Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

Основні питання для вивчення

5.1. Світовий ринок: сутність та структура.

5.2. Види і показники міжнародної торгівлі.

5.3. Основні види посередницьких операцій.

5.4. Географічна і товарна структура світового ринку.

5.5. Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура.

5.1. Світовий ринок: сутність та структура

Світовий ринок - система обміну товарами і послугами, що виникла на основі міжнародного поділу праці й міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин. Функціонально світовий ринок є полем та результатом докладання праці, капіталу, природних та інших ресурсів. Організаційно цей ринок є сукупністю прямих взаємовигідних договорів (між рівноправними партнерами), спрямованих на задоволення потреб у товарах та послугах, забезпечення необхідними ресурсами та отримання доходу.

Світовий ринок утворився наприкінці XVIII ст. у результаті активізації торгівлі між країнами. Етапи еволюції Світового ринку: внутрішній ринок (форма господарського спілкування, за якою виробник самостійно продає товари всередині країни), національний ринок (внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців), Міжнародний ринок (частина національних ринків, що безпосередньо пов'язана із закордонними ринками).

Основи Світового ринку: Матеріально-технічні (міжнародний поділ праці); Соціально-економічні (економічне відособлення суб'єктів в особливій національно-господарській формі, що обумовлює товарно-грошовий характер зв'язків між ними).

Суб'єктами Світового ринку є державні органи різних рівнів (центральні, регіональні, муніципальні), а також підприємства й організації, міжнародні організації (при наданні фінансово-кредитної допомоги та інвестиційних коштів), транснаціональні корпорації та міжнародні об'єднання, окремі особи.

Об'єктами Світового ринку є товари й послуги, що обертаються в міжнародній торгівлі, фактори виробництва.

За об'єктною ознакою Структури Світового ринку зазвичай виділяють наступні сегменти (рис. 5.1). У параграфах 5.2, 5.3, 5.4 і 5.5 основну увагу буде приділено ринку товарів і послуг.

Світовий ринок

Ринок товарів і послуг,

У т. ч. науково-технічних

Ринок

Капіталу

Ринок робочої сили

Ринок цінних паперів

Ринок

Валют

Рис. 5.1. Структура світового ринку

Інфраструктура Світового ринку представлена міжнародними економічними, фінансово-кредитними установами і організаціями як загальносвітового (СОТ, Міжнародна торгова палата, Міжнародний валютний фонд тощо), так і регіонального значення (Європейський банк реконструкції та розвитку тощо).

5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

Видами Міжнародної торгівлі є: Експорт (реалізація товарів і послуг за кордон) та імпорт (придбання товарів і послуг за кордоном).

Форми Міжнародної торгівлі представлені: Обміном споживчими вартостями (засоби виробництва й предмети споживання); Обміном технологіями (ліцензії, патенти, "ноу-хау"); Торгівлею послугами (інжиніринг, консалтинг, обробка та передача інформації, експертиза проектів); Безвалютним товарообігом (компенсаційні угоди, бартер кліринговий і паралельний).

Кількісна оцінка міжнародної торгівлі надається за допомогою відповідних Показників. Наприклад, сума експорту та імпорту є зовнішньоторговим оборотом країни. Зовнішньоторгова квота: відношення зовнішньоторгового обігу до обсягу валового внутрішнього продукту країни:

5.3. Основні види посередницьких операцій

Продаж Машин і обладнання Відбувається у зібраному й розібраному вигляді; у формі комплектного обладнання (обладнання промислового підприємства, що являє закінчений технологічний процес); через міжнародні торги (тендери бувають відкриті (для усіх бажаючих) та закриті (для обмеженого кола фірм).

Міжнародна торгівля Сировинними товарами Може бути: Внутрішньокорпоративною (між материнськими й дочірніми фірмами ТНК); через Компенсаційні угоди; через Асоціації експортерів сировини; на міжнародних товарних біржах.

Міжнародна торгівля Послугами Відбувається у формах: Фрахтування, міжнародного туризму, ліцензійної торгівлі (патентного й безпатентного передавання винаходів, технологічного досвіду, промислових секретів і комерційних знань тощо за винагороду (роялті або паушальні платежі), інжинірингу (комплекс послуг комерційного характеру з підготовки та забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, обслуговування будівництва та експлуатації виробничих, інфраструктурних, сільськогосподарських об'єктів тощо).

Характерною особливістю сучасної світової торгівлі є широке розповсюдження так званої Зустрічної торгівлі, на яку, за деякими оцінками, припадає від 20 до 30% міжнародної торгівлі. До операцій зустрічної торгівлі відносять зовнішньоторговельні операції, при яких покупець фінансує частину своєї закупівлі виручкою від реалізації на зовнішньому ринку конкретного набору товарів і / або послуг за допомогою продавця. Найбільш поширені в практиці зустрічної торгівлі Бартерні операції (безвалютний, але оцінений обмін товарами), Зустрічні закупівлі експортерами на частину вартості товарів, що постачаються країні-імпортеру, Компенсаційні угоди (погашення фінансового або товарного кредиту виробленими товарами), офсетні операції (включення в матеріал, що експортується, елементів, вироблених у країні-імпортері).


Схожі статті
Міжнародна економіка - Білоцерківець В. В. - 5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

Предыдущая | Следующая