок місяця

150

10

1500

Придбано

Партія № 1

30

15

450

Партія № 2

40

20

800

Разом

220

2750

Списаний матеріал

70

10

700

Залишок на кінець місяця:

Партія № 0

80

10

800

Партія № 1

30

15

450

Партія № 2

40

20

800

Разом

150

2050

Облік на складах і в бухгалтерії повинен забезпечувати чіткий контроль за наявністю, надходженням і вибуттям запасів. Місця зберігання товарно-матеріальних цінностей повинні бути належно підготовленими і надійними, щоб виключити псування чи крадіжки матеріалів. Кожне з них (склад, комора тощо) повинні мати відповідний шифр (номер), який обов'язково вказують у всіх первинних документах. Місця зберігання треба забезпечити необхідними контрольно-вимірювальними приладами (лічильниками, вагами, мірниками тощо), обладнати відповідними полицями, шафами, комірками, засіками та ін., на яких повинні бути ярлики, де вказані назви, інвентарні номери, шифри, ціна матеріалів, вимірники (тонни, кілограми, грами, штуки, кубометри, літри), за якими обліковують ці матеріали. Шифри розробляють за серійною системою. Особливо важливе застосування таких шифрів на тих малих підприємствах, де значна кількість комплектуючих матеріалів, подібних за зовнішнім виглядом, майже однакових за вартістю. Що ж до запасних частин, без цих шифрів тут не обійтися. Зокрема, шифр 203111 може бути присвоєний такому найменуванню як акумулятори автомобільні. Перша цифра 2 означає клас, друга - синтетичний рахунок 0 "Виробничі запаси", третя 3 - субрахунок "Запасні частини", четверта 1 - групу "Акумулятори автомобільні", п'ята і шоста 11 - марку акумулятора.

Усі товарно-матеріальні цінності, що знаходяться у місцях їх зберігання, відносять під звіт матеріально відповідальним особам (завскладом, комірник), з якими має бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Право отримувати для виробничих потреб матеріали мають відповідальні працівники, яких затверджують на початку року наказом керівника малого підприємства.

Записи операцій із надходження чи вибуття матеріалів у книгах чи картках проводить завскладом (або бухгалтер складу) на підставі первинних документів (прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-закупівельних актів, приймально-здавальних накладних).

На кожен номенклатурний номер матеріалу відкривається окрема картка. На підставі первинних документів в картках складського обліку матеріалів проводяться записи з надходження і видачі матеріалів та щодня виводяться їх залишки. На перше число місяця проводиться звірка даних складського обліку з обліком у бухгалтерії, тобто кількісні залишки матеріальних цінностей за картками складського обліку звіряються з кількісними залишками в регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей.

На підставі записів у книгах чи картках складського обліку матеріально відповідальні особи складають реєстр приймання-здачі документів (або звіт про рух матеріалів) у двох примірниках, до якого прикладають усі первинні документи; один із них разом з первинними документами передають у бухгалтерію в установлені строки. У кінці кожного місяця залишки з книг чи карток складського обліку записують у сальдову відомість (книгу), яка знаходиться у бухгалтерії.

У бухгалтерії малого підприємства, як правило, ведуть лише вартісний облік товарно-матеріальних цінностей, оскільки кількісний забезпечується на складах. У той же час тут у сальдових відомостях є інформація про наявність товарно-матеріальних цінностей на початок і кінець кожного місяця.

Крім того, що у бухгалтерію надходять усі первинні документи на оприбуткування матеріалів, тут спочатку виписують первинні документи на їх видачу у виробництво чи на реалізацію, які після виконання повертаються назад разом із реєстрами приймання-здачі

(звітами про рух матеріалів). Але навіть зовнішні документи (товарно-транспортні накладні), як правило, надходять на підприємство на основі виписаних тут довіреностей на отримання матеріалів від постачальників.

Довіреність видають під розписку тільки тим відповідальним працівникам малого підприємства, які уповноважені отримувати товарно-матеріальні цінності від постачальників. Строк дії довіреності не може перевищувати 10 днів. Після її використання або після цього терміну, якщо довіреність не використано, роблять відповідну відмітку у журналі їх реєстрації. Нову довіреність тим же особам видають лише після використання або повернення попередньої. Оскільки довіреності належать до бланків суворого обліку, журнал їхньої реєстрації повинен бути пронумерований, прошнурований, завірений підписами керівника та головного бухгалтера і печаткою малого підприємства. Видають довіреності для використання за накладною, а списують - за актом з відображенням на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку".

Усі прийняті від матеріально відповідальних осіб первинні документи з обліку матеріалів у бухгалтерії перевіряють, при необхідності таксують, групують за джерелами надходження і витрачання матеріалів, після чого проводять записи у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку за відповідною кореспонденцією рахунків. У встановлені строки головний бухгалтер організовує вибіркову або суцільну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, за результатами якої проводять відображення різниць у облікових реєстрах.

Підставою для заповнення відповідних регістрів бухгалтерського обліку є первинні документи про рух запасів, а також розрахунки сум дооцінки (уцінки) товарно-матеріальних цінностей.

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів має специфічні особливості лише при передачі в експлуатацію та у процесі використання, оскільки надходження їх на підприємства відображають подібно до інших товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, існують первинні документи з обліку вибуття МШП, затверджені наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р. № 145, а саме:

- форма № МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань)";

- форма № МІІІ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів";

- форма № МТТТ-3 "Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристосувань)";

- форма № МШ-4 "Акт обліку вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів";

- форма № МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні";

- форма № МІІІ-6 "Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань";

- форма № МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв";

- форма № МШ-8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, встановленими виходячи з потреб підприємства.

Синтетичний облік запасів Схема аналітичного і синтетичного обліку всіх товарно-матеріальних цінностей однакова - від первинних документів (товарно-транспортних накладних, лімітно-збірних карт чи накладних, актів на списання) до карток чи книг складського обліку і звітів про рух матеріалів

Для обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції і товарів загальним Планом рахунків передбачені наступні рахунки бухгалтерського обліку:

■ 20 "Виробничих запасів",

■ 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

■ 25 "Напівфабрикати",

■ 26 "Готова продукція",

■ 28 "Товари".

За дебетом даних рахунків відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, а за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, зниження ціни і тому подібне

Відзначимо, що малі підприємства, що застосовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами", вартість використаних в операційній діяльності виробничих запасів, МТТТП, повинні узагальнювати у складі елементу "матеріальні витрати" на однойменному рахунку 80 "Матеріальні витрати".

За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відображаються суми визнаних матеріальних витрат, а за кредитом - списання в дебет рахунків:

- 23 "Виробництво" в частині сум прямих матеріальних витрат, які прямо включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), у витрати допоміжних (підсобних) виробництв, у загальновиробничі витрати;

- 79 "Фінансові результати" в частині сум прямих матеріальних витрат, які відносяться до адміністративних і збутових витрат, інших операційних витрат.

Відповідність субрахунків рахунку 20 і 80 при відображенні сум прямих матеріальних витрат приведемо в таблиці. 2.17.

Таблиця 2.17

Субрахунки рахунку 20

Субрахунки рахунку 80

Узагальнююча інформація

1

2

3

201 "Сировина і матеріали"

801 "Витрати сировини і матеріалів"

Інформація про витрати сировини і матеріалів, використаних як основні і допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства

202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"

802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів"

Інформація про витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в операційній діяльності підприємства

203 "Паливо"

803 "Витрати палива і енергії"

Інформація про витрати придбаного палива й енергії всіх видів, використаних на технологічних і інші операційні цілі, зокрема на вироблення з палива тепло - і електроенергії, спожитих в операційній діяльності

204 "Тара й тарні матеріали"

804 "Витрати тари і тарних матеріалів"

Інформація про витрати тари і тарних матеріалів, використаних в операційній діяльності

205 "Будівельні матеріали"

805 "Витрати

Будівельних

Матеріалів"

Інформація про витрати будівельних матеріалів, використаних як основні і допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства

207 "Запасні частини"

806 "Витрати запасних частин"

Інформація про витрати запасних частин, використаних для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і МШП підприємства

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення"

Інформація про витрати матеріалів сільськогосподарського призначення, використаних в операційній діяльності підприємства

281 "Товари на складі"

808 "Витрати товарів"

Облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, без продажу іншим особам (тільки відносно товарів, спожитих при виробництві або для внутрішніх потреб підприємства)

209 "Інші матеріали"

809 "Інші матеріальні витрати"

Інформація про витрати інших матеріалів, а також про вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого і невиробничого характеру

При реалізації готової продукції на сторону її собівартість не відображається у складі елементів витрат. В даному випадку собівартість реалізованої готової продукції відразу з кредиту рахунку 26 списується в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

В той же час собівартість реалізованих виробничих запасів, МШП і товарів повинна відображатися у складі елементу " Інші операційні витрати" на рахунку 84 "Інші операційні витрати" з подальшим списанням в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

На рахунку 84 "Інші операційні витрати" також узагальнюється інформація про суми втрачених виробничих запасів, МШП, товарів.

Найбільш поширену кореспонденцію рахунків за спрощеною схемою обліку витрат без використання малими підприємствами рахунків 9 класу для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів за загальним Планом рахунків, приведемо в табл. 2.18.

Для обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції і товарів спрощеним Планом рахунків передбачені рахунки 20 "Виробничі запаси" і 26 "Готова продукція".

На рахунку 20 "Виробничі запаси" ведеться облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, будівельні матеріали і матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, МШП і транспортно-заготівельні витрати.

Для забезпечення необхідної деталізації і аналітичної інформації про виробничі запаси, МШП підприємства можуть ввести відповідні субрахунки.

Рахунок 26 "Готова продукція" призначений для обліку і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати за товарами і торговою націнкою. До даного рахунку також можуть відкриватися відповідні субрахунки.

За дебетом рахунків 20, 26 відображаються надходження вказаних цінностей, а за кредитом - їх вибуття, уцінка.

Вартість використаних (спожитих) виробничих запасів, МШП, товарів, готової продукції у виробництві власної продукції, робіт, послуг і для іншої операційної діяльності, малі підприємства, що застосовують спрощений План рахунків, повинні узагальнювати на рахунку 84 "Витрати операційної діяльності". На ньому торгові підприємства також узагальнюють інформацію про собівартість реалізованих товарів. В той же час собівартість реалізованої на сторону готової продукції не відображається на даному рахунку, а списується відразу з кредиту рахунку 26 "Готова продукція" в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Таблиця 2.18. КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

З/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

2

3

4

Надходження виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), МНІП, товарів

Придбання за грошові кошти тау безготівковому порядку

Уразі подальшої оплати

1

Оприбутковані запаси

20, 22, 281

631

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості оприбуткованих запасів

641

631

3

Відображені витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів (на рахунках обліку запасів або на окремому субрахунку для обліку ТЗВ)

20

631

22

281

4

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг за транспортування запасів

641

631

5

Оплачені за придбані запаси

631

311

6

Оплачені за транспортні послуги

631

311

Уразі передоплати

7

Проведена передоплата за запаси

371

311

8

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі суми передоплати (за наявності податкової накладної)

641

644

9

Проведена передоплата за транспортні послуги

371

311

10

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі суми передоплати за транспортні послуги (за наявності податкової накладної)

641

644

11

Оприбутковані придбані запаси

20, 22, 281

631

12

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні запасів

644

631

13

Відображені витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів (на рахунках обліку запасів або на окремому субрахунку для обліку ТЗВ)

20

631

22

281

14

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості транспортних послуг

644

631

15

Проведений залік заборгованостей

631

371

Закупівля підзвітною особою

1

Видані грошові кошти працівникові під звіт з каси підприємства

372

301

2

Оприбутковані запаси від підзвітної особи

20, 22, 281

372

3

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у складі вартості запасів за наявності податкової накладної

641

372

4

Списані витрати на відрядження, пов'язані із закупівлею запасів до складу первинної вартості запасів (на рахунках обліку запасів або на окремому субрахунку для обліку ТЗВ)

20

372

22

281

Надходження виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), МШП, товарів як внесок до статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошеного в засновницьких документах

46

40

2

Відображено отримання від учасника виробничих запасів, МШП

20, 22, 281

46

Безвідплатне отримання виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), МШП, товарів

1

Відображена справедлива вартість безоплатно отриманих запасів

20, 22, 281

718

2

Списана сума доходу на фінансовий результат

718

791

ВИБУТТЯ

Виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), МШП

Використання в операційній діяльності

1

Списані запаси, використані:

80

20, 22

- для виробництва продукції і загальновиробничих потреб

23

80

- для загальногосподарських, збутових, інших операційних потреб

791

Реалізація на сторону

1

Відображений дохід від реалізації відвантажених покупцеві запасів

377

712

2

Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцеві запасів

712

641

3

Списана собівартість реалізованих запасів

84

20, 22

4

Сформований фінансовий результат:

- списаний дохід від реалізації запасів

712

791

- списана собівартість реалізованих запасів

791

84

5

Надійшла оплата за відвантажені запаси

311

377

Списання запасів, втрачених унаслідок надзвичайних подій

1

Списані запаси, втрачені унаслідок надзвичайних подій

85

20, 22, 26, 28

2

Оприбутковані отримані відходи від списання запасів, знищених унаслідок надзвичайних подій

20

75

3

Сформований фінансовий результат:

- списані витрати від надзвичайних подій

794

85

- списані доходи від надзвичайних подій

75

794

Облік втрат ТМЦ у зв'язку з розкраданням, псуванням

1

Відображена виявлена сума недостачі ТМЦ за балансовою вартістю

84

20, 22, 26

2

Зарахована балансова вартість списаного активу на забалансовий рахунок 07 "Списані активи" одночасно із списанням цінностей

072

-

3

Відображено корегування податкового кредиту з ПДВ (коли винна особа не встановлена) - кореспонденція субрахунків: Дт 641 - Кд 644 - методом "червоне сторно"

641

644

84

644

4

Відображений дохід унаслідок визнання (встановлення) винної особи

375

716

5

Списана із забалансового рахунку 07 "Списані активи" балансова вартість нестачі активу одночасно із списанням суми збитку на винну особу або після закінчення терміну позовної давності

-

072

6

Відшкодована винною особою сума збитку:

- шляхом внесення грошових коштів до каси підприємства

301

375

- шляхом утримання із заробітної плати

661

7

Відображена сума відшкодування, що підлягає перерахуванню до бюджету у разі її визнання судом, розрахована відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116

716

641 (відповідний аналітичний рахунок)

8

Сплачена сума відшкодування, що підлягає перерахуванню до бюджету

641

311

9

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

716

791

791

84

Продаж товару

У оптовій торгівлі

1

Надійшла передоплата за товар від покупця

311

681

2

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ у складі передоплати за товари

643

641

3

Відвантажений товар покупцеві в рахунок передоплати, що надійшла

361

702

4

Списана раніше відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ при відвантаженні товару

702

643

5

Списана балансова вартість товарів

84

281

6

Списані транспортно-заготівельні витрати, що припадають на реалізований товар

84

289

7

Проведений залік заборгованості

681

36

8

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

791

84

9

Списаний на фінансовий результат дохід, отриманий від реалізації товарів

702

791

У роздрібній торгівлі

1

Передані товари уроздріб

282

281

2

Відображена сума торгової націнки

282

285

3

Поступили грошові кошти за продані товари

301 (301/1)

702

4

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ у складі вартості проданих товарів

702

641

5

Списана торгова націнка на реалізовані товари

285

282

6

Списана собівартість реалізованого товару

84

282

7

Списана сума ТЗВ, що відносяться на реалізований товар

84

289

8

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

791

84

9

Списаний на фінансовий результат дохід, отриманий від продажу товарів

702

791

10

Здана виручка:

- у касу підприємства з подальшим внесенням на рахунок в банк

301 (301/2)

301 (301/1)

311

І/або 313

301 (301/2)

- через службу інкасації, поштові відділення із зарахуванням на рахунки в установі банку

333

301 (301/1)

301 (301/2)

311, 313

333

Операції з готовою продукцією

1

Відображено оприбутковування готової продукції з виробництва

26

23

2

Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансові результати діяльності

791

26

3

Відображений залишок готової продукції на кінець звітного періоду за даними інвентаризації

26

791

4

Відображено переведення готової продукції до складу необоротних активів 10 26

15

26

10, 11, 12

15

За дебетом рахунку 84 відображається вартість спожитих матеріальних цінностей в операційній діяльності, а за кредитом - списання в дебет рахунків:

- 23 "Виробництво" в частині вартості спожитих матеріальних ресурсів, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і витрат допоміжних (підсобних) виробництв, у загальновиробничі витрати (якщо підприємство використовує для обліку витрат рахунок 23);

- 79 "Фінансові результати" в частині вартості спожитих матеріальних цінностей, які відносяться до адміністративних і збутових витрат, інших операційних витрат або в частині всіх спожитих матеріальних цінностей (якщо підприємство використовує спрощений План рахунків).

Вартість спожитих матеріальних цінностей при здійсненні інвестиційної, фінансової і іншої звичайної діяльності відображається за дебетом рахунку 85 "Інші витрати", з подальшим списанням в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Найбільш поширену кореспонденцію рахунків для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків, наведемо в табл. 2.19.Схожі статті
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Метод ФІФО

Предыдущая | Следующая