Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 5.1. Зовнішня торгівля товарами та послугами

У розділі відображено та проаналізовано основні показники економічного і соціального стану України за 2001-2007'рр., охарактеризовано зовнішньоторговельний баланс і товарну та геополітичну структуру експорту й імпорту України за січень-червень 2009 р.; розглянуто наслідки впливу глобальної кризи на стан зовнішньої торгівлі товарами й послугами, визначено джерела капіталовкладень, динаміку та структуру надходжень міжнародних інвестицій, характер використання капіталовкладень, розвиток фінансових ринків. Описано процеси транс націоналізації української економіки і в зв'язку з цим розглянуто принципи оцінювання інвестиційної привабливості активів та шляхи поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Засвоївши матеріал розділу, опрацювавши відповідні літературні джерела, статистичну інформацію, законодавчу базу України, студент повинен уміти:

- систематизувати показники зовнішньоекономічної діяльності;

- аналізувати зовнішньоторговельний баланс, використовуючи економіко-статистичні методи;

- синтезувати результати аналізу зовнішньоторговельних показників;

- аналізувати структурні зрушення та динаміку надходжень прямих зовнішніх інвестицій в Україну;

- оцінювати вплив макросередовища на міжнародну інвестиційну діяльність в Україні;

- аналізувати основні напрями поліпшення інвестиційного клімату в країні;

- визначати позитивний та негативний вплив основних форм вкладення прямих зовнішніх інвестицій в українську економіку.

5.1. Зовнішня торгівля товарами та послугами

Останнім часом у світовій економіці відбулися значні кількісні та якісні зміни, пов'язані з поширенням процесів глобалізації. Ставлення міжнародної спільноти до України та, відповідно, оцінка її можливостей інтегруватися у світове господарство значною мірою залежить від сукупності показників розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами.

У табл. 5.1 подано основні показники економічного і соціального стану України за 2001-2007 рр.

Таблиця 5.1. Основні показники економічного і соціального стану України

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

Валовий внутрішній продукт, млн грн

204190

225810

267344

345113

441452

544153

712945

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

109,2

105,2

109,6

112,1

102,7

107,3

107,6

Обсяг промислової продукції (темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

114,2

107,0

115.8

112,5

103,1

106,2

110,2

Обсяг продукції сільського господарства,

Млн грн

65218

65253

64473

83900

92536

94300

109850

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

110,2

101,2

89,0

119,7

100,1

102,5

93,5

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), млн грн

32573

37178

51011

75714

93096

125253.7

188486

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

120,8

108,9

131,3

128,0

101,9

119,0

129,8

Роздрібний товарооборот, млн грн

34417

39691

49994

67556

94332

129952

178233

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

113,7

115,0

120,5

121,9

123,4

126,4

129,5

Обсяг реалізованих послуг, млн грн

37822

46400

56121

72933

92013

116351

137515

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %

115,2

122,7

121,0

130,0

126,2

126,5

114,1

Частка збиткових підприємств, %

38,2

38,8

37,2

34,8

34,2

30,9

32,5

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн

311,08

376,38

462,27

589,62

806,19

1041,44

1351,0

Темпи зростання порівняно з середньомісячною зарплатою за попередній рік, %

135,2

121,0

122,8

127,5

136,7

129,2

129,7

Доходи населення,

Млн грн

109391

185073

215672

274241

381404

472061

623289

Темпи зростання порівняно з попереднім роком, %

125,9

117,1

116,5

127,2

139,1

123,8

132,0

Витрати й заощадження населення, млн грн

102835

185073

215672

274241

381404

472061

623289

Темпи зростання порівняно з попереднім роком, %

122,7

117,1

116,5

127,2

139,1

123,8

132,0

Рівень безробіття, %

3,68

3,7

3,5

3,5

3,1

2,7

2,3

Експорт товарів і послуг, млн дол. США

21086

23351

28953

41291

44378

50239

64001

Темпи зростання порівняно з попереднім роком, %

109,5

110,7

124,0

142,6

107,5

113,2

127,4

Імпорт товарів і послуг, млн дол. США

20473

21494

27665

36313

43707

53307

72153

Темпи зростання порівняно з попереднім роком, %

114,1

105,0

128,7

131,3

120,4

122,0

135,4

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу, %

14,6

12,0

11,8

10,7

14,7

17,3

18,0

Доходи зведеного бюджету, млн грн

26,9

27,4

28,2

26,5

30,4

31,6

30,8

Видатки зведеного бюджету, млн грн

27,2

26,7

28,4

29,4

32,1

32,2

31,7

Дефіцит зведеного бюджету, млн грн

0,3

0,7

0,2

3,2

1,8

0,7

1,1

Сальдо поточного рахунку платіжного балансу, млн грн

3,7

7,5

5,8

10,6

2,9

-1,5

-3,7

У 2008 році розвиток зовнішньоекономічного сектора України зазнав значних змін. Так, у січні-серпні тривали й навіть посилились такі тенденції минулих років:

- надвисокі темпи зростання вартісних обсягів експорту й імпорту, насамперед унаслідок стрімкого підвищення цін на світових товарних ринках;

- збільшення дефіциту товарного балансу через "розігрітий" внутрішній попит і зміцнення реального обмінного курсу;

- значні обсяги надходження коштів, у першу чергу, прямих іноземних інвестицій та довгострокових кредитів, що дозволяли не тільки фінансувати зростаючий дефіцит поточного рахунку, а й збільшувати міжнародні резерви.

Однак розгортання світової фінансової кризи та поширення її ефектів на Україну з вересня 2008 р. зумовило уповільнення припливу довгострокового капіталу, значний відплив короткострокових фінансових ресурсів і падіння експортних надходжень і, як наслідок, відбулось суттєве послаблення обмінного курсу гривні.

У цілому за 2008 рік від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу збільшилось до 12,9 млрд дол. США, що становить 7,1% від ВВП (у 2007 р. ця величина становила 5,3 млрд дол. США і 3,7% відповідно), насамперед, через зростання дефіциту товарного балансу (до 17 млрд дол. США) та від'ємного сальдо доходів (до 1,5 млрд дол. США). Збільшення дефіциту торгівлі товарами, зокрема в першій половині року, було викликано прискореним зростанням доходів населення, що стимулювалось значними соціальними витратами уряду, динамічним розвитком споживчого кредитування, суттєвим зміцненням реального обмінного курсу гривні. У IV кварталі 2008 року різке скорочення внутрішнього попиту разом із послабленням обмінного курсу гривні дозволили компенсувати суттєве зниження цін та зовнішнього попиту на український експорт, що сприяло зменшенню дефіциту торгівлі товарами (з урахуванням сезонного фактора).

Незважаючи на поширення ознак економічної кризи в Україні наприкінці року, обсяги експорту в цілому за 2008 рік збільшилися на 35,9% порівняно з 2007 роком і досягли 67,7 млрд дол. США. Збереження досить високих темпів приросту експорту товарів, перш за все, було зумовлено високими цінами на світових товарних ринках у середині року, зокрема на продукцію чорної металургії, хімічної галузі та АПК. Загальне зростання експорту в 2008 році було забезпечено збільшенням вартісних обсягів продукції в таких галузях:

- металургійній - на 32,9% (38,3% приросту від загального обсягу експорту);

- АПК - у 1,7 раза (25,6% від приросту експорту);

- машинобудівній - на 28,6% (13,6% від приросту експорту). Наприкінці року обвальне падіння світового попиту, зниження

Цін на світових товарних ринках, спад вітчизняного промислового виробництва призвели до різкого падіння вартісних обсягів експортних поставок (у листопаді - грудні на 19% порівняно з відповідним періодом 2007 року). Якщо у перших трьох кварталах 2008 року половину приросту експорту забезпечувала металургійна галузь, то в ^ кварталі вартісні обсяги цієї групи знизились на 50,7% порівняно з ІІІ кварталом (на 21,5% порівняно з відповідним кварталом 2007 року). Це було зумовлено як падінням цін на чорні метали (майже на 40%), так і зменшенням фізичного обсягу постачання чорних металів (на 27,8%) унаслідок обвального падіння зовнішнього попиту. За підсумками року найдинамічніше зростав експорт продукції АПК (у 1,7 раза), що, з одного боку, пояснюється зростанням цін на сільськогосподарську продукцію, а з іншого - суттєвим зростанням постачання зернових. Майже весь приріст вартісних обсягів експорту цієї групи (85,7%) відбувався за рахунок збільшення обсягів експорту зернових (у 4,9 раза), насіння олійних культур (у 2,1 раза), жирів та олії (на 13,3%).

Високий інвестиційний і споживчий попит, переважно в країнах СНД, протягом першої половини року зумовив динамічне зростання обсягів експорту машинобудівної продукції. Проте, у зв'язку з негативними тенденціями, що були спричинені кризою, зокрема, скороченням попиту на цю продукцію з боку Росії, обсяги її експорту, сягнувши своєї максимальної позначки в ІІІ кварталі 2008 року (3,3 млрд дол. США), у ІУ кварталі повернулися на рівень І кварталу (2,4 млрд дол. США).

У географічній структурі експорту протягом року спостерігалася тенденція до зниження частки країн СНД: в цілому за 2008 рік вона становила 35,7% (у 2007 році - 37,9%). Серед регіонів, що в 2008 році збільшили свої частки в експорті України, можна назвати Азію (на 1,7%) та Америку (на 0,7%).

Вартісні обсяги імпорту товарів за рік зросли на 40,1%, до 84,7 млрд дол. США, що було викликано підвищенням внутрішнього попиту насамперед на споживчі товари, а також зростанням світових цін на енергоносії, сировину та матеріали у першій половині року. В структурі імпорту найвищі темпи зростання були характерні для споживчих товарів - на 57,1% (для порівняння зростання імпорту засобів виробництва і товарів, призначених для подальшої переробки становило 33,3% і 32,9% відповідно). Навіть у ІУ кварталі темпи зростання споживчого імпорту зберігались на рівні 19,8% (насамперед за рахунок ажіотажного попиту, спричиненого високими девальваційними очікуваннями і заявами про необхідність обмеження некритичного імпорту адміністративними методами). Відповідно частка споживчого імпорту підвищилась у 2008 році до 22,9% (20,1% у 2007 році). Наслідки фінансової кризи (стрімке падіння курсу гривні, недоступність кредитних ресурсів, зокрема для фізичних осіб, зменшення інвестиційного попиту й обсягів будівництва) призвели до різкого скорочення місячних обсягів імпорту в листопаді - грудні до середньомісячного рівня 2007 року.

Зростання вартісних обсягів імпорту в 2008 році відбувалось в основному за рахунок:

- мінеральних продуктів - на 50,1% (31,6% від приросту імпорту);

- продукції машинобудування - на 34,8% (28,4 % від приросту загального обсягу імпорту);

- продукції хімічної промисловості - на 32,4% (12,1% від приросту імпорту).

У 2008 році вартісні обсяги імпорту майже однаковою мірою зросли як за рахунок підвищення середніх цін на імпортовані енергоносії, так і завдяки збільшенню надходжень машинобудівної продукції. В імпорті енергоносіїв підвищення середніх цін зумовило значне зростання вартісних обсягів нафтопродуктів, газу та вугілля (в цілому більш ніж на 5 млрд дол. США за рік). Проте в другій половині року ціни на нафту мали стійку тенденцію до зниження (у грудні вони зменшились порівняно з максимальними значеннями липня в 2,6 раза), що викликало падіння вартісних обсягів імпорту нафти й нафтопродуктів у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом майже вдвічі.

У 2008 році в Україну були імпортовані машини, устаткування та транспортні засоби на загальну суму 26,6 млрд дол. США, що на 6,9 млрд дол. США більше, ніж у попередньому році. Понад 35% приросту імпорту машинобудування і 10% приросту загальних обсягів імпорту було пов'язано із збільшенням ввозу легкових автомобілів і запчастин до них у 1,5 раза. У IV кварталі імпорт машинобудівної продукції скоротилися на третину порівняно з ІІІ кварталом, імпорт легкових автомобілів - у 1,5 раза.

Географічний розподіл імпорту товарів свідчить, що частка країн далекого зарубіжжя протягом звітного року поступово збільшувалася і досягла 61,3% (у 2007 році цей показник становив 58,9%), темпи приросту обсягів імпорту з цих країн перевищили темпи приросту імпорту з країн СНД (45,9% та 31,9%). Відповідно у IV кварталі частка інших країн світу в загальному обсязі імпорту зросла до 65,8%.

2008 р. продемонстрував додатне сальдо у сфері надання послуг розміром 2,4 млрд дол. США. Таким чином, було надано послуг на суму 17,9 млрд дол. США, отримано - на 15,5 млрд дол. США. При цьому темпи приросту імпорту послуг значно перевищили темпи приросту експорту, що становить 31,9% проти 26,4% (у 2007 році темпи приросту становили відповідно 28,1% і 25,4%).

Протягом 2008 року відбулось збільшення обсягів експорту всіх видів послуг (крім страхових і послуг зв'язку, обсяги яких знизились на 25,6% та 10,2% відповідно). Зростання загальних обсягів зовнішньої торгівлі у першій половині року привело до збільшення обсягів експорту транспортних послуг майже на чверть. Збільшення обсягів туристичних послуг на 25,5% відбулось за рахунок зростання чисельності іноземних громадян, які відвідали Україну в 2008 році (на 10%) та збільшення їх середніх витрат (на чверть) унаслідок високої інфляції.

Прискорення темпів приросту імпорту послуг протягом 2008 року відбулося як наслідок збільшення обсягів транспортних послуг у 1,5 раза (що пов'язано з високими темпами зростання обсягів імпорту товарів), фінансових послуг на 65,2%, туристичних послуг - на 12,7%, а також послуг за статтею "роялті та ліцензійні платежі" - у 1,3 раза.

Аналізуючи економічне становище України в 2009 р., треба підкреслити, що в першому півріччі не тільки не відбулося покращення чи стабілізації в соціально-економічній, фінансовій та грошово-банківській сферах, а навпаки, ситуація ще більше загострилася і набула стійкого структурного й системного негативного характеру як на макро-, так і на мікрорівнях. Адже вже на кінець 2008 року зведений платіжний баланс України мав дефіцит у сумі 3,209 млрд дол., а за січень-липень 2009 року він становив 8,2 млрд дол.

Обсяги падіння ВВП за січень - липень 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року становлять 25,6%; індекс виробництва базових галузей знизився на 28,9%; зменшення обсягів промислового виробництва дорівнює 31,1%. Відбулося падіння виробництва у машинобудуванні, хімічній та будівельній галузях, виробництві будівельних матеріалів. Обсяги оптової торгівлі зменшилися на 30%, роздрібної - на 25%. Падіння у сфері послуг сягнуло 25-30%. Єдина сфера, де за перше півріччя 2009 року відбулося зростання, це виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом січня-червня 2009 року спостерігалось зниження основних показників розвитку зовнішньої торгівлі порівняно з січнем-червнем 2008 року.

У табл. 5.2 наведено відомості про зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2009 року.

Зовнішньоторговельний оборот (товари і послуги) за січень-червень 2009 р. становив 43719,8 млн дол. і зменшився в 1,9 раза (на 39970,7 млн дол.) порівняно з січнем-червнем 2008 р.

Таблиця 5.2. Зовнішньоторговельний баланс України, млн дол.

зовнішньоторговельний баланс україни, млн дол.

зовнішньоторговельний баланс україни, млн дол.

* ЗТО - зовнішньоторговельний оборот

Сальдо торговельного балансу (товари та послуги) виявилося від'ємним у сумі 471,7 млн дол., а в січні-червні 2008 р. воно було також від'ємним і становило 7069,2 млн дол.

Також негативне сальдо склалось у торгівлі товарами в сумі 2443,7 млн дол., а в січні-червні 2008 року ця сума становила 9837,2 млн дол. Таким чином цей показник покращивсясь на 7 млрд 393,5 млн дол.

Обсяг експорту товарів і послуг в січні-червні 2009 р. становив 21624,0 млн дол. і зменшилися у порівнянні з січнем-червнем 2008 р. у 1,8 раза або на 16686,6 млн дол.

Експорт товарів у січні-червні 2009 року знизився в 1,9 раза (на 15257,0 млн дол.) і становив 17330 млн дол. Зменшення обсягів експорту товарів, у першу чергу, відбулось за рахунок:

- продукції металургійного комплексу - в 2,5 раза; з них: чорних металів - у 2,7 раза, виробів з чорних металів - у 1,7 раза;

- продукції машинобудування у 1,8 раза; з них: транспортних засобів і шляхового обладнання - у 2,8, електричних машин та устаткування - у 1,5, котлів, машин, апаратів - у 1,4;

- мінеральних продуктів - у 2,3 раза; з них: енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки - в 2,7, руди, шлаків і золи - в 1,9;

- продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - в 2,3 раза; з них: добрив - у 2,2, продуктів неорганічної хімії - в 2,8, органічних хімічних сполук - в 6,2;

- продукції легкої промисловості - у 1,7 раза; з них: шкури та шкіри необробленої - у 2,8, одягу текстильного - у 1,5.

Поряд з цим, відбулося збільшення експорту продукції агропромислового комплексу - на 7,3%; з них: зернових культур - у 1,6 раза, насіння і плодів олійних рослин - у 4,1.

В українському експорті переважає продукція таких галузей: металургійного комплексу (33,7%), АПК та харчової промисловості (24,0%), і машинобудування (16,9%), мінерально-сировинної (8,4%), хімічної промисловості (7,9%) тощо.

Зменшення експорту товарів відбулося в усіх географічних напрямках: до країн СНД - в 1,9 раза, Європи - у 2,2, Азії - в 1,4, Африки - в 1,5, Америки - у 5,1, Австралії та Океанії - у 2 рази.

Обсяги імпорту товарів та послуг зменшилися порівняно з січнем-червнем 2008 року в 2,1 раза (на 23284,1 млн дол.) і дорівнювали

22 млрд 95,8 млн дол. Зменшення імпорту товарів пов'язано із зменшенням таких надходжень:

- продукції машинобудування - у 3,5 раза; з них: наземних транспортних засобів, крім залізничних - у 6,2, котлів, машин, апаратів механічних - у 2,7, електричних машин та устаткування - у 2,2 раза;

- мінеральних продуктів - у 1,9 раза; з них: нафти та продуктів її перегонки - в 1,8;

- продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - в 1,6 раза; з них: полімерних матеріалів, пластмас - у 2 рази, каучуку, гуми - у 2,1, добрив - у 3,7, фармацевтичної продукції - на 18,7%, органічних хімічних сполук - у 1,7 раза;

- продукції металургійного комплексу - у 2,7 раза; з них: чорних металів - у 3,4, виробів з чорних металів - у 2,5.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту за січень - червень 2009 року становлять мінеральні продукти (35,3%), продукція машинобудування (19,3%), продукція хімічної промисловості (16,9%), продукція агропромислового комплексу (11,5%), неблагородні метали та вироби з них (5,8%) тощо.

Зовнішньоторговельні угоди укладались і виконувались з партнерами 204 країн. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Росії - 20,1% від загального обсягу, Туреччини - 5,5%, Китаю - 4,6%, Казахстану - 4,4%, Білорусі - 3,2%, Італії та Індії - по 3,1%. Найбільші імпортні надходження продукції здійснювалися із Росії - 23,1%, Німеччини - 8,6%, Узбекистану - 6,8%, Казахстану - 6,7%, Китаю - 5,8%, Польщі - 4,9%, Білорусії - 3,5% (див. табл. 5.3, 5.4, рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

Російська Федерація залишалася основним торговельним партнером України (частка РФ у зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг становить 21,6%), однак цей показник нижчий від зовнішньоторговельного обороту ЄС, який становить 30,6%. Серед країн ЄС важливими торговельними партнерами України є Німеччина, Польща й Італія (5,8%, 3,5% та 2,5% від зовнішньоторговельного обороту товарами й послугами відповідно). До основних торговельних партнерів України належать США, частка яких у зовнішньоторговельному обороті товарами й послугами України становила 2,4%.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у період за січень-травень 2009 року наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.3. Геополітична структура експорту й імпорту, млн дол.

Показники

Січень-червень 2008 року

Січень-червень 2009 року

ЗТО*

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО*

Експорт

Імпорт

Сальдо

Усього товарів і послуг

75011,2

32587,0

42424,2

-9837,2

37103,7

17330,0

19773,7

-2443,7

У т. ч. з країнами:

СНД

29283,9

11646,0

17637,9

-5991,9

14679,4

6014,0

8665,3

-2651,3

Інші країни світу

45727,3

20941,0

24786,3

-3845,3

22424,4

11316,0

11108,4

+ 207,6

З них:

Європи

24158,9

9305,5

14853,4

-5547,9

11337,1

4301,0

7036,1

-2735,1

Азії

14651,1

7448,1

7203,0

+ 245,1

8017,9

5320,2

2697,6

+2622,6

Африки

2494,6

1797,8

696,8

+ 1101,0

1494,2

1205,8

288,4

+ 917,5

Америки

4148,2

2337,3

1810,9

+ 526,4

1476,8

459,1

1017,7

-558,7

Австралії і Океанії

241,7

20,1

221,5

-201,4

77,1

9,9

67,1

-57,2

Невизначені країни

32,9

32,2

0,8

+ 31,4

21,4

19,9

1,5

+ 18,5

* ЗТО - зовнішньоторговельний оборот

Таблиця 5.4. Геополітична структура експорту й імпорту, %

Показники

Січень-червень 2008 року

Січень-червень 2009 року

ЗТО*

Експорт

Імпорт

ЗТО*

Експорт

Імпорт

Усього товарів і послуг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

У т. ч. з країнами:

СНД

39,0

35,7

41,6

39,6

34,7

43,8

Інші країни світу

61,0

64,3

58,4

60,4

65,3

56,2

З них:

Європи

32,2

28,6

35,0

30,6

24,8

35,6

Азії

19,5

22,9

17,0

21,6

30,7

13,6

Африки

3,3

5,5

1,6

4,0

7,0

1,5

Америки

5,5

7,2

4,3

4,0

2,6

5,1

Австралії і Океанії

0,3

0,1

0,5

0,2

0,1

0,3

Невизначені країни

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

* ЗТО - зовнішньоторговельний оборот

товарна структура експорту в україні, %

Рис. 5.1. Товарна структура експорту в Україні, %

географічна структура експорту товарів в україні, %

Рис. 5.2. Географічна структура експорту товарів в Україні, %

товарна структура імпорту в україні, %

Рис. 5.3. Товарна структура імпорту в Україні, %

географічна структура імпорту товарів в україні, %

Рис. 5.4. Географічна структура імпорту товарів в Україні, %

Таблиця 5.5. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України (січень-травень 2009 року)

Регіони України

Експорт

Імпорт

Сальдо

Млн дол. США

У% до січня-травня

2008 р.

У% від загального обсягу

Млн дол.

США

У% до січня-травня

2008 р.

У% від загального обсягу

Усього в Україні

14362,9

55,9

100,0

16572,6

48,0

100,0

-2209,7

Автономна Республіка Крим

160,1

70,7

1,1

65,7

42,1

0,4

94,4

Вінницька обл.

155,6

80,0

1,1

96,3

66,3

0,6

59,3

Волинська обл.

101,5

48,7

0,7

162,4

22,5

1,0

-60,9

Дніпропетровська обл.

1913,6

33,8

13,3

1168,3

37,0

7,0

745,3

Донецька обл.

3601,4

63,7

25,1

607,6

28,5

3,7

2993,8

Житомирська обл.

134,82

67,3

0,9

138,4

91,6

0,8

-3,6

Закарпатська обл.

300,4

58,0

2,1

320,1

38,4

1,9

-19,7

Запорізька обл.

976,5

44,9

6,8

457,3

27,5

2,8

519,2

Івано-Франківська обл.

106,5

25,4

0,7

91,3

23,5

0,6

15,2

Київська обл.

322,0

88,2

2,2

796,1

56,2

4,8

-474,1

Кіровоградська обл.

97,0

64,1

0,7

50,7

50,9

0,3

46,3

Луганська обл.

593,4

23,6

4,1

201,1

27,8

1,2

392,3

Львівська обл.

263,4

59,0

1,8

576,2

56,9

3,5

-312,8

Миколаївська обл.

521,2

102,1

3,6

269,5

72,1

1,6

251,7

Одеська обл.

543,8

86,3

3,8

812,4

42,2

4,9

-268,6

Полтавська обл.

435,0

42,7

3,0

233,7

50,5

1,4

201,3

Рівненська обл.

120,3

66,1

0,8

96,0

48,0

0,6

24,3

Сумська обл.

220,8

69,8

1,5

128,1

60,3

0,8

92,7

Тернопільська обл.

38,1

66,1

0,3

58,6

53,4

0,4

-20,5

Харківська обл.

474,4

75,1

3,3

461,4

45,7

2,8

13,0

Херсонська обл.

121,5

75,2

0,8

46,4

38,0

0,3

75,1

Хмельницька обл.

86,1

54,8

0,6

93,7

49,0

0,6

-7,6

Черкаська обл.

204,8

54,9

1,4

110,0

43,0

0,7

94,8

Чернівецька обл.

42,2

66,0

0,3

38,4

53,8

0,2

3,8

Чернігівська обл.

106,3

63,1

0,7

100,3

68,5

0,6

6,0

М. Київ

2499,2

103,5

17,4

8301,8

57,5

50,1

-5802,6

М. Севастополь

38,6

90,4

0,3

16,4

52,8

0,1

22,2

На сьогодні складну ситуацію у вітчизняній економіці багато в чому може пояснити її надмірною залежністю від зовнішньої кон'юнктури. Унаслідок світової фінансової кризи помітно зменшились обсяги зовнішньої торгівлі, що позначилось на роботі експортоорієнтованих галузей. З огляду на структуру вітчизняної економіки, радикального поліпшення можна очікувати не раніше, ніж світова економіка почне виходити із кризи, але слід мати на увазі, що поточні прогнози щодо перспектив розвитку світової економіки стали більш оптимістичними.


Схожі статті
Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 5.1. Зовнішня торгівля товарами та послугами

Предыдущая | Следующая