Національна економіка - Мельник А. Ф

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.2. Типи та моделі національних економік

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.3. Суб'єкти економічної діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.4. Особливості трансформації та розвитку національної економіки в Україні

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 1.5. Економічна безпека держави. Показники оцінки її рівня

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.1. Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і зміст

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.2. Теорії структурних трансформацій національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.3. Інституціональні теорії розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.4. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Л. Вальраса

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.5. Теорії державного регулювання національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 2.6. Базисні економічні інститути функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 3.ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.1. Теорії суспільного добробуту - складова соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.2. Концептуальні підходи до проблеми справедливості

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.3. Теоретичні основи розбудови соціально-ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 3.4. Концепції ефективності конкурентної ринкової економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 4.ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 4.1. Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 4.2. Характеристика основних складових економічного потенціалу

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Природно-ресурсний потенціал країни, економічна оцінка та напрями його раціонального використання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Виробничо-технологічний потенціал країни. Оцінка ефективності його використання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Трудовий потенціал: склад, структура, показники розвитку

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Інвестиційний потенціал країни, його економічний зміст і особливості формування

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 4.3. Національне багатство як складова економічного потенціалу країни

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 5. ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 5.1. Показники оцінювання результатів функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 5.2. Система національних рахунків та принципи її побудови

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 5.3. Методологія міжнародних зіставлень показників системи національного рахівництва у контексті порівняння рівня розвитку національних економік

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 6.1. Основні аспекти вияву ролі інститутів у розвитку економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 6.2. Інституціональне середовище розвитку економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 6.3. Характеристика основних інституціональних чинників функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 7. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 7.1. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у ринковій економіці

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 7.2. Елементи інфраструктури ринку та основні принципи їх функціонування

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 7.3. Пріоритети розвитку ринкової інфраструктури національного ринку в умовах глобалізації

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.1. Державне управління економікою: функції, принципи

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.2. Теоретичні основи державного регулювання економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.3. Методи державного регулювання економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.4. Механізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.5. Державне регулювання цін та інфляції

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.6. Механізм державної підтримки підприємницької діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.7. Державне регулювання розвитку промислового виробництва

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.8. Державне регулювання агропромислового виробництва

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.9. Державне регулювання транспортної системи

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.10. Механізм управління державним сектором економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.11. Державне регулювання суспільного сектору сфери послуг

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.12. Механізм державного регулювання розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.13. Соціальна політика та державне регулювання рівня життя населення

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.14. Державне регулювання ринку праці

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.15. Державне регулювання природоохоронної діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 8.16. Регіональна економічна політика: державне регулювання розвитку регіонів

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 9. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 9.1. Прогнозування розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Сутність та завдання прогнозування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Оцінка та вибір методів прогнозування, їх характеристика. Методи оцінки результатів прогнозування

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Організація державного прогнозування в Україні

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 9.2. Програмування національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Сутність та завдання програмування, види цільових комплексних програм

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Механізм розроблення та реалізації цільових комплексних програм

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 9.3. Макроекономічне планування розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 10. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 10.1. Характеристика структурних змін в національній економіці. Вимірювання структурного ефекту

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 10.2. Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 10.3. Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 11. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 11.1. Економічне зростання: визначення, фактори, джерела, типи значення в розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 11.2. Моделі економічного зростання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 11.3. Потенціал економічного зростання національної економіки. Часткові та узагальнюючі показники економічного зростання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 11.4. Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання: стратегії та пріоритети економічного зростання

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 11.5. Показники ефективності розвитку та зростання національної економіки

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - Розділ 12. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МІСЦЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.1. Влив глобалізації на розвиток національної економіки. Адаптація національної економіки до глобальних змін

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.2. Форми і методи інтеграції національної економіки у світове господарство

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.3. Механізм зовнішньоекономічних зв'язків України

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.5. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.6. Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю

 • Національна економіка - Мельник А. Ф. - 12.7. Конкурентоспроможність національної економіки у світовому господарстві: суть та основні підходи до оцінювання