Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.2. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств

За формою власності підприємства поділяються на державні, приватні та колективні (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо).

Державне підприємство затверджується органами управління, уповноваженими управляти державним майном. Майно (статутний капітал) державного підприємства утворюється за рахунок державного бюджету, державного майна. Власником такого підприємства е держава в особі уповноважених нею органів управління. Вона ж привласнює і розпоряджається прибутком такого підприємства Держава через своїх представників, згідно з існуючим законодавством, розробляє і нав'язує всім робітникам правила трудової поведінки. Державне підприємство є юридичною особою, яка несе повну відповідальність за результати своєї господарської діяльності, мас власну назву з вказівкою організаційно-правової форми. Майно, яке є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому за правом повного господарського ведення. В межах даного права підприємство володіє, використовує і розпоряджається державним майном згідно з власними потребами, якщо це не суперечить чинного законодавству.

Законодавством України дозволена приватна власність у формі приватного підприємства з правом використання праці громадян на основі договору. Власник зобов'язаний забезпечити громадянину, працю якого він використовує, соціально-економічні гарантії і права, забезпечені законом. Приватні підприємства виступають рівноправними суб'єктами господарювання. Приватне підприємство - це юридична особа, яка взаємодіє з державою через податкову систему, а також діє в межа існуючого законодавства.

Акціонерне товариство (АТ) - це господарське товариство, юридична особа, статутний фонд якої поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості. АТ несе відповідальність по зобов'язаннях товариства тільки в рамках акцій, що їм належать.

АТ бувають двох типів - відкриті і закриті. Закрите АТ - це товариство, акції якого розповсюджуються між його засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки, купуватися і продаватися на біржі. Засновниками АТ можуть бути фізичні і юридичні особи. Голосування акціонерів на зборах здійснюється за принципом "одна акція - один голос". Рішення засновницьких зборів АТ приймаються простою більшістю голосів. Кваліфікована більшість (3/4 присутніх на зборах осіб) необхідна при створенні АТ і філіалів або представництв, виборах ради АТ, виконавчих і контролюючих органів, наданні пільг засновникам. Інші питання вирішуються простою більшістю.

Товариство з обмеженою відповідальністю (TOB) - має статутний фонд, розділений на частки, розміри яких визначаються установчими документами.

TOB і закриті АТ - споріднені типи підприємств, засновані на об'єднанні капіталів. Статутний фонд розділений при цьому на паї або акції. Взаємовідношення між учасниками (акціонерами) по управлінню підприємством, розподілом його доходу та майна в обох випадках будуються залежно від розміру внесеного ними капіталу. Кількість голосів в управлінні пропорційна їх внеску в капітал. Відповідно в тій же пропорції розподіляється між учасниками (акціонерами) прибуток підприємства, визначається частка в вартості майна підприємства, що припадає на особу, яка хоче вийти з TOB. При ліквідації АТ акціонер одержує частку в вартості майна пропорційно кількості акцій, які йому належать. Учасники TOB і акціонери зобов'язані вносити вклади в капітал товариства, але не повинні включатися в його господарську діяльність власною працею. Об'єднує TOB і закрите АТ і те, що вони засновані на принципі обмеженої майнової відповідальності. Підприємство є власником переданого йому учасниками (акціонерами) майна і відповідає згідно із своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а його учасники (акціонери) ризикують тільки в розмірі паїв або акцій, що їм належать.

Закриті АТ і TOB об'єднує й те, що акціонери (учасники) цих підприємств можуть передавати іншим особам акції або паї, що їм належать, тільки за згодою інших акціонерів.

Різниця між TOB і закритим АТ пов'язана з природою паю або акції. Акція не просто засвідчує про зроблений в капітал компанії внесок, а означає ще й відсутність права вимагати повернення цього вкладу. Остання обставина дозволяє акціонерному товариству вільно розпоряджатися своїм капіталом, не боячись того, щоб частину його при найменшому погіршенні кон'юнктури повернути акціонерам. Така умова об'єднання грошових засобів є єдино прийнятною з позицій життєздатності і динамізму створеної великої колективної власності. Якби не було цієї умови, то AT ніколи б не стали піонерами, флагманами сучасної індустрії, не наважилися б на здійснення ризикових і високоприбуткових проектів. Таким чином, акція - свідоцтво про внесок без права його зворотної вимоги: акціонерна компанія емітує ці цінні папери без зобов'язання їх викупити. Тому акція - папір безстроковий, без обмеження терміну обігу.

А як бути з тими власниками акцій, які б хотіли розлучитися з даним AT? У них є лише один вихід - передати акції іншим власникам. При цьому не має значення яке AT - відкрите чи закрите. Це принципово відрізняє TOB від AT.

Пай в TOB, на відміну від акції, має властивість зворотності, тобто може бути відізваний учасником у випадку його виходу з підприємства. В TOB передбачена процедура виділення частки учасника із вартості майна підприємства.

Приклад. Припустимо TOB опинилося в смузі фінансових невдач. Один із учасників відчув це і, намагаючись врятувати свій пай, пише заяву про вихід з вимогою виплатити йому його частку в вартості майна підприємства. Товариство, хоча і випробовує фінансові труднощі, повинно задовольнити ці вимоги. По-іншому проблема вирішується в закритому AT. Акціонер не має права написати заяву з вимогою до підприємства сплатити йому вартість його акцій. Він може лише звернутися з проханням дати згоду на переуступку цих акцій іншому власнику в порядку, передбаченому статутом. Акції можуть переходити із рук в руки, але реально діючий капітал при цьому залишається недоторканим.

Тому AT більш стійка, у порівнянні з TOB та іншими господарчими товариствами, форма підприємства з практично необмеженою життєстійкістю.Схожі статті
Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.2. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств

Предыдущая | Следующая