Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Останнім часом обчислювальна техніка і на малих підприємствах перетворилась на визначальний фактор організації обліку. Застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку дозволяє прискорити обробку облікової інформації та передачу її за всіма напрямками. Уявити сучасного бухгалтера, що веде облік тільки вручну дедалі досить складно, зважаючи хоча б на державні вимоги до подання звітності електронною поштою.

Оскільки, однією з вирішальних складових матеріально-технічного забезпечення бухгалтерського обліку є його комп'ютеризація, зупинимося на питаннях програмного забезпечення обліку малих підприємств. Зазначимо також - на законодавчому рівні способи автоматизації бухгалтерського обліку суб'єктів підприємницької діяльності поки що не регулюються і належать до компетенції підприємства.

По суті, вибір автоматизованої форми бухгалтерського обліку для підприємства зводиться до вибору зручної комп'ютерної програми, що відповідає завданням обліку, оподаткування та звітності і може бути використана для ведення практично будь-яких розділів бухгалтерського обліку на малому підприємстві:

- облік операцій по банку і касі;

- облік основних засобів і нематеріальних активів;

- облік матеріалів і МШП;

- облік товарів, послуг і виробництва продукції;

- облік валютних операцій;

- облік взаєморозрахунків з організаціями, дебіторами, кредиторами, підзвітними особами;

- облік розрахунків із заробітної плати;

- облік розрахунків з бюджетом;

- інші розділи обліку;

- складання звітності.

На сучасному ринку програмних продуктів для малого та середнього бізнесу пропонується велика кількість систем автоматизації обліку фінансово-господарської діяльності. Вибір раціональної системи автоматизації бухгалтерського обліку повинен відповідати таким критеріям:

1) налагодження системи_як на специфіку конкретної організації, так і на зміни в законодавстві України, тобто у мінімально короткий термін без втрат інформаційних даних не тільки перебудувати План рахунків, звітні форми, типові проводки, але і скласти звітність згідно нових вимог обліку;

2) можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а і з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими як системи "клієнт-банк" для безготівкових розрахунків і реєстраторами розрахункових операцій для забезпечення готівкового товарообігу в роздрібній торгівлі;

3) наявність постійної підтримки з боку розробників програмного забезпечення: навчання і консультативного супроводу не тільки на випадок поломок, але і внесення змін.

Сучасний український ринок програмних продуктів для автоматизованої обробки інформації фінансово-господарської діяльності підприємств малого бізнесу досить об'ємний. На ньому пропонуються цілий ряд автоматизованих систем як вітчизняних, так і закордонних розробників. Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного забезпечення пропонується цілий ряд розробок:

- 1С:Підприємство Система названа як одна програма. Насправді вона є не стільки продуктом, готовим до використання кінцевими користувачами, скільки інструментальним середовищем для його розробки. Окрім офіційної версії 1С бухгалтерія для України, свої рішення пропонують партнери фірми 1С в Україні. Найбільш відомі з них: ABBYY Ukraine, Диск, Фаворит Сервіс, Форт. Крім цього практично в кожному великому місті є фірма, а часто й не одна, які пропонують свій варіант налагодження для платформи 1С

- АБ Офіс 2000 (компанія АБ Система)

- Dt1oPro" (Ксиком Софт)

- GrossBee-ХХІ" (компанія Гроссбі)

- SMarket (фірма ТФПК)

- X-DOOR (компанія SoftTAXI)

- Акцент 6.0 Бізнес-пакет (компанія Імпакт)

- Бест-Про (компанія Інтелект-Сервіс)

- Парус (корпорація Парус-Україна)

- РС-Фінанси (компанія РС-Финанси+)

- Свод (компанія КомПАС-Україна)

- Торгінфо 6.0 (компанія Торг інформатика)

- Універсал (компанія СофтПро) та інші.

Безперечним лідером серед розробників є фірма 1С. Систему програм 1С:Підприємство без перебільшення можна назвати бестселером російських бухгалтерських програм.

За функціональними можливостями потребам малого бізнесу відповідають бухгалтерські програми класу міні - бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені для бухгалтерій з малою чисельністю працівників (від одного до трьох) без явного їх закріплення за конкретними розділами обліку. Програми орієнтовані на малий бізнес і реалізують функції ведення синтетичного і вартісного аналітичного обліку, дають змогу вводити та обробляти бухгалтерські проведення, оформляти невелику кількість первинних документів і формувати звітність. На малих підприємствах основна частина робіт припадає на фінансовий облік і значно менша - на ведення управлінського обліку. Цей клас представлений програмами: Фінанси без проблем (фірма Хакерс-Дизайн, Маріуполь), Міні-бухгалтерія (фірма 1С, Москва), "Бухгалтерія малого підприємства" (фірма Фор, Москва).

За способом організації для малого бізнесу підходять бухгалтерські програми з прив'язкою до журналу господарських операцій (журнальний спосіб). У такій програмі користувач починає роботу з журналом господарських операцій, а решта дій є похідними. Такій підхід зручний для малих підприємств, але зумовлює необхідність частих фільтрацій даних у разі великого обсягу і різноплановості звітної інформації. За таким принципом побудовані системи 1С, Турбо-Бухгалтер, Інтегратор.

Одним з найпоширеніших програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку в Україні є ІС-.Підприємство, яка складається із системи програм: ІС-Бухгалтерія, ІС [Торгівля і Склад, ІС-Зарплата і Кадри.

Різноманітні і гнучкі можливості системи 1С: Підприємство дозволяють використовувати її і як достатньо простий і наочний інструмент бухгалтера, і як засіб повної автоматизації обліку від введення первинних документів до формування звітності.

Програмний комплекс 1С:Підприємство володіє гнучкими можливостями організації обліку:

О синтетичний облік по багаторівневому плану рахунків;

О облік по декількох планах рахунків;

О валютний облік і облік покриття валют;

О багатовимірний аналітичний облік; о кількісний облік;

О облік по декількох підприємствах в одній інформаційній базі. Введення інформації в 1 (^Підприємство може бути організоване з різним ступенем автоматизації:

■ режим ручного введення операцій;

■ режим типових операцій;

■ режим автоматичного формування операцій за документами. Складовими системи програм 1С:Підприємство є:

- технологічна платформа;

- конфігурації.

Технологічна платформа являє собою набір різних механізмів, що використовуються для автоматизації економічної діяльності і не залежать від конкретного законодавства і методології обліку.

Технологічна платформа може мати наступні компоненти:

1) Бухгалтерський облік - призначена для обліку наявності і руху засобів підприємства та може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами 1С:Підприємство. Система 1С:Бухгалтерія для України представляє собою компоненту Бухгалтерський облік системи 1С-.Підприємство.

2) Оперативний облік - призначена для обліку наявності і руху матеріальних і грошових коштів та може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами 1С:Підприємство. Система 1С:Торгівля і Склад представляє собою компоненту Оперативний облік системи 1С:Підприємство.

3) Розрахунок - призначена для автоматизації періодичних розрахунків і може бути використана як автономно, так і разом з іншими компонентами системи 1С:Підприємство. Система 1С:Зарплата і Кадри представляє собою компоненту Розрахунок системи 1С Підприємство.

4) Керування розподіленими інформаційними базами призначена для організації єдиної системи автоматизованого обліку на підприємствах, що мають територіально віддалені об'єкти: філії, склади, магазини, пункти прийому замовлень та інші підрозділи, не зв'язані локальною мережею. Ця компонента поставляється розробниками окремо.

Якщо на комп'ютері встановлена хоча б одна компонента, вважається, що встановлена система 1С:Підприємство, тільки в обмеженому складі.

Конфігурації є прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована на автоматизацію визначеної сфери економічної діяльності і відповідає чинному законодавству. Конфігурація 1С. Бухгалтерія найбільш вдало пристосована для потреб малого бізнесу.

Вхідною інформацією в 1С бухгалтерія є операція, що відображує реальну господарську операцію на підприємстві. Операції можуть формуватися вручну або автоматично на базі документів, які вводяться в систему. Разом з операцією документ може генерувати бухгалтерські проведення.

1С:Бухгалтерія включає набір стандартних звітів, що дають змогу бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації. Програма за даними синтетичного обліку формує такі звіти: оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, Головну книгу, журнал-ордер і відомість за рахунком, аналіз рахунка - за період і за датами, картку рахунка, а також звіти з аналітичного обліку: оборотно-сальдову відомість за рахунком у розрізі об'єктів аналітичного обліку, аналіз рахунка у розрізі об'єктів аналітики, аналіз об'єкта аналітики за рахунками, картку операцій за об'єктом аналітики. Склад і зміст регламентованих звітів, тобто призначених для передачі різним контролюючим інстанціям, визначаються різними державними органами. До них входять: Звіт малого підприємства, Розрахунок єдиного податку, Форма № 8ДР, Декларація про ПДВ, Довідка про сумісників і т. ін.

Інструментальні засоби настроювання (Конфігуратор) дають змогу пристосувати програми комплексу 1С:Підприємство до особливостей обліку на підприємстві, змінювати окремі параметри (наприклад, коди рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх назви, ставки податку), досить повно описати і модифікувати правила виконання розрахунків, налаштувати зовнішній вигляд форм введення інформації і форм звітів. Налаштування алгоритмів роботи системи здійснюється за допомогою вбудованої об'єктно-орієнтованої мови.

Треба зазначити, що на ринку немає універсального програмного продукту, який був би придатним до використання на підприємствах будь-якої форми власності та сфери діяльності. Отже, при виборі автоматизованої системи обліку необхідно враховувати реальні потреби та можливості підприємства. Крім того, розробники пропонують налагодження своїх систем у відповідності зі специфічними вимогами замовників.

Всі способи інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку, отже і форми ведення бухгалтерського обліку, мають право на існування. Але визначальними факторами при виборі способів отримання інформації є її ціна, своєчасність та повне задоволення вимог системи бухгалтерського обліку.

Контрольні питання для самоперевірки

1. Визначте поняття малого бізнесу.

2. Назвіть переваги та недоліки малого бізнесу.

3. Обгрунтуйте реальне становище в сфері малого бізнесу в Україні.

4. Дайте характеристику суб'єктів малого підприємництва.

5. В чому полягає державна підтримка малого бізнесу в Україні?

6. В чому виражається обмеження малого бізнесу в Україні?

7. Нормативно-правове регулювання малого бізнесу в Україні.

8. Критерії віднесення суб'єктів малого бізнесу до підприємств, що мають право розраховувати на спрощення бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності.

9. Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу.

10. Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку.

11. Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу, що вже працюють на єдиному податку.

12. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.

13. Реєстрація новостворених суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

14. Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій в малому бізнесі.

15. Правила використання розрахункових документів у розрахунках із споживачами.

16. Методологічні аспекти формування облікової політики малих підприємств.

17. Організаційні аспекти формування облікової політики малих підприємств.

18. Особливості застосування малими підприємствами спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

19. Особливості застосування загального Плану рахунків бухгалтерського обліку.

20. Відмінності форм бухгалтерського обліку для малих підприємств.

Тести

1. Діяльність, що характеризується високою мобільністю, формує соціальний прошарок підприємців-власників, що є основою середнього класу - це

А) малий бізнес;

Б) середній бізнес;

В) великий бізнес;

Г) а, б, в.

2. Укажіть переваги малого бізнесу

А) відсутність ефекту масового виробництва;

Б) особистий контакт клієнта з підприємцем;

В) велика функціональність власника фірми;

Г) відсутність внутрішньої спеціалізації.

3. Укажіть недоліки малого бізнесу

А) обмеження ринку збуту продукції;

Б) маневрування в питаннях змінення технологій;

В) необхідність особистого втручання керівника у всі сфери діяльності фірми;

Г) ексклюзивний варіант надання послуг.

4. Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку має:

А) 10 розділів;

Б) 25 бухгалтерських рахунків;

В) 25 бухгалтерських рахунків і 0-й клас;

Г) 99 бухгалтерських рахунків і 0-й клас.

5. Національна програма сприяння розвитку малого бізнесу в Україні затверджується

А) Верховною Радою України;

Б) Кабінетом Міністрів України;

В) Державним комітетом статистики України;

Г) правильна відповідь відсутня.

6. Великими вважаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік

А) перевищує 1000 осіб;

Б) не перевищує 1000 осіб;

В) перевищує 250 осіб;

Г) не перевищує 50 осіб.

7. Малими визнаються підприємства, в яких обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік

А) перевищує суму, еквівалентну п'ятистам тисячам євро;

Б) не перевищує суму, еквівалентну п'ятистам тисячам євро;

В) перевищує 70 млн грн;

Г) не перевищує 70 млн грн.

8. Указом Президента України № 727 від 03.07.1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" для суб'єктів малого підприємництва був спрощений

А) бухгалтерський облік;

Б) система оподаткування;

В) звітність;

Г) а, б, в.

9. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи єдино-податківці повинні мати за рік виручку до:

А) 500 000 євро і чисельність працюючих не більше 50 осіб;

Б) 500 000 грн і чисельність працюючих до 10 осіб;

В) 1 млн грн і чисельність працюючих до 50 осіб;

Г) 1 млн грн і чисельність працюючих до 10 осіб.

10. Середньооблікова чисельність працівників за місяць розраховується шляхом складання середньооблікової кількості

А) штатних працівників;

Б) зовнішніх сумісників;

В) працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами;

Г) а, б, в.Схожі статті
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу - Атамас П. Й. - Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Предыдущая | Следующая