Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О. В. - РОЗДІЛ 7. МЕНЕДЖМЕНТ НОВИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

7.1. Започаткування господарської діяльності з медичної практики, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

7.2. Ліцензування діяльності з медичноїпрактики, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

7.3. Акредитація закладів охорони здоров'я як форма державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги.

7.1. Започаткування господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Згідно з Господарським кодексом України й Закону України "Про підприємництво" та підприємства створюються згідно з рішенням:

O власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу;

O підприємства-засновника;

O організації;

O трудового колективу.

Підприємство може бути створено за таких умов:

O в результаті виділення зі складу діючого підприємства;

O організації одного або кількох структурних підрозділів;

O на базі структурної одиниці діючих об'єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу.

Підприємству може бути передана в колективну власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про підприємництво".

Реєстрацію господарської діяльності з медичної практики проводить міська районна адміністрація за місцем перебування суб'єкта підприємницької діяльності. Місцем перебування закладу є адреса, за якою знаходиться постійно діючий орган, що здійснює управління. Місцем проживання підприємця є зареєстроване в існуючому порядку постійне місце проживання.

Підприємству може бути передана в колективну власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про підприємництво".

Згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації. Місцезнаходженням закладу є адреса, за якою знаходиться постійно діючий орган, що здійснює управління. Місцезнаходженням підприємця є зареєстроване в існуючому порядку постійне або тимчасове місце проживання. Реєстрація господарської діяльності має кілька Етапів:

1. Підготовча робота до реєстрації.

2. Організаційна робота з реєстрації.

Заходи, які необхідно провести на кожному з етапів та перелік документів, що забезпечують кожний з них у відповідних таблицях.

7.1.1. Реєстрація господарської діяльності з провадження медичної практики, виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (зі створенням юридичної особи)

Реєстрація господарської діяльності здійснюється згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців".

Статею 5 цього Закону визначено, що державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Місцезнаходженням юридичної особи є місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без доручення, за певною адресою. Ця адреса має бути вказана засновниками або учасниками в установчих документах, за нею має здійснюватися зв'язок з юридичною особою.

Місцезнаходження фізичної особи є місце проживання фізичної особи-підприємця. Місцем проживання фізичної особи-підприємця є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою-підприємцем.

Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється державним реєстратором. Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" [5] державним реєстратором є посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До функцій державного реєстратора відноситься:

- проводити державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-ємців;

- проводити резервування найменувань юридичних осіб;

- передавати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

- формувати, вести та забезпечувати зберігання реєстраційних справ;

- здійснювати оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;

- оформлювати та видавати виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

- проводити державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;

- проводити державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприєм-цями;

- звертатися до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку.

Господарську діяльність можна зареєструвати, послідовно дотримуючись схеми, представленої в табл. 7.1 та 7.2.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" встановлює такі вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору:

O документи, які подаються або надсилаються рекомендованим листом державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою;

O у разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєстрації установчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх реєстрацію у відповідному державному органі;

O вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Таблиця 7.1

ПІДГОТОВЧА РОБОТА З РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЕТАП 1)

Етап

Захід, який необхідно провести

Вихідна документація

1. Рішення щодо запо-чаткування господарської діяльності

1.1. Вибір виду господарської діяльності.

1.2. Пошук партнерів по бізнесу.

1.3. Підготовка бі знес-плану

Бізнес-план

2. Збори засновників

2.1. Вибір організаційно-правової форми підприємництва.

2.2. Вибір керівника серед засновників або призначення головного лікаря, директора тощо

Виписка з протоколу зборів.

3. Підготовка установчих документів

3.1. Підготовка установчих документів

Статут або засновницький договір

4. Проведення підготовчої роботи

4.1. Одержання інформації у відповідному відділі держадміністрації.

4.2. Вибір банку й проведення попередніх переговорів щодо відкриття рахунка.

4.3. При заснуванні закладу в формі спільного підприємства з іноземною юридичною особою, необхідно одержати документ щодо реєстрації співзасновника на його батьківщині.

4.4. Укладання договору про оренду.

4.5. Сплата реєстраційного збору за проведення державної реєстрації

Одержання бланків реєстраційних карток*. Одержання бланків заяв і банківських карток. Документ про державну реєстрацію іноземного співза-сновника**. Договір про оренду. Документ про сплату реєстраційного збору

Закінчення табл. 7.1.1

Етап

Захід, який необхідно провести

Вихідна документація

5. Резервування на йменування юридичної особи*** (найменування юридичної особи державний реєстратор вносить до журналу обліку реєстраційних дій)

Представити документи: 5.1 Заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи.

5.2. Документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи

Довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи

6.Робота в нотаріальній конторі

6.1. Нотаріально завірити в Статуті підписи засновників, які є фізичними особами.

6.2. Завірити на Статуті підпис представника засновника - юридичної особи.

6.3. Завірити нотаріально зразки підписів засновників на банківській картці.

6.4. При наявності засновника - юридичної особи, необхідно завірити копію його реєстраційного свідоцтва.

6.5. Оформлення нотаріальної копії угоди про оренду.

Статут із завіреними підписами.

Банківська картка із завіреними підписами засновників.

Засвідчена копія реєстраційного свідоцтва засновника - юридичної особи. Засвідчена копія угоди про

Оренду

7. Формування статутного фонду

7.1. Сплата власником внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі передбаченому законодавством.

Довідка з банку про внесення на рахунок відповідної суми****

* Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, то підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.

** Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

*** Цей підготовчий етап не обов'язковий.

**** При проведенні цього заходу відкривається рахунок у банку для формування статутного капіталу. В банк подаються такі документи:

- заява про відкриття поточного рахунка, що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників);

- один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально.

У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу кооперативного закладу банку подається:

- витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки. У картці наводиться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників). Картка приймається без відбитка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання коштів засновників новостворюваного закладу з метою формування статутного капіталу.

Таблиця 7.2

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (ЕТАП 2)

Проведений захід

Документи, які представляються

Вихідна документація

1

Реєстрація господарської діяльності в держадміністрації

1.1. Заповнена реєстраційна картка.

1.2. Два примірники установчих документів.

1.3. Документ про сплату реєстраційного збору**.

1.4. В особливих випадках можуть подаватись додаткові документ™***

Свідоцтво про державну реєстрацію* 1 примірник установчих документів 3 відміткою державного реєстратора про проведення держреєстрації

2

Взяття юридичної особи на облік в:

- органах статистики;

- державній податковій службі;

- Пенсійному фонді України;

- фондах соціального страхування

Передача відомостей про державну реєстрацію юридичної особи проводиться державним реєстратором за принципом єдиного вікна, без подання додаткової документації з боку підприємця

Повідомлення про реєстрацію за встановленим зразком (надсилаються з кожного фонду по пошті)

3

Реєстрація в органі державної податкової служби за місцезнаходженням (в 20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію)

3.1. Заява за формою N 1 - ОПП (додаток 7).

3.2. Завірена в нотаріальному порядку копія установчих документів, з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію.

3.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

3.4. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом

Довідка про взяття на облік платника податків

Форма № 4-ОПП (Додаток 8)

4

Одержання дозволу на виготовлення печатки в районному відділі внутрішніх справ

4.1. Заява з проханням про дозвіл на виготовлення печатки.

4.2. Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію

4.3. Зразки печаток і штампів, затверджені керівником (власником).

4.4. Документ про внесення плати за дозвіл на виготовлення печаток і штампів

Дозвіл на виготовлення печаток та штампів.

Штамп про видачу дозволу на оригіналі свідоцтва про держреєстрацію

5

Виготовлення печаток і штампів

5.1. Дозвіл районного відділу внутрішніх справ на виготовлення печаток і штампів.

5.2. Зразки печаток і штампів, затверджені керівником (власником).

Штамп на документі про дозвіл на виготовлення печаток і штампів щодо їх виготовлення

6

Відкриття рахунка в банку

6.1. Заява на відкриття поточного рахунку (Додаток 10.1).

6.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи завірена нотаріально.

6.3. Копія установчого документа засвідчену органом, який здійснив реєстрацію (може бути завірена нотаріально).

6.4. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

Договір з банківською установою про обслуговування

Закінчення табл. 7.1.2

Проведений захід

Документи, які представляються

Вихідна документація

6.5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

6.6. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 10.2), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку****.

6.7. Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівни-ка банку.

6.8. Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

7

Повідомлення податкової адміністрації про відкриття банківського рахунку*****

Письмове повідомлення про відкриття банківського рахунка (можна надіслати поштою)

Документ зберігається в особовій справі платника податку

* Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою. ** За проведення державної реєстрації юридичної справляється реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. *** В особливих випадках додатково можуть подаватись наступні документи:

- якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи;

- у випадках, що передбачені законом, подається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання;

- у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом;

- у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

- у разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру;

**** До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

***** Повідомити податкову адміністрацію необхідно протягом трьох днів після відкриття банківського рахунка.

Для реєстрації господарської діяльності документи можуть подаватись особисто або пересилатися поштою, якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто. Державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його повноваження.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновникові або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

За відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів [5].

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом) засновникові або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", юридична особа щорічно, починаючи з наступного року з дати її державної реєстрації, протягом одного місяця зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстраторові реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Після взяття на облік необхідно пройти реєстрацію в органі державної податкової служби. Для реєстрації юридичної особи необхідно заповнити реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП. Заява має бути або надрукована або написана печатними літерами.

Зразок реєстраційної заяви та пояснення щодо її заповнення відповідно до Наказу ДПА України за № 79 від 01.03.2000 "Про затвердження Положення про Реєстр платників податків на додану вартість" наведено в Додатку 7.

При включенні до Реєстру будь-якої особи, діяльність якої підлягає оподаткуванню, їй присвоюється індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (далі - індивідуальний податковий номер).

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником податку на додану вартість до моменту виключення його з Реєстру у зв'язку із вибуттям зі складу платників податку на додану вартість.

Індивідуальний податковий номер становить: для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код, структура якого така: 7 знаків включають перші 7 знаків ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою кодування, прийнятою в органах державної податкової служби; 10-й та 11-й знаки - код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в органах державної податкової служби; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює центральний орган державної податкової служби України.

Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.

Узяття на облік платника податків - юридичної особи здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після надходження зазначених у табл. 7.2 документів.

Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб і фіксуються в журналі за формою

№ 2-ОПП.

Після взяття платника податків на облік, орган державної податкової служби ставить на першому примірнику, змінах та доповненнях до статуту платника податків відмітку про взяття його на облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (Додаток 8).

Довідка про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік у органі державної податкової служби. Довідка видається протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків. Про її видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за формою N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

Довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП має дві основні функції [28]:

1. Податкова функція - оригінал довідки за формою № 4-ОПП є офіційним підтвердженням того, що юридична особа стала на податковий облік.

2. Банківська функція - копія довідки за формою № 4-ОПП є необхідним документом для відкриття поточного рахунку у банківській установі.

Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття поточного рахунку в банку (включаючи день операції) особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку. Повідомлення про відкриття рахунка в банку повинні зберігатися в особовій справі платника податку.

Підрозділи податкової адміністрації з обліку платників податків - юридичних осіб вносять інформацію про відкриття рахунків платників податків до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб. Ці підрозділи після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених визначених у відповідних Наказах Державної податкової Адміністрації України. Справа зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у випадку зміни місцезнаходження платника податків або зі зміною адміністративного району) у підрозділі обліку юридичних осіб.

Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття рахунків в установах банків, затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України за № 306 від 01.08.2001 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової Адміністрації України за N 149 від 03.04.2002.Схожі статті
Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О. В. - РОЗДІЛ 7. МЕНЕДЖМЕНТ НОВИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Предыдущая | Следующая